Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1 9 9 5

I. volební období

1957

Společná zpráva

výborů Poslanecké sněmovny k návrhu zákona poslanců Martina Přibáně a dalších,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 468/1991 Sb.,

o provozování rozhlasového a televizního vysílání,

ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 103/1992 Sb.,

o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání,

ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 483/1991 Sb.,

o České televizi, ve znění pozdějších předpisů

(tisk 1821)

Hospodářský výbor a výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu projednaly na svých schůzích návrh zákona poslanců Martina Přibáně a dalších, kterým se mění a doplňuje zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů.

Uvedené výbory d o p o r u č u j í Poslanecké sněmovně, aby s předloženým návrhem zákona vyslovila souhlas v tomto znění:

"ZÁKON

ze dne .1995,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 468/1991 Sb., o provozování

rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů,

zákon České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro

rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů,

zákon České národní rady č. 483/1991 Sb., o České televizi,

ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 484/1991 Sb.,

o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon

České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích,

ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění zákona č. 597/1992 Sb., zákona České národní rady č. 36/1993 Sb, zákona č. 253/1994 Sb., zákona č. 40/1995 Sb. a zákona č. 237/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 2 odst. 1 písm. a) se slovo "družic" nahrazuje slovem "satelitů".

2. § 3 zní:

"§ 3

(1) Provozovatelem vysílání (dále jen "provozovatel") je ten, kdo získal oprávnění k vysílání na základě zákona (dále jen "provozovatel ze zákona") nebo udělením licence podle tohoto zákona (dále jen "provozovatel s licencí") anebo registrací podle tohoto zákona (dále jen "provozovatel s registrací").

(2) Provozovatelem s licencí nebo provozovatelem s registrací se může stát fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt a nebo sídlo na území České republiky a je zapsána v obchodním rejstříku. Nemá-li právnická osoba sídlo na území České republiky, může se stát provozovatelem s licencí nebo provozovatelem s registrací pouze k současnému, úplnému a nezměněnému šíření již vysílaných programů.".

3. V § 6a odst. 2 se slova "Držitelé licence k televiznímu vysílání" nahrazují slovy "Provozovatelé televizního vysílání s licencí a provozovatelé televizního vysílání s registrací".

4. V § 7 odst. 1 se slova "3%" nahrazují slovy "1%"; slova "držitelů licencí" se nahrazují slovy "provozovatelů s licencí a provozovatelů s registrací", slovo "programu" se vypouští a slova "držitel licence" se nahrazují slovy "provozovatel s licencí a provozovatel s registrací".

5. § 7 odst. 2 zní:

"(2) V rozhlasovém vysílání čas vyhrazený reklamě nesmí u provozovatelů ze zákona přesáhnout 0,2%, u provozovatelů s licencí a provozovatelů s registrací 20% denního vysílacího času.".

6. V § 9 odst. 2 se vypouští písmeno d). Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).

7. § 9 odst. 4 zní:

"(4) Provozovateli rozhlasového vysílání ze zákona se vyhrazují přenosové cesty (část kmitočtového spektra) a síť vysílačů umožňující pokrytí České republiky dvěma vysílacími okruhy v pásmu středních vln, dvěma vysílacími okruhy v pásmu velmi krátkých vln a jedním vysílacím okruhem v pásmu dlouhých vln.".

8. § 10 odst. 1 zní:

"(1) Licence opravňuje jejího provozovatele k vysílání v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem a jinými právními předpisy.".

9. § 10 odst. 3 zní:

"(3) Licenci uděluje žadatelům Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada"). Na udělení licence není právní nárok.".

10. § 12 odst. 2 zní:

"(2) Rada může rozhodnout, že údaje týkající se programové skladby uvedené žadatelem v žádosti o licenci /§ 11 odst. 1 písm. e)/ budou zčásti nebo zcela závazné pro provozovatele s licencí k rozhlasovému nebo televiznímu vysílání, pokrývajícímu nejméně 70% území České republiky. Takové rozhodnutí je součástí rozhodnutí o udělení licence.".

11. V § 12 se vypouštějí odstavce 3 a 7. Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3 až 5.

12. V § 13, 14 a 15 se slovní spojení "držitel licence" nahrazuje slovním spojením "provozovatel s licencí".

13. V § 13 písm. d) se slova v závorce "odst. 3" nahrazují slovy "odst. 2".

14. V § 14 odst. 2 se vypouštějí slova "nebo licenci odejme (§ 15)".

15. V § 14 odst. 3 se slovo "držitele" nahrazuje slovem "provozovatele".

16. V § 15 odst. 1 se vypouští písmeno c), v odstavci 2 písm. d) se vypouštějí slova "v rozporu s podmínkami licence"; v písmenu e) se slovo "držitele" nahrazuje slovem "provozovatele".

17. V § 15 odst. 4 se slovo "držitel" nahrazuje slovem "provozovatel".

18. Nadpis části čtvrté zní: "Registrace".

19. § 16 a 17 včetně poznámek č. 8a) a 8b) znějí:

"§ 16

(1) Oprávnění k šíření vysílání prostřednictvím satelitu, prostřednictvím kabelových rozvodů nebo prostřednictvím satelitu a kabelových rozvodů vzniká registrací.

(2) Přihláška k registraci musí být podána nejméně 60 dnů před zamýšleným zahájením vysílání podle odstavce 1 a musí obsahovat:

a) název, sídlo a právní formu právnické osoby a jméno, příjmení a trvalý pobyt osoby oprávněné za ni jednat, popřípadě jméno, příjmení a trvalý pobyt fyzické osoby, která hodlá vysílání podle odstavce 1 provozovat,

b) výpis z evidence Rejstříku trestů fyzické osoby, která hodlá provozovat vysílání podle odstavce 1, nebo statutárního orgánu právnické osoby, která hodlá provozovat vysílání podle odstavce 1. Pokud je statutární orgán kolektivní, předloží výpis z evidence Rejstříku trestů všichni jeho členové; výpis z evidence Rejstříku trestů nesmí být starší šesti měsíců,

c) časový a územní rozsah vysílání a jeho organizační a technické zabezpečení,

d) doklad o uzavření smlouvy s organizacemi, kterým bylo uděleno oprávnění k výkonu hromadné správy autorských práv a práv autorskému právu příbuzných,8a)

e) údaje o způsobu financování vysílání a o majetkové účasti v právnické osobě, která hodlá provozovat vysílání podle odstavce 1,

f) informace o rozhlasových a televizních programech, které zamýšlí šířit; v případě vysílání prostřednictvím kabelových rozvodů plánované obsazení kanálů a technickou specifikaci kabelového rozvodu podle zvláštního předpisu.8b)

§ 17

(1) Registraci provádí Rada. Řízení o registraci je zahájeno dnem, kdy Radě došla přihláška. Nemá-li přihláška náležitosti podle § 16 odst. 2 nebo jsou-li údaje v ní neúplné, Rada na to toho, kdo přihlášku podal, bezodkladně, nejpozději však do 15 dnů od jejího doručení, upozorní a stanoví lhůtu k odstranění vad.

(2) Rada je povinna rozhodnout o registraci do 30 dnů od zahájení řízení o registraci.

(3) Rada registraci odmítne v případě, že vady přihlášky nebudou odstraněny ve stanovené lhůtě. Rada registraci rovněž odmítne, jestliže z přihlášky vyplývá, že vysíláním dojde k porušení právních předpisů nebo jestliže výpis z evidence Rejstříku trestů, předložený podle § 16 odst. 2 písm. b), bude obsahovat záznam o odsouzení za úmyslný trestný čin.

(4) Na žádost osob oprávněných jménem žadatele o registraci podat návrh na zápis právnické osoby do obchodního rejstříku lze registraci provést před zápisem do tohoto rejstříku, je-li prokázáno, že právnická osoba byla založena. Těmto osobám vzniká oprávnění k vysílání podle § 16 odst. 1 dnem zápisu do obchodního rejstříku.

(5) Jestliže Rada nerozhodne o registraci ve lhůtě podle předchozích odstavců, je dnem registrace den následující po uplynutí této lhůty. O tom vydá Rada tomu, kdo přihlášku podal, potvrzení.

(6) Provozovatel s registrací je povinen oznamovat Radě každou změnu v údajích obsažených v přihlášce. Změna může být provedena až po tom, kdy ji tento orgán zaregistroval. Ustanovení předchozích odstavců se použijí obdobně.

(7) Rada může registraci zrušit, jestliže provozovatel s registrací úmyslně uvedl v přihlášce k registraci nepravdivé údaje nebo jestliže opakovaně porušuje tento zákon nebo jiné právní předpisy související s provozováním vysílání. Rada registraci zruší, jestliže o to provozovatel s registrací požádá.

(8) Registrace zaniká:

a) uplynutím 30 dnů od smrti fyzické osoby,

b) zánikem právnické osoby,

c) rozhodnutím Rady podle odstavce 7.

------------------------------

8a) Zákon č. 237/1995 Sb.

8b) Vyhláška Federálního ministerstva spojů č. 73/1974 Sb., o společných rozvodech rozhlasových a televizních signálů po kabelech, ve znění vyhlášky Federálního ministerstva spojů č. 360/1991 Sb.".

20. § 18 se vypouští.

21. Označení části páté včetně nadpisu "Kabelové rozvody" se vypouští. Dosavadní část šestá a sedmá se označují jako část pátá a šestá.

22. V § 19 se vypouští odstavec 1 včetně poznámky č. 9). Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1 až 4.

23. V § 19 odst. 1 se za slova "ze zákona" vkládají slova "a provozovatelů s licencí"; na konci věty se doplňují slova ", a to oboustranně bezúplatně"; věta druhá se vypouští.

24. V § 20 odst. 1 se vypouštějí slova "nebo subjekt uvedený v § 17 písm. d)" a poslední věta.

25. V § 20 odst. 3 písm. a) se slova v závorce "odst. 4" nahrazují slovy "písm. d)"; v písmenu b) se slova v závorce "odst. 5" nahrazují slovy "písm. e)"; v písmenu c) se za slovo "zákona" doplňují slova "a provozovatele s licencí" a číslovka v závorce "2" se nahrazuje číslovkou "1"; v písmenu d) se číslovka v závorce "4" nahrazuje číslovkou "3"; v písmenu e) se číslovka v závorce "5" nahrazuje číslovkou "4".

26. V § 20 se vypouští odstavec 4. Dosavadní odstavce 5 až 10 se označují jako odstavce 4 až 9.

27. V § 20 odst. 4 se vkládají nová písmena a) a b), která znějí:

"a) vysílá pořad, jehož obsah je v rozporu s povinnostmi provozovatelů uvedenými v § 5 písm. a) a b) tohoto zákona;

b) vysílá pořad, který by mohl ohrozit psychický nebo morální vývoj dětí a mladistvých v době před 22. hodinou,".

Dosavadní písmena a) až e) se označují jako písmena c) až g).

28. V § 20 odst. 4 písm. g) se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňuje se nové písmeno h), které zní:

"h) nesplnil povinnosti podle § 5 písm. f).".

29. V § 20 odst. 5 se slova "odstavce 5" nahrazují slovy "odstavce 4".

30. V § 20 odst. 6 se slova "kdy se orgán uvedený v § 16 o porušení povinnosti dozvěděl" nahrazují slovy "kdy se Rada o porušení povinnosti dozvěděla".

31. V § 20 odst. 8 se slova "až 6" nahrazují slovy "až 5".

32. V § 20 odst. 9 se vypouští poslední věta.

33. V § 21 se za slova "rozhodnutí o odnětí licence (§ 15)" vkládají tato slova: ", rozhodnutí o odmítnutí registrace (§ 17), rozhodnutí o zrušení registrace (§ 17)".

34. § 24 zní:

"§ 24

Pokud je v zákoně uvedena Federální rada pro rozhlasové a televizní vysílání, rozumí se jí Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání.".

Čl. II

Zákon České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění zákona České národní rady č. 474/1992 Sb., zákona České národní rady č. 36/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb. a zákona č. 253/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 2 odst. 1 písm. i) zní:

"i) vést evidenci provozovatelů rozhlasového a televizního vysílání s registrací.".

2. V § 4 se doplňují nové odstavce 4 a 5, které znějí:

"(4) Členové Rady nesmějí zastávat jinou placenou funkci ani vykonávat výdělečnou činnost s výjimkou činnosti vědecké, pedagogické, literární, publicistické a umělecké a s výjimkou správy vlastního majetku.

(5) Člen Rady je povinen do 30 dnů ode dne svého zvolení ukončit činnosti podle odstavce 4.".

3. V § 5 odst. 2 písm. b) se tečka na konci věty nahrazuje čárkou a doplňuje se nové písmeno c), které zní:

"c) jestliže nesplnil povinnosti stanovené tímto zákonem.".

Čl. III

Zákon České národní rady č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění zákona České národní rady č. 36/1993 Sb. a zákona č. 253/1994 Sb., se mění takto:

1. § 3 písm. a) zní:

"a) provozuje televizní vysílání na dvou vlastních vysílacích okruzích označených ke dni účinnosti zákona ČT 1 a ČT 2,".

2. § 14a a 14b se vypouštějí.

Čl. IV

Zákon České národní rady č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění zákona České národní rady č. 36/1993 Sb. a zákona č. 253/1994 Sb., se mění takto:

V § 11 odst. 2 se slova "jedno procento" nahrazují slovy "0,2%".

Čl. V

Zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb. a zákona č. 160/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

Příloha k zákonu České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb. a zákona č. 36/1995 Sb. "Sazebník správních poplatků", se mění a doplňuje takto:

Položka 69 zní:

"Položka 69

a)Vydání rozhodnutí o registraci nebo
udělení licence k televiznímu vysílání Kč 100 000,-
b)Vydání rozhodnutí o registraci
nebo udělení licence k rozhlasovému vysílání Kč 30 000,-
c) Za provedené změny registrace nebo
udělené licence k televiznímu vysílání Kč 20 000,-
d)Za provedené změny registrace
nebo udělené licence k rozhlasovému vysílání Kč 6 000,-".


Čl. VI

Ustanovení přechodná, společná a závěrečná

(1) Členové Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání uvedou své postavení do souladu s tímto zákonem do 90 dnů od jeho účinnosti. V téže lhůtě písemně oznámí splnění této povinnosti předsedovi Poslanecké sněmovny.

(2) Provozovatel rozhlasového nebo televizního vysílání prostřednictvím satelitů, kabelových rozvodů nebo prostřednictvím satelitů a kabelových rozvodů, který k takovému vysílání obdržel před 1. lednem 1996 licenci podle dosavadních předpisů, požádá Radu České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání o registraci podle tohoto zákona do 90 dnů od jeho účinnosti.

(3) Provozovatel rozhlasového a televizního vysílání, pokrývajícího méně než 70% území České republiky, může do 90 dnů od účinnosti tohoto zákona požádat Radu České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání o zrušení podmínek, stanovených Radou České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání podle dosavadních předpisů; této žádosti Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání vyhoví.

(4) Provozovatel rozhlasového a televizního vysílání, pokrývajícího nejméně 70% území České republiky, může do 90 dnů od účinnosti tohoto zákona požádat Radu České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání o zrušení podmínek, stanovených Radou České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání podle dosavadních předpisů; této žádosti Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání vyhoví s výjimkou údajů, o kterých Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání může rozhodnout, že jsou závazné podle § 12 odst. 2 tohoto zákona.

Čl.VII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996.".

V Praze dne 28. listopadu 1995

Ing. Josef HOLUB v.r.
Ota FEJFAR v.r.
předseda hospodářského výboru
zpravodaj hospodářského výboru
PhDr. František KOZEL v.r.
Vladimír KORONTHÁLY v.r.
předseda výboru pro vědu,
zpravodaj výboru pro vědu,
vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu


Nezařazené připomínky k tisku 1821

K čl. I

§ 14 odst. 1 zní:

"(1) Provozovatel je povinen oznámit Radě všechny změny v údajích uvedených v žádosti (§ 11) nebo v plnění závazků stanovených v rozhodnutí o udělení licence (§ 12 odst. 2) a předložit podklady o nich do 15 dnů od vzniku těchto změn.".

(výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu)

§ 15 odst. 2 písm. a) zní:

"a) provozovatel s licencí závažným způsobem nedodržuje závazky vyplývající z rozhodnutí o udělení licence (§ 12 odst. 2), povinnosti stanovené tímto zákonem nebo jinými právními předpisy,".

(výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu)

V § 20 odst. 1 se slova "nebo podmínky udělené licence" se nahrazují slovy "nebo závazky obsažené v rozhodnutí o udělení licence".

(výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu)

K čl. II

v čl. II vypustit bod 2.

(hospodářský výbor)

K čl. IV

vypustit čl. IV.

(hospodářský výbor)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP