PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna 1996

I. volební období

2059

Vládní návrh

Zákon

ze dne 1996,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 110/1990 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 1/1991 Sb., zákona č. 46/1991 Sb., zákona č. 306/1991 Sb., zákona České národní rady č. 482/1991 Sb., zákona č. 578/1991 Sb. zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., zákona č. 235/1992 Sb., zákona České národní rady č. 589/1992 Sb., zákona České národní rady č. 37/1993 Sb., zákona č. 84/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 266/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 182/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 155/1995 Sb. a zákona č. 160/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 74 odst. 2 se vypouští poslední věta.

2. Za § 74 se vkládá nový § 75, který včetně poznámek č. 55), 56) a 57) zní:

"§ 75

Sociálně právní ochrana dětí

(1) Sociálně právní ochranou dětí se rozumí ochrana práva dítěte na zdravý vývoj, řádnou výchovu a ochrana oprávněných zájmů dítěte; za oprávněný zájem dítěte se považuje i ochrana jeho jmění.55) Příslušné orgány 56) a obce 57) zjišťují případy ohroženého nebo narušeného vývoje nebo výchovy dětí a jsou povinny činit opatření k odstranění jejich příčin a důsledků, zejména opatření směřující k ochraně dětí před tělesným nebo duševním násilím a zanedbáváním. Sociálně právní ochranou dětí se rozumí též předcházení vzniku ohrožení dítěte nebo narušení jeho zdravého vývoje a působení k obnovení narušených funkcí rodiny.

(2) Dítětem se pro účely poskytování sociálně právní ochrany dětí rozumí osoba nezletilá. Každé dítě je oprávněno obracet se ve věcech sociálně právní ochrany dětí na příslušný orgán 56) nebo obec 57) a upozorňovat na porušení svých práv a oprávněných zájmů uvedených v odstavci 1.

55) § 946 občanského zákoníku.

56) § 19 zákona ČNR č.114/1988 Sb.

57) § 15 zákona ČNR č.114/1988 Sb.".

Čl.II

Zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 125/1990 Sb., zákona České národní rady č. 210/1990 Sb., zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., zákona České národní rady č. 459/1990 Sb., zákona České národní rady č. 9/1991 Sb., zákona České národní rady č. 144/1991 Sb., zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., zákona č. 84/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 72/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb. a zákona č.238/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 15 odst. 2 písm. a) bod č. 1 včetně poznámky č. 9) zní:

"1. o výchovných opatřeních podle zvláštního zákona,9) neučinil-li tak v téže věci soud nebo podle § 19 písm. a) bodu č. 6 okresní úřad,

9) § 957 občanského zákoníku.".

2. V § 15 odst.2 písm.b) se slovo "nezletilým" nahrazuje slovem "dítětem".

3. § 15 odst. 2 písm. ch) se za slovo "osvojiteli," vkládá slovo "poručníky,".

4. § 19 písm. a) bod č. 6 zní:

"6. o výchovných opatřeních podle zvláštního zákona,9) neučinil-li tak v téže věci soud nebo podle § 15 odst. 2 písm. a) bodu č. 1 obec,".

5. § 19 písm. a) bod č. 8 včetně poznámky č. 14) zní:

"8. o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů,14).

--

14) § 975 odst.2 občanského zákoníku.".

6. V § 19 písm. a) se za bod č. 8 vkládá nový bod č. 9, který včetně poznámky č. 54) zní:

"9. o svěření dítěte do péče budoucích pěstounů.54)

54) § 953 odst. 2 občanského zákoníku.".

7. § 19 písm. b) včetně poznámky č. 15) zní:

"b) vykonává funkci poručníka a funkci opatrovníka v případech, kdy byl poručníkem a opatrovníkem podle zvláštního zákona 15) ustanoven,

15) § 990, § 944 odst. 3 a § 946 odst. 2 občanského zákoníku.".

8. § 19 písm. c) včetně poznámky č. 16) zní:

"c) provádí dohled nad dítětem, pokud byl jím nebo soudem stanoven,16)

16) § 957 písm. b) občanského zákoníku.".

9. V § 19 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

"d) podává soudu vyjádření k tomu, zda jde o osobu vhodnou pro výkon pěstounské péče,".

Dosavadní písmena d) až l) se označují jako písmena e) až m).

10. § 19 písm. f) včetně poznámek č. 17), 18), 55) a 56) zní:

"f) navrhuje soudu

1. nařízení ústavní výchovy,17)

2. omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti, popřípadě ponechání rodičovské zodpovědnosti v klidu,18)

3. zrušení ústavní výchovy a výchovných opatření uložených soudem,

4. vydání rozhodnutí o tom, že rodiče soustavně neprojevují o dítě zájem, a proto není třeba jejich souhlasu k osvojení dítěte,55)

5. stanovení výživného rodičům, popřípadě jiným fyzickým osobám povinným poskytovat výživné dítěti svěřenému do pěstounské péče,56)

----

17) § 958 občanského zákoníku.

18) § 927 občanského zákoníku.

55) § 971 občanského zákoníku.

56) § 956 občanského zákoníku.".

11. V § 20 se vypouští slovo "nezletilé".

12. V § 21 písm. a) bodu č. 1 se vypouštějí slova "neučinila-li tak obec,".

13. § 55 včetně poznámky č. 57) zní:

"§ 55

(1) Odkladný účinek nemá odvolání proti rozhodnutí,

a) jímž byla dávka sociální péče odňata nebo snížena, nebo jímž byla zastavena její výplata anebo jímž byla dávka přiznána v menším než požadovaném nebo v právním předpise vymezeném rozsahu,

b) o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů14) a o svěření dítěte do péče budoucích pěstounů.54)

(2) Rodiče jsou účastníky řízení o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů,14) jen jsou-li jimi v řízení o osvojení podle zvláštního zákona.57)

57) § 181 odst.2 občanského soudního řádu.".

14. § 56 odst. 1 zní:

"(1) Místní příslušnost obcí a okresních úřadů podle § 15 odst.2 písm.b) až j) a § 19 písm.b) až m) se řídí místem trvalého pobytu dítěte; nesnese-li řešení otázek výchovy a výživy dítěte odkladu, řídí se místní příslušnost místem, kde se dítě zdržuje.".

15. V § 56 odst.2 se vypouští slovo "nezletilé".

16. V § 56a se vypouštějí slova "nezletilého" a "nezletilé".

17. V § 58 písm. a) se vypouštějí slova "vojáka a".

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1996.

Důvodová zpráva

Všeobecná část

Předložený návrh zákona vychází z věcného záměru legislativních úprav předpisů o sociálně právní ochraně dětí, který vláda schválila usnesením č. 625 ze dne 8.listopadu 1995. Je v souladu s koncepcí schválenou usnesením vlády č.1/1995, která vychází z tradičního dělení práva na právo veřejné a právo soukromé, a proto nově začleňuje úpravu rodinněprávních vztahů do občanského zákoníku, zatímco sociálně právní ochranu dětí zahrnuje do práva veřejného.

Sociálně právní ochrana dětí je dosud upravena v návaznosti na zákon o rodině v zákoně č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a v zákoně č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení. V uvedených právních předpisech je nezbytné promítnout návrh nové právní úpravy rodinněprávních vztahů, která mění některé dosavadní právní instituty rodinněprávní úpravy (změny se navrhují například u institutu opatrovnictví, zavedení institutu poručenství), a provést další potřebné změny.

Předložený návrh změn se v souladu s věcným záměrem omezuje pouze na nezbytné navazující změny tak, aby byla zaručena ochrana dětí v souladu s Čl. 32 Listiny základních práv a svobod.

Ekonomický dopad:

Navržené změny si nevyžádají zvýšené požadavky na státní rozpočet.

Zvláštní část:

K Čl. I:

Obsah sociálně právní ochrany dětí je dosud vymezen pouze ve formě jedné ze služeb sociální péče, nerozlišuje se přitom sociálně právní ochrana dětí a ostatních osob. Při navrženém vymezení pojmu sociálně právní ochrana dětí se vychází z Čl.19 Úmluvy o právech dítěte, kterou je Česká republiky vázána.

V souladu s Čl. 12 Úmluvy o právech dítěte se navrhuje upravit oprávnění dítěte dovolat se pomoci příslušných orgánů v případě, že jsou jeho práva a oprávněné zájmy ohroženy.

K Čl.II:

K bodům 1, 4 a 12:

Přejímá se dosavadní oprávnění okresních úřadů (komisí péče o rodinu a děti) a obcí rozhodovat o výchovných opatřeních a řeší se výslovně situace, kdy již o výchovném opatření rozhodl soud, okresní úřad nebo obec.

K bodům 2, 8, 11, 15 a 16:

V návaznosti na nově navržený § 75 zákona č.100/1988 S., o sociálním zabezpečení (Čl.I návrhu), který zavádí pojem "sociálně právní ochrana dítěte" a dítě definuje pro tyto účely jako nezletilou osobu, se důsledně promítá do všech ustanovení zákona upravujících sociálně právní ochranu dítěte pojem "dítě" namísto pojmů "nezletilé dítě" nebo "nezletilý"

K bodu 3:

Do ustanovení o působnosti obcí v přenesené působnosti se promítá zavedení institutu poručenství; vedle osvojitelů, pěstounů a opatrovníků bude obec vyhledávat a doporučovat soudu též osoby vhodné stát se poručníky dítěte.

K bodům 5 a 6:

Okresní úřad bude rozhodovat o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů a o svěření dítěte do péče budoucích pěstounů jen v případě, že se jedná o dítě umístěné do ústavní výchovy na základě rozhodnutí soudu, popřípadě z vůle rodičů a tito rodiče se svěřením dítěte souhlasí nebo u předpěstounské péče o dítě, s jehož svěřením do uvedené péče souhlasí zákonný zástupce (zástupci) dítěte. Navržená právní úprava je tak v souladu s Čl.32 Listiny základních práv a svobod, podle něhož lze dítě odloučit od rodičů proti jejich vůli jen rozhodnutím soudu.

K bodu 7:

Do ustanovení o působnosti okresních úřadů se promítá výkon funkce opatrovníka nebo poručníka v případě, že soud na základě občanského zákoníku ustanoví do této funkce okresní úřad.

K bodu 9: V návaznosti na § 949 odst.1 novely občanského zákoníku se upravuje působnost okresního úřadu ve věci podávání vyjádření soudu o osobě, která má zájem stát se pěstounem.

K bodu 10:

Navrhuje se rozšířit dosavadní příslušnost okresního úřadu k podání návrhů soudu ve věcech týkajících se ochrany práv a zájmů dítěte o návrh na vydání rozhodnutí soudu o tom, že rodiče neprojevují o dítě opravdový zájem, a proto není třeba jejich souhlasu k osvojení. Zároveň dochází v návaznosti na rodinněprávní novelu, která nahradila pojem rodičovská práva pojmem rodičovská zodpovědnost, k upřesnění působnosti okresního úřadu.

K bodu 13:

Upřesňuje se ustanovení o výjimkách ze správního řádu ve věci rozhodnutí, která nemají odkladný účinek, a to o rozhodnutí o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů či pěstounů, s cílem umožnit v zájmu dítěte okamžité převzetí do péče a uplatnění nároků na dávky státní sociální podpory náležející při převzetí (od převzetí) dítěte do péče. Z důvodu zachování anonymity osvojení se navrhuje (obdobně jako je tomu podle příslušného ustanovení občanského soudního řádu v řízení o osvojení) vyloučit, aby rodiče byli ve stanovených případech účastníky řízení při rozhodování o svěření do péče budoucích osvojitelů.

K bodu 14:

V návaznosti na rodinněprávní novelu se stanovuje místní příslušnost obcí a okresních úřadů ve věcech návrhů, o kterých je příslušný rozhodovat soud.

K bodu 17: Z ustanovení je nezbytné vypustit nadbytečná slova týkající se zmocnění pro vydání vyhlášky o příspěvku na úhradu za užívání bytu vojáka; jde o dávku, která byla nahrazena příspěvkem na bydlení v systému státní sociální podpory.

K Čl.III:

Účinnost zákona se navrhuje stejná, s jakou počítá návrh novely občanského zákoníku (rodinněprávní novela).

V Praze dne 3. ledna 1996

předseda vlády

Prof.Ing. Václav K l a u s , CSc.

ministr práce a sociálních věcí

Ing. Jindřich V o d i č k a

Zákon České národní rady č. 114/1988 Sb.,

o působnosti orgánů České socialistické republiky

v sociálním zabezpečení, ve znění zákona ČNR č. 125/1990 Sb., zákona ČNR č. 210/1990 Sb., zákona ČNR č. 425/1990 Sb., zákona ČNR č. 459/1990 Sb., zákona ČNR č. 9/1991 Sb., zákona ČNR č. 144/1991 Sb., zákona ČNR č. 582/1991 Sb., zákona č. 84/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu č.72/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č.238/1995 Sb. a zákona č ./1996 Sb.

(výňatky)

* * *

DÍL DRUHÝ

Péče o rodinu a děti

Působnost obcí

§ 15

(1) Obec v samostatné působnosti rozhoduje

a) o umístění matky s dítětem, popřípadě těhotné ženy do domova pro matky s dětmi, který spravuje, a o úhradě za služby v něm poskytované,

b) o přijetí dítěte do stanice pečovatelské služby pro děti, kterou spravuje, a o úhradě za služby v ní poskytované.

(2) Obec v přenesené působnosti

a) rozhoduje

1. o výchovných opatřeních podle zvláštního zákona,9) neučinil-li tak v téže věci soud nebo podle § 19 písm.a) bodu č. 6 okresní úřad,

Pův.text: 1. o výchovných opatřeních podle zvláštních předpisů,9)

9) § 957 občanského zákoníku.

Pův.text: 9) § 43 odst. 2 zákona o rodině.

2. o poskytování pečovatelské služby, kterou zabezpečuje, a o úhradě za ni,

3. o poskytnutí věcné nebo peněžité dávky, popřípadě služby sociální péče, podle § 8a odst. 3 zákona České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění zákona č. 84/1993 Sb.

b) provádí dohled nad dítětem, pokud ho sama stanovila,

Pův. text: b) provádí dohled nad nezletilým, pokud ho sama stanovila,

c) spolupůsobí při provádění výchovných opatření uložených soudem nebo okresním úřadem a sleduje jejich účinnost,

d) chrání děti před škodlivými vlivy, které ohrožují jejich řádnou výchovu,

e) poskytuje dětem v naléhavých případech okamžitou pomoc,

f) zrušeno

g) oznamuje soudům a jiným státním orgánům na jejich žádost skutečnosti, které mají význam pro řízení a rozhodování ve věcech výchovy a výživy dětí,

h) oznamuje okresnímu úřadu, kterým rodinám, dětem a těhotným ženám je třeba poskytnout sociální péči, a spolupůsobí při jejím poskytování,

ch) vyhledává a doporučuje okresnímu úřadu občany vhodné stát se osvojiteli, poručníky, opatrovníky nebo pěstouny,

i) organizuje výchovu občanů k partnerským vztahům a rodinnému životu,

j) navrhuje okresnímu úřadu občany vhodné za důvěrníky péče o děti.

§ 16

Pověřený obecní úřadll) dále rozhoduje

a) o poskytování peněžitých a věcných dávek nezaopatřeným dětem, rodičům nezaopatřených dětí a těhotným ženám,

b) o poskytování peněžitých dávek rodičům, kterým se současně narodily tři nebo více dětí,

c) o poskytování příspěvku na rekreaci dětí důchodce.

11) § 60 písm. c) zákona České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní řízení);

Nařízení vlády České republiky č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady.

§ 17 a 18

zrušeny

Působnost okresních úřadů

§ 19

Okresní úřad

a) rozhoduje

1. zrušen

2. o poskytování příspěvku na výživu dítěte13) a dalších účelových peněžitých a věcných dávek, které stanoví prováděcí předpis,

3. o poskytování bezúročných půjček,

4. o umístění matky s dítětem, popřípadě těhotné ženy do domova pro matky s dětmi, který spravuje, a o úhradě za služby v něm poskytované

5. o přijetí dítěte do stanice pečovatelské služby pro děti, kterou spravuje, a o úhradě za služby v ní poskytované,

6. o výchovných opatřeních podle zvláštního zákona,9) neučinil-li tak v téže věci soud nebo podle § 15 odst.2 bodu č.1 obec,

Pův.text: 6. o výchovných opatřeních podle zvláštních předpisů,9) neučinila-li tak obec nebo soud,

7. o poskytování pečovatelské služby, kterou zabezpečuje, a o úhradě za ni,

8. o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů,14)

Pův.text: 8. o dalších opatřeních podle zvláštních předpisů,14)

13) § 100 zákona o rodině.

§ 74 zákona o sociálním zabezpečení.

14) § 975 odst.2 občanského zákoníku.

Pův.text: 14) Zákon č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, ve znění pozdějších předpisů.

9. o svěření dítěte do péče budoucích pěstounů.54)

b) vykonává funkci poručníka a funkci opatrovníka v případech, kdy byl poručníkem a opatrovníkem podle zvláštního zákona 15) ustanoven,

Pův.text: b) vykonává funkci opatrovníka nezletilých,15)

c) provádí dohled nad dítětem, pokud byl jím nebo soudem stanoven,16)

Pův.text: nezletilým dítětem

d) podává soudu vyjádření k tomu, zda jde o osobu vhodnou pro výkon pěstounské péče,".

Pův.text: Nově vložené písmeno.

e) sleduje vývoj dětí, které byly umístěny do výchovy jiných občanů než rodičů a spolupůsobí při organizování rodinné péče o děti,

f) navrhuje soudu

1. nařízení ústavní výchovy,17)

2. omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti, popřípadě ponechání rodičovské zodpovědnosti v klidu,18)

3. zrušení ústavní výchovy a výchovných opatření uložených soudem,

4. vydání rozhodnutí o tom , že rodiče soustavně neprojevují o dítě zájem, a proto není třeba jejich souhlasu k osvojení dítěte,55)

54) § 953 odst.2 občanského zákoníku.

15) § 990, § 944 odst.3 a § 946 odst.2 občanského zákoníku.

16) § 957 písm.b) občanského zákoníku.

17) § 958 občanského zákoníku.

18) § 927 občanského zákoníku.

55) § 971 občanského zákoníku.

Pův.text: 54) nová poznámka

15) § 79 odst. 2 a § 83 odst. 2 zákona o rodině.

16) § 43 odst.2 písm.b) zákona o rodině.

17) § 45 odst. 3 zákona o rodině.

18) § 44 zákona o rodině.

54) nová poznámka

5. stanovení výživného rodičům, popřípadě jiným fyzickým osobám povinným poskytovat výživné dítěti svěřenému do pěstounské péče,56)

Pův.text: e) navrhuje soudu nařízení ústavní výchovy,17) omezení, popřípadě zbavení rodičovských práv18) a zrušení ústavní výchovy a výchovných opatření uložených soudem,

g) pečuje o to, aby děti, které byly propuštěny z ústavní nebo ochranné výchovy nebo mladiství,kteří byli propuštěni z výkonu trestu odnětí svobody, byli přijati do škol nebo zařazeni do vhodné přípravy na povolání nebo do pracovního poměru, popřípadě aby byli vhodně ubytováni,

h) účastní se trestního řízení proti mladistvým,19)

ch) vede evidenci obtížně vychovatelných dětí a spolupracuje při jejich výchově,

i) podává zprávy soudu o skutečnostech potřebných pro rozhodování o výchově a výživě dětí,

j) umožňuje výchovu občanů k partnerským vztahům a k rodinnému životu,

k) poskytuje výchovnou, poradenskou a psychoterapeutickou péči manželům, rodičům, dětem a těhotným ženám při řešení jejich rodinných, osobních a sociálních problémů,

1) spolupracuje s ústavy pro výkon vazby a nápravně výchovnými ústavy pro mladistvé a se zařízeními, v nichž se vykonává ústavní nebo ochranná výchova,

m) spolupracuje s orgány obcí, se státními orgány, školami, školskými a zdravotnickými zařízeními, občanskými sdruženími, církvemi, charitativními a jinými organizacemi.

56) § 956 občanského zákoníku.

19) § 291 až 301 trestního řádu

53) § 74 odst.4 a § 76a občanského soudního řádu.

Pův.text: 56) nová poznámka

§ 20

Ocitlo-li se dítě bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy nebo narušeny, je okresní úřad povinen navrhnout soudu vydání předběžného opatření podle zvláštního předpisu.53)

Pův.text: nezletilé dítě

§ 21

Komise péče o rodinu a děti okresního úřadu

a) rozhoduje

1. o výchovných opatřeních podle zvláštních předpisů,9)

Pův. text: o výchovných opatřeních podle zvláštních předpisů,9) neučinila-li tak obec,

2. zrušen

3. o odvolání proti rozhodnutí obce o uložení výchovných opatření podle zvláštních předpisů,9)

b) koordinuje činnost orgánů působících v péči o rodinu a děti ve svém územním obvodu.

§ 22 až 25

zrušeny

§ 26

Oprávnění občanů působících v péči o rodinu a děti

Při plnění svých úkolů jsou pověření členové a pracovníci orgánů obcí a okresních úřadů, důvěrníci péče o děti, občané pověření dohledem a jiní dobrovolní spolupracovníci oprávněni navštívit dítě a rodinu v bytě nebo tam, kde tráví volný čas, dítě ve škole, mladistvého na pracovišti; mají též právo požadovat od všech zúčastněných orgánů, organizací a občanů potřebné informace a vysvětlení.

* * *

ČÁST TŘETÍ

Společná ustanovení

§ 52

Pokuty a penále

(1) zrušen

(2) Okresní úřady ukládají pokuty v rámci své působnosti za porušení předpisů o sociálním zabezpečení upravujících sociální péči. Výnos z pokut je příjmem rozpočtu těchto okresních úřadů.

§ 53

Zvláštní příjemce

Obec

a) rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávky sociální péče v případech stanovených zákonem o sociálním zabezpečení46) a o jeho uvolnění,

b) dohlíží, jak zvláštní příjemce plní své povinnosti.

Ustanovení o řízení

§ 54

(1) Obecné předpisy o správním řízení se nevztahují na řízení

46) § 102 odst. 2 písm. a) zákona o sociálním zabezpečení.

a) až c) zrušena

d) o poskytování jednorázových peněžitých a věcných dávek podle § 32 odst. 2 písm. c), § 37 odst. 2 písm. c), § 40a písm. a) a b), § 43 písm. a) č.1, § 44 odst.1 písm. b) č. 2 a o příspěvku na společné stravování podle § 32 odst. 2 písm. a) a § 37 odst. 2 písm. a), jakož i o úkonech pečovatelské služby zajišťujících nezbytné životní potřeby, které jsou poskytovány bezplatně, pokud řízení o těchto dávkách a službách bylo zahájeno z podnětu orgánu sociálního zabezpečení, nebo jestliže řízení zahájené na návrh skončí přiznáním dávky nebo služby v požadovaném nebo v právním předpise vymezeném rozsahu,

e) o poskytování jednorázového peněžitého příspěvku podle § 14 odst. 2 a příspěvku poskytovaného organizacím a občanům na úhradu nákladů za sociální služby podle § 14 odst. 3,

f) o poskytnutí věcné nebo peněžité dávky, popřípadě služby sociální péče, podle § 15 odst. 2 písm. a) bodu 3.

(2) Zjistí-li orgán sociálního zabezpečení v řízení podle odstavce 1 písm. d) zahájeném na návrh, že dávku nebo službu nemůže přiznat vůbec nebo v požadovaném rozsahu, nebo že by přiznáním dávky nebo služby mohly vzniknout právní povinnosti občanu, kterému má být dávka nebo služba přiznána, nebo jinému občanu, postupuje se podle obecných předpisů o správním řízení.

(3) zrušen

(4) V případech uvedených v odstavci 1 písm. d) a e) se místní příslušnost obcí a okresních úřadů řídí místem trvalého pobytu občana.

(5) V řízení podle odstavce 1 písm. d) se přiměřeně použijí ustanovení § 49 a 50 správního řádu26) o lhůtách.

26) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

§ 55

(1) Odkladný účinek nemá odvolání proti rozhodnutí,

a) jímž byla dávka sociální péče odňata nebo snížena, nebo jímž byla zastavena její výplata anebo jímž byla dávka přiznána v menším než požadovaném nebo v právním předpise vymezeném rozsahu,

b) o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů 14) a o svěření dítěte do péče budoucích pěstounů. 54)

(2) Rodiče jsou účastníky řízení o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů,14) jen jsou-li jimi v řízení o osvojení podle zvláštního zákona.57)

Pův.text:

§ 55

Odkladný účinek nemá odvolání proti rozhodnutí, které okresní úřad předběžně učiní ve prospěch nezletilého dítěte podle § 19 písm. a) č. 1 a proti rozhodnutí, jímž byla dávka sociální péče odňata nebo snížena, nebo jímž byla zastavena její výplata anebo jímž byla dávka přiznána v menším než požadovaném nebo v právním předpise vymezeném rozsahu.

§ 55a

(1) V řízení o poskytnutí sociální péče podle § 44 odst. 1 písm. b) č. 1 je okresní úřad povinen rozhodnout do 14 dnů ode dne následujícího po dni doručení informace52) zdravotnického zařízení o termínu propuštění občana z tohoto zařízení, doložené písemným souhlasem občana s poskytnutím sociální péče.

57) § 181 odst.2 občanského soudního řádu.

52) § 26 odst.6 nařízení vlády č. 216/1992 Sb.

Pův.text: 57) nová poznámka

(2) Odvolání podané proti rozhodnutí uvedenému v odstavci 1 nemá odkladný účinek.

(3) Rozhodnutí uvedené v odstavci 1 se doručuje též zdravotnickému zařízení, v němž je občan umístěn; toto zařízení se přitom považuje za účastníka řízení.

(4) Řízení podle odstavce 1 zahájené z podnětu okresního úřadu se zastaví, jestliže občan písemně oznámí okresnímu úřadu, že nesouhlasí s poskytováním sociální péče ve zdravotnickém zařízení.

§ 56

(1) Místní příslušnost obcí a okresních úřadů podle § 15 odst.2 písm.b) až j) a § 19 písm.b) až m) se řídí místem trvalého pobytu dítěte; nesnese-li řešení otázek výchovy a výživy dítěte odkladu, řídí se místní příslušnost místem, kde se dítě zdržuje.

(pův.znění: odstavec byl zrušen)

(2) Odchylně od obecných předpisů o správním řízení se místní příslušnost obcí a okresních úřadů ve věcech sociální péče řídí

a) místem obce nebo okresního úřadu, který spravuje ústav nebo jiné zařízení sociální péče, do kterého má být občan přijat,

b) místem obce nebo okresního úřadu, v jehož obvodu se zdržuje dítě, jestliže řešení otázek jeho výchovy a výživy nesnese odkladu,

Pův.text: nezletilé dítě

c) místem obce nebo okresního úřadu, v jehož obvodu se zdržuje občan, jde-li o poskytnutí pomoci podle § 8a odst. 1 a 3 zákona České národní rady č. 482/1991 Sb., ve znění zákona č. 84/1993 Sb.

(3) Ve věcech, ve kterých podle tohoto zákona rozhoduje nebo činí opatření obec, se žádost o dávku nebo službu sociální péče podává obecnímu úřadu. V ostatních případech, ve kterých rozhoduje nebo činí opatření pověřený obecní úřad nebo okresní úřad, se žádost podává tomuto orgánu.

(4) a (5) zrušeny

§ 56a

Místní příslušnost okresního úřadu se při podání návrhu na vydání předběžného opatření podle § 20 řídí místem trvalého pobytu dítěte; jestliže se dítě nezdržuje v místě trvalého pobytu, řídí se místní příslušnost okresního úřadu místem okresního úřadu, v jehož obvodu se dítě zdržuje.

Pův.text: nezletilého dítěte, nezletilé dítě

§ 56b

Součinnost orgánů a organizací

Orgány a organizace jsou povinny vyhovět v mezích své působnosti žádostem orgánů sociálního zabezpečení ve věcech sociálního zabezpečení a podávat jim bezplatně sdělení pro jeho provádění a správu.

* * *

§ 58

Ministerstvo stanoví vyhláškou

a) podrobnosti o poskytování dávek a služeb sociální péče a výši dávek sociální péče s výjimkou dávek a služeb poskytovaných občanům se změněnou pracovní schopností,

Pův.text:

a) podrobnosti o poskytování dávek a služeb sociální péče a výši dávek sociální péče s výjimkou vojáka a dávek a služeb poskytovaných občanům se změněnou pracovní schopností,

b) zrušeno

c) podmínky pro zřizování a rozsah činnosti zařízení sociální péče, pro přijímání občanů do účelových zařízení sociální péče a ukončení pobytu v nich a upraví výši úhrady za poskytované služby,

d) podmínky pro poskytování odměny dobrovolným pracovníkům pečovatelské služby a její výši,

e) druhy ústavů sociální péče a ostatních zařízení sociální péče a rozsah služeb v nich poskytovaných,

f) zrušeno

g) zrušeno

h) zrušeno

ch) podrobnosti o složení a jednání komisí péče o rodinu a děti,

i) podrobnosti k provozování sociálních služeb organizacemi a občany.

* * *

Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení ve znění zákona č. 110/1990 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 1/1991 Sb., zákona č. 46/1991 Sb., zákona č. 306/1991 Sb., zákona ČNR č. 482/1991 Sb., zákona č. 578/1991 Sb., zákona ČNR č. 582/1991 Sb., zákona č. 235/1992 Sb., zákona ČNR č. 589/1992 Sb., zákona ČNR č. 37/1993 Sb., zákona č. 84/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č.266/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 182/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 155/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb. a zákona č. /1996 Sb.

(výňatek)

* * *

ČÁST TŘETÍ

SOCIÁLNÍ PÉČE

HLAVA PRVNÍ

ROZSAH SOCIÁLNÍ PÉČE

§ 73

(1) Sociální péčí zajišťuje stát pomoc občanům, jejichž životní potřeby nejsou dostatečně zabezpečeny příjmy z pracovní činnosti, dávkami důchodového nebo nemocenského zabezpečení, popřípadě jinými příjmy, a občanům, kteří ji potřebují vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nebo věku, anebo kteří bez pomoci společnosti nemohou překonat obtížnou životní situaci nebo nepříznivé životní poměry.

(2) V oblasti sociální péče stát zajišťuje poradenskou a výchovnou činnost, zejména výchovu k odpovědnému rodičovství, k upevňování rodinných vztahů a k vzájemné pomoci mezi občany, především pomoci občanům těžce zdravotně postiženým a starým občanům, a poskytuje další dávky a služby.

(3) Při plnění úkolů sociální péče státní orgány úzce spolupracují se společenskými a jinými organizacemi.

(4) Zrušen.

(5) Sociální péče zahrnuje zejména péči o

a) rodinu a děti,

b) občany těžce zdravotně postižené,

c) staré občany,

d) občany, kteří potřebují zvláštní pomoc,

e) občany společensky nepřizpůsobené.

(6) V rámci sociální péče se poskytují zejména tyto dávky a služby:

a) peněžité dávky,

b) věcné dávky,

c) výchovná a poradenská péče,

d) sociálněprávní ochrana,

e) pracovní rehabilitace,

f) ústavní sociální péče,

g) péče v ostatních zařízeních sociální péče,

h) pečovatelská služba,

i) stravování,

j) kulturní a rekreační péče,

k) mimořádné výhody pro některé skupiny občanů těžce zdravotně postižených,

1) bezúročné půjčky.

§ 73a

(1) Sociální služby mohou poskytovat též organizace a občané.

(2) Stát může organizacím a občanům, poskytujícím sociální služby, poskytovat příspěvky na úhradu nákladů za tyto služby; v těchto případech mají příslušné orgány sociálního zabezpečení právo kontrolovat hospodaření s poskytnutými příspěvky a požadovat vyúčtování a právo na vrácení poskytnutých příspěvků, jestliže byly použity v rozporu s účelem, na který byly poskytnuty.

(3) Příslušné státní orgány mají právo sledovat úroveň poskytovaných sociálních služeb a dodržování nezbytných, zejména zdravotnických a hygienických podmínek, a ukládat opatření k odstranění zjištěných závad.

§ 73b

(1) Za sociální péči se považuje též ústavní péče 48) poskytovaná ve zdravotnických zařízeních občanům, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopni se obejít bez pomoci další osoby a nemohou být proto propuštěni ze zdravotnického zařízení,49) pokud jim nemůže být poskytnuta potřebná péče v ústavech sociální péče nebo pečovatelská služba, přestože podmínky pro poskytování těchto služeb splňují.

(2) Ústavní péče ve zdravotnickém zařízení se považuje za sociální péči ode dne následujícího po dni, kdy občanu bylo doručeno rozhodnutí příslušného orgánu sociálního zabezpečení, že sociální péče bude poskytována ve zdravotnickém zařízení.50)

48) § 22 nařízení vlády ČR č. 216/1992 Sb., kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění.

49) § 26 odst. 1, 5 a 6 nařízení vlády ČR č. 216/1992 Sb.

50) § 44 odst. 1 písm. b) č. 1 a § 55a zákona ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 307/1993 Sb.

HLAVA DRUHÁ

PÉČE O RODINU A DĚTI

§ 74

Pomoc rodinám s dětmi

(1) Příslušné státní orgány poskytují k zajištění životních potřeb nezaopatřeným dětem, jejich rodičům, zejména osamělým matkám (otcům) pečujícím o nezaopatřené děti, ženám v době těhotenství a popřípadě dalším občanům, kteří mají v přímé péči nezaopatřené dítě, služby a dávky sociální péče, a to zejména příspěvek na výživu dítěte, příspěvek na rekreaci dětí důchodce a další peněžité dávky, věcné dávky, pečovatelskou službu a péči v zařízeních sociální péče.

(2) Příslušné státní orgány ve spolupráci se školami, zdravotnickými zařízeními a dalšími organizacemi připravují děti a mládež poradenskou a výchovnou činností na manželství a odpovědné rodičovství, napomáhají vytváření příznivých vztahů v rodinách ohrožených rozvratem a přispívají k překonávání důsledků tohoto rozvratu. K plnění těchto úkolů zřizují příslušné státní orgány též manželské a předmanželské poradny. (Vypuštěný původní text: Příslušné státní orgány zjišťují případy ohroženého nebo narušeného vývoje dětí, působí k odstranění jeho příčin a důsledků a zabezpečují sociálněprávní ochranu těchto dětí.)

§ 75

Sociálně právní ochrana dětí

(1) Sociálně právní ochranou dětí se rozumí ochrana práva dítěte na zdravý vývoj, řádnou výchovu a ochrana oprávněných zájmů dítěte; za oprávněný zájem dítěte se považuje i ochrana jeho jmění.55) Příslušné orgány56) a obce57) zjišťují případy ohroženého nebo narušeného vývoje nebo výchovy dětí a jsou povinny činit opatření k odstranění jejich příčin a důsledků, zejména opatření směřující k ochraně dětí před tělesným nebo duševním násilím a zanedbáváním. Sociálně právní ochranou dětí se rozumí též předcházení vzniku ohrožení dítěte nebo narušení jeho zdravého vývoje a působení k obnovení narušených funkcí rodiny.

(2) Dítětem se pro účely poskytování sociálně právní ochrany dětí rozumí osoba nezletilá. Každé dítě je oprávněno obracet se ve věcech sociálně právní ochrany dětí na příslušný státní orgán 56)nebo obec 57) a upozorňovat na porušení svých práv a oprávněných zájmů uvedených v odstavci 1.

55) § 946 občanského zákoníku.

56) § 19 zákona ČNR č.114/1988 Sb.

57) § 15 zákona ČNR č.114/1988 Sb.".

Pův.text: § 75 byl zrušen

* * *

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP