PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna 1996

I. volební období

2088

Vládní návrh

Zákon

ze dne 1996,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů a zákon České národní rady č. 36/1975 Sb., o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, ve znění zákona České národní rady č. 137/1982 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona České národní rady č. 210/1990 Sb., zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., zákona České národní rady č. 548/1991 Sb., zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., zákona České národní rady č. 590/1992 Sb., zákona České národní rady č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb. a zákona č. 60/1995 Sb. se mění a doplňuje takto:

1. § 1 odst. 1 včetně poznámky pod čarou zní:

"(1) Organizace jsou povinny činit všechna potřebná opatření k vytváření a ochraně zdravých podmínek a zdravého způsobu života a práce (dále jen "zdravé životní podmínky") a odpovídají za plnění těchto povinností. Organizací se pro účely tohoto zákona rozumí fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů18 a právnická osoba.

"18/ Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona České národní rady č. 591/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb. a zákona č. 237/1995 Sb.

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 263/1992 Sb., zákona České národní rady č. 591/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb. a zákona č. 84/1995 Sb.

Zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb. a zákona č. 455/1991 Sb.".

2. V § 40 se slova "Každá fyzická osoba, která provozuje podnikatelskou činnost, a každá právnická osoba je povinna" nahrazují slovy "Organizace jsou povinny".


Čl. II

Zákon České národní rady č. 36/1975 Sb., o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, ve znění zákona České národní rady č. 137/1982 Sb. se mění a doplňuje takto:

1. § 1 se doplňuje větou, která včetně poznámky pod čarou zní: "Organizací se pro účely tohoto zákona rozumí fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů6 a právnická osoba.

6/ Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona České národní rady č. 591/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb. a zákona č. 237/1995 Sb.

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 263/1992 Sb., zákona České národní rady č. 591/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb. a zákona č. 84/1995 Sb.

Zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb. a zákona č. 455/1991 Sb.".

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Důvodová zpráva

Občanský zákoník zakotvil členění subjektů občanskoprávních vztahů tak, že pojmy "občan - organizace" nahradil pojmy "fyzická osoba - právnická osoba".

V dosavadních novelách zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, však na tuto změnu nebylo reagováno. Při aplikaci zákona v praxi tak vznikly pochybnosti, zda lze zákon vztáhnout i na fyzické osoby podnikající podle zvláštních předpisů. Obdobný problém existuje i ve vztahu k zákonu č. 36/1975 Sb., o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek. Tím by byl ohrožen veškerý preventivní i běžný hygienický dozor vůči fyzickým osobám podnikajícím na základě zvláštních předpisů, přičemž tyto osoby mají nemalý podíl na negativním vlivu na životní a pracovní podmínky a uplatnění zásad prevence vzniku a šíření infekcí, nemocí z povolání a poškození zdraví z práce a hromadně se vyskytujících onemocnění. Je proto nezbytné, aby se ustanovení zákona č. 20/1966 Sb., v platném znění i zákona č. 36/1975 Sb., v platném znění vztahovala i na fyzické osoby podnikající na základě zvláštních předpisů.

Navrhovanou úpravou nevzniknou zvýšené nároky na státní rozpočet.

V Praze dne 10. ledna 1996

Předseda vlády:

Prof.Ing.Václav Klaus,CSc.,v.r.

Ministr zdravotnictví:

PhDr.Jan Stráský,v.r.

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÝMI ZMĚNAMI

(nové znění je vyznačeno tučně,

text, který se vypouští je uveden v závorce podtrženě)

20/1966 Sb.

ZÁKON

ze dne 17. března 1966

o péči o zdraví lidu

změna: 210/1990 Sb.

změna: 425/1990 Sb.

změna: 548/1991 Sb.

změna: 548/1991 Sb., § 40

změna: 550/1991 Sb.

změna: 590/1992 Sb.

změna: 15/1993 Sb.

změna: 161/1993 Sb.

změna: 307/1993 Sb.

změna: 60/1995 Sb.

preambule zrušena

Hlavní zásady péče o zdraví lidu

Čl.I

zrušen

Čl.II

Péči společnosti o zdraví lidu musí odpovídat snaha každého jednotlivce žít zdravě a vyvarovat se vlivů škodlivě působících na jeho zdraví. Zároveň má každý občan napomáhat dobrému vývoji zdraví svých spoluobčanů, a proto aktivně přispívat k vytváření zdravých podmínek a zdravého způsobu života a práce.

Čl.III

K hlavním předpokladům péče o zdraví lidu patří stálý rozvoj vědy a techniky a pohotové uplatňování výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Věda proto musí v předstihu zajišťovat dostatek potřebných poznatků a uplatňovat je na všech úsecích národního hospodářství, jejichž činnost má vliv na zdraví lidu.

Čl.IV

Péče o zdraví lidu se zaměřuje především preventivně k ochraně a soustavnému upevňování a rozvíjení tělesného i duševního zdraví lidu; zvláštní pozornost je přitom věnována péči o novou generaci a ochraně zdraví pracujících.

Čl.V

zrušen

Čl.VI

K provedení těchto zásad péče o zdraví lidu upravuje zákon vytváření a ochranu zdravých podmínek a zdravého způsobu života a práce a zabezpečování zdravotnických služeb.

První část

Vytváření a ochrana zdravých podmínek a zdravého způsobu života a práce

§ 1

((1) Všechny podniky, družstva a jiné organizace (dále jen "organizace") jsou povinny činit v rozsahu své působnosti všechna potřebná opatření k vytváření a ochraně zdravých podmínek a zdravého způsobu života a práce (dále jen "zdravé životní podmínky") a odpovídají za plnění těchto povinností.)

(1) Organizace jsou povinny činit všechna potřebná opatření k vytváření a ochraně zdravých podmínek a zdravého způsobu života a práce (dále jen "zdravé životní podmínky") a odpovídají za plnění těchto povinností. Organizací se pro účely tohoto zákona rozumí fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů18 a právnická osoba.

-------------------------------

18) Zákon č. 455/1 991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231 /1 992 Sb., zákona České národní rady č. 591 /1 992 Sb., zákona č. 273/1 993 Sb., zákona č. 303/1 993 Sb., zákona č. 42/1 994 Sb., zákona č. 38/1 994 Sb., zákona č. 1 36/1 994 Sb., zákona č. 200/1 994 Sb. a zákona č. 237/1 995 Sb. Zákon č. 51 3/1

991

Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 263/1

992 Sb., zákona České národní rady č. 591

/1

992 Sb., zákona č. 286/1

993 Sb., zákona č. 1

56/1

994 Sb. a zákona č. 84/1

995 Sb.

Zákon č. 1

05/1

990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 21

9/1

991

Sb. a zákona č. 455/1

991

Sb.

(2) Nadřízené orgány jsou povinny soustavně vést podřízené organizace k tomu, aby své úkoly v péči o zdravé životní podmínky plnily nedílně s úkoly hospodářské a kulturní výstavby, kontrolovat, jak se v odvětvích jimi spravovaných dodržují povinnosti v ochraně a rozvoji zdraví lidu, a vyvozovat z neplnění těchto povinností hospodářské důsledky.

(3) Za plnění povinností orgánů a organizací v péči o zdravé životní podmínky odpovídají osobně v rozsahu své funkce a náplně své činnosti vedoucí pracovníci a funkcionáři na všech stupních řízení, jakož i všechny další osoby pověřené řízením, organizací a kontrolou práce.

(4) Vedoucí pracovníci a funkcionáři jsou povinni soustavně vytvářet předpoklady pro iniciativu občanů v péči o zdravé životní podmínky a opírat se o aktivní účast veřejnosti.

§ 2

(1) Zdravé životní podmínky se vytvářejí a chrání zejména péčí

a) o zdravý stav ovzduší, vody, půdy a ostatních složek životního prostředí, zejména sídlišť, rekreačních a lázeňských oblastí, obytných a jiných budov, veřejně přístupných míst a okolí závodů, jakož i zařízení osobní dopravy, tělovýchovných zařízení a zařízení poskytujících služby obyvatelstvu,

b) o zdravou výživu obyvatelstva a o uspokojování obyvatelstva zdravotně nezávadnými předměty běžného užívání,

c) o zdravý vývoj dětí a dorostu, především pokud jde o výchovné prostředí a způsob výchovy,

d) o příznivé působení pracovního prostředí a práce na zdraví pracujících.

(2) Při vytváření a ochraně zdravých životních podmínek se jako důležitý činitel uplatňuje výchova občanů ke zdravotnímu uvědomění a k získávání správných hygienických návyků.

§ 3

Úkoly v péči o zdravé životní podmínky se musí zabezpečovat zejména při

a) územním plánování, při projektování staveb a zařízení, při jejich výstavbě, rekonstrukci a uvádění do provozu (užívání) a při jejich údržbě a opravách,

b) stanovení vývojových a výzkumných úkolů a při navrhování a zavádění nových strojů a jiných pracovních prostředků i technologických a pracovních postupů,

c) zavádění, organizování a rozšiřování výroby, obchodu a služeb a při dovozu,

d) řízení a organizaci práce a při její kontrole,

e) zavádění všech forem individuální i kolektivní hmotné zainteresovanosti, při jejich používání a při tvorbě technicko-hospodářských norem a mzdových předpisů,

f) výchově a výuce, zejména při sestavování a kontrole plánů výchovy a výuky dětí a dorostu,

g) zaměstnávání pracovníků, a to se zřetelem na jejich tělesnou, duševní a odbornou způsobilost.

§ 4

(1) Orgány, které jsou oprávněny schvalovat opatření, k nimž je třeba závazného posudku orgánů hygienické služby, nesmějí k těmto opatřením dát svůj souhlas bez takového kladného posudku.

(2) Závazný posudek orgánů hygienické služby je nutno si vyžádat k těmto opatřením:

§ 40

Organizace jsou povinny (Každá fyzická osoba, která provozuje podnikatelskou činnost, a každá právnická osoba je povinna) zajistit pro své zaměstnance závodní preventivní péči.4) Bližší podmínky poskytování závodní preventivní péče stanoví ministerstvo zdravotnictví vyhláškou.

-----------------

4) Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 145/1988 Sb., o Úmluvě o závodních zdravotních službách (č. 161).

§ 41

Zařízení pro první pomoc, lůžkové ošetřovny a jiná pomocná zařízení, která doplňují péči poskytovanou ve zdravotnických zařízeních, zřizují a provozují zpravidla ze svých prostředků podniky a jiné organizace. Jsou povinny přitom postupovat podle směrnic, které vydávají příslušné ústřední orgány v dohodě s ministerstvem zdravotnictví.

§ 42

(1) Zdravotnická zařízení se zřizují, spravují, provozují a ruší podle jednotných celostátních zásad stanovených ministerstvem zdravotnictví pro uspořádání a rozvoj sítě zdravotnických zařízení, pro organizaci a provoz těchto zařízení, pro jejich typy a označení, funkční náplň, členění, normativy a standardy jejich vybavení (§ 70).

(2) Ministerstvo zdravotnictví je oprávněno zakázat zřízení, stavbu nebo provoz zdravotnického zařízení, jež by bylo v rozporu s těmito zásadami.

Hlava třetí

Přírodní léčebné lázně a přírodní léčivé zdroje

§ 43

Přírodní léčebné lázně

(1) Přírodní léčebné lázně využívají pro účely lázeňské péče především přírodních léčivých zdrojů, popřípadě klimatických podmínek.

(2) Přírodním léčebným lázním se poskytuje zvláštní ochrana a vytvářejí se příznivé podmínky pro jejich rozvoj.

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÝMI ZMĚNAMI

(nové znění je vyznačeno tučně,

text, který se vypouští je uveden v závorce podtrženě)

36/1975 Sb.

ZÁKON

České národní rady

ze dne 17. dubna 1975

o pokutách za porušování právních předpisů

o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek

Změna: 137/1982 Sb.

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

Úvodní ustanovení

Organizace jsou povinny činit v rozsahu své působnosti opatření k vytváření a ochraně zdravých životních podmínek a zdravého způsobu života a práce (dále jen "zdravé životní podmínky") a předcházet tak škodám na zdraví a majetku občanů a národohospodářským škodám. K plnění těchto povinností má pomáhat i ukládání pokut organizacím a jejich pracovníkům podle tohoto zákona. Organizací se pro účely tohoto zákona rozumí fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů6 a právnická osoba.

6/ Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona České národní rady č. 591/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb. a zákona č. 237/1995 Sb. Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 263/1992 Sb., zákona České národní rady č. 591/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb. a zákona č. 84/1995 Sb. Zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb. a zákona č. 455/1991 Sb.

§ 2

Podmínky ukládání pokut

(1) Pokuta se uloží organizaci, jestliže nesplní povinnost stanovenou právními předpisy o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek 1) nebo neprovede opatření uložené podle těchto právních předpisů, které upravují

a) péči o zdravé životní prostředí, o zdravotní nezávadnost poživatin a předmětů běžného užívání, o zdravý vývoj dětí a dorostu a o příznivé působení pracovního prostředí a práce na zdraví pracujících,

b) ochranu zdraví při zacházení s jedy a jinými látkami škodlivými zdraví,

c) ochranu zdraví před ionizujícím zářením,

d) ochranu proti přenosným nemocem,

e) ochranu přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů.

(2) Pokuta se ulož též pracovníkovi organizace, který zavinil, že tato organizace nesplnila povinnost nebo neprovedla opatření podle odstavce 1, nejde-li o trestný čin nebo přečin.

(3) Uložením pokuty podle odstavců 1 a 2 zůstává nedotčena odpovědnost organizace i odpovědnost pracovníků organizace 2) podle předpisů o náhradě škody.

(4) Byla-li pracovníkovi organizace uložena pokuta podle odstavce 2, nelze mu z téhož důvodu uložit pokutu podle jiných právních předpisů.

--------------------

1) Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, a předpisy vydané k jeho provedení v oblasti péče o vytváření a ochranu zdravých životních podmínek. 2) § 172 a násl. zákoníku práce.

§ 3

Výše pokuty

(1) Organizaci se uloží pokuta až do výše 100 000 Kčs a pracovníku organizace až do výše rovnající se trojnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku;3) přitom se přihlíží zejména k míře ohrožení zdravých životních podmínek, k rozsahu škodlivých následků a k tomu, zda organizace již v minulosti ohrozila zdravé životní podmínky.

(2) V rozhodnutí o uložení pokuty organizaci se určí i lhůta, ve které má odstranit nedostatky. Jestliže v této lhůtě organizace nedostatky neodstraní, uloží se jí další pokuta až do výše dvojnásobku pokuty uložené podle odstavce 1.

------------------

3) § 275 zákoníku práce.

§ 4

Ukládání pokut

(1) Pokuty ukládají okresní národní výbory, jim na roveň postavené národní výbory a městské národní výbory uvedené v § 10 odst. 3 a 4 zákona o národních výborech (dále jen "národní výbor"). Řízení 4) se zahajuje z podnětu orgánů hygienické služby a pokud jde o ochranu přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů, z podnětu Českého inspektorátu lázní a zřídel.

(2) Pokutu lze uložit jen do jednoho roku ode dne, kdy se národní výbor dozvěděl o tom, že organizace nesplnila povinnost nebo neprovedla opatření uvedené v § 2 odst. 1, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy se měla povinnost splnit nebo opatření provést.

------------------

4) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení.

§ 5

Placení pokut

(1) Pokuta se platí národnímu výboru, který ji uložil.

(2) Pokuta je splatná do 15 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci. Organizace je povinna zaplatit za každý den prodlení penále ve výši jednoho promile z nezaplacené částky.

§ 6

Odklad placení, snížení a prominutí pokut

(1) Národní výbor, který pokutu uložil, může povolit odklad placení pokuty, popřípadě její placení ve splátkách, její snížení nebo prominutí.

(2) Odklad placení pokuty anebo její placení ve splátkách lze povolit

a) organizaci, jestliže vznikly okolnosti, které znemožňují okamžité zaplacení pokuty,

b) pracovníku, jestliže bez svého zavinění nemůže zaplatit pokutu v době její splatnosti a její okamžité vymáhání by bylo pro něj příliš tvrdé.

(3) Snížení prominutí pokuty lze povolit, jestliže vznikly mimořádné okolnosti, pro něž by se zaplacení pokuty projevilo jako nepřiměřená tvrdost. Snížení nebo prominutí pokuty uložené organizaci lze vázat na podmínku, že organizace provede ve stanovené lhůtě další opatření ke zlepšení péče o zdravé životní podmínky. Jestliže organizace stanovenou podmínku nesplní, je povinna zaplatit pokutu včetně penále z prodlení.

(4) Proti rozhodnutí o žádosti o odklad placení pokuty, o její placení ve splátkách, o snížení, popřípadě o prominutí pokuty se nelze odvolat; rozhodnutí nelze přezkoumat ani v rámci obnovy řízení ani mimo odvolací řízení.

§ 7

Použití výnosu pokut

(1) Pokuta je příjmem národního výboru, který ji uložil. Výnosu pokut se použije k financování zařízení a opatření sloužících ke zlepšení péče o vytváření a ochranu zdravých životních podmínek, popřípadě k financování činností, kterými se předchází nedostatkům v této péči.

(2) Z výnosu pokut mohou národní výbory, které ji uložily, k účelům uvedených v odstavci 1 poskytnout socialistickým organizacím na jejich žádost příspěvek, jestliže nemohou potřebná zařízení nebo opatření provést ze svých prostředků. Příspěvek nelze poskytnout na zařízení nebo opatření běžné povahy, která má organizace zajišťovat z vlastních prostředků.

§ 8

Vztah k jiným předpisům

Ustanovení tohoto zákona se nevztahují na případy, kdy lze organizaci nebo pracovníkovi organizace uložit pokutu podle předpisů o vodním hospodářství, o opatřeních proti znečišťování ovzduší, o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, o dozoru státní báňské správy, o využití nerostného bohatství a podle zákoníku práce.5)

------------------

5) Nařízení vlády ČSR č. 26/1975 Sb., o pokutách za porušení povinností stanovených na úseku vodního hospodářství, zákon č. 35/1967 Sb., o opatřeních proti znečišťování ovzduší, zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, zákon České národní rady č. 24/1972 Sb., o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy, § 47 odst. 1 písm. b) zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství, a § 27Oa zákoníku práce.

§ 9

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 1975.

Erban v.r.

Korčák v.r.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP