PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna 1996

I. volební období

2089

Vládní návrh

Zákon

ze dne 1996,

zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, se mění takto:

V § 42 odst. 1 se slova: "30. června 1996" nahrazují slovy: "31. prosince 1996".

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem . . . . . . . . . . . . .

Důvodová zpráva

k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců

Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, sleduje mimo jiné i vytvoření samostatného systému odměňování představitelů státní moci a soudců. Platy jsou konstruovány jako součin platové základny a platového koeficientu.

Podle § 42 zákona činí platová základna pro určení výše platu v době od účinnosti tohoto zákona do 30. června 1996 54,2% základny stanovené v § 3 s tím, že od 1. července 1996 má být platová základna 100%.

Vláda vycházejíc ze současných relací platů a odměn v České republice, je toho názoru, že úroveň platů nastavená tímto zákonem od 1.7.1996 je předčasná a odpovídá perspektivě let 1997 - 1998.

Zvláště markantní je to u soudců, se kterými se srovnávají i některé další skupiny povolání, jejichž práce je mnohdy kvalifikačně, psychicky i vahou odpovědnosti stejně náročná (např. státní zástupci, vyšetřovatelé, lékaři, a další). Následně vznikají výrazné tlaky na úpravy platů do takové výše, která předstihuje možnosti ekonomiky.

Přijetí navrhované změny zákona č. 236/1996 Sb. znamená, že nebude v polovině roku 1996 realizován skokový nárůst platů uplatněním plných 100% platové základny a nedojde k otevření dalšího prostoru pro akceleraci platových spirál.

Posunem platnosti k 1. lednu 1997 se vytvoří prostor pro analýzu odměňování srovnatelných povolání, řešení jejich vzájemných relací a bude možno uplatnit další přínosy z pozitivního ekonomického vývoje.

V Praze dne 12.ledna 1996

předseda vlády

ministr práce a sociálních věcí

Platné znění §42 odst. 1 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, který se navrhuje novelizovat, s vyznačením navrhované změny:

§ 42 odst. 1 - platné znění § 42 odst. 1 - navrhované znění(1) Platová základna pro určení platu činí v době od účinnosti tohoto zákona do 30. června 1996 54,2% základny stanovené v § 3 odst. 3; to neplatí pro určení platu prezidenta republiky. (1) Platová základna pro určení platu činí v době od účinnosti tohoto zákona do 31. prosince 1996 54,2% základny stanovené v § 3 odst. 3; to neplatí pro určení platu prezidenta republiky.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP