PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY 1993

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 10/1993

ze dne 18. února 1993

k materiálu "Koncepce ministerstva vnitra České republiky v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti a doktríny policie ČR"

 

branný a bezpečnostní výbor po podrobném projednání materiálu "Koncepce ministerstva vnitra České republiky v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti a doktríny policie ČR" ve dnech 11. a 18. února 1993

I. bere na vědomí předložený materiál "Koncepce ministerstva vnitra České republiky v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti a doktríny policie České republiky", oceňuje jeho úroveň a systémové pojetí jeho zpracování,

II. doporučuje ministru vnitra ČR,

aby při konečné úpravě návrhu Koncepce ministerstva vnitra ČR v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti a doktríny policie ČR přihlédl k těmto návrhům výboru:

1. upřesnit název materiálu a jeho částí (např.: Koncepce vlády ČR v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti a doktrína Policie ČR)

2. v bodu 5. důvodové zprávy (str.7) zvýraznit úlohu spolupráce celého cyklu institucí podílejících se na vnitřní bezpečnosti,

3. označit nebezpečí propojení organizovaného zločinu s mezinárodním organizovaným zločinem a jeho propojení se státní správou a s politickými subjekty za hlavní bezpečnostní riziko; zvýraznit hierarchii bezpečnostních rizik a odvozenou hierarchii cílů bezpečnostní politiky s rozlišením jejich časové a významové naléhavosti,

4. v důvodové zprávě vypustit druhý odstavec na str. 3 charakterizující reakci občanů na rozpad ČSFR jako bezpečnostní riziko,

v části Koncepce MV ČR:

1. v tezi II./1. přeformulovat text: "...princip omezené vlády..."

2. v tezi II./3 bod a) doplnit obecní zastupitelstva a perspektivně zastupitelstva vyšších samosprávných územních celků,

3. v tezi II./3 vyčlenit parlamentní kontrolu jako jeden ze samostatných okruhů kontroly,

4. v tezi III./2 zpřesnit možnost vymezení činnosti rozvědné služby zákonem,

5. v tezi III./2 slovo "špionáž" rozšířit na "státní i průmyslová špionáž",

6. v tezi IV./1. doplnit text vyjadřující následující: "Oprávnění bezpečnostních složek zasáhnout do práv osob je vždy, není-li to nemožné, zákonem stanoveno co nejurčitěji a přesným výčtem",

7. v tezi IV./1. doplnit text vyjadřující následující: "Zákon charakterizuje výkon bezpečnostních složek jako státní službu ve prospěch občanů a veřejnosti" (viz etický kodex str. 30 ad 7) ).

8. v tezi IV./2. vypustit slovo "rozvodovosti",

9. v části IV. doplnit další tezi "Analýza a prognozování bezpečnostní činnosti",

10. v tezi VI./1. první větu změnit na: "Základním východiskem bezpečnostního systému a policejní organizace..."

v části Úkoly vlády ČR...:

I. Úkoly vlády

1. v úvodu v písm. a) doplnit soudnictví a prokuraturu a doplnit bod "e) vyčlenit zpravodajské služby z resortu ministerstva vnitra",

2. v části I. (na str.18) ve výčtu prioritních úkolů doplnit

1) - zakotvit oblast společenské kontroly bezpečnostních složek

2) - Vytvořit systém koordinovaného boje proti prorůstání organizované kriminality do státní správy

3) - doplnit další bod: integrovat Policii ČR do evropských policejních organizací

4) - bod 3. rozšířit na všechny bezp. složky okolních států, návazně upravit název a text příslušného podrobného odstavce (str. 22)

5) - bod 5. nejen ústavnost - ale i nové zdroje kriminality,

3. k bodu 1. a) (str. 19) text "nízkými početními stavy" nahradit: Nedostatečně naplněnými plánovanými stavy v určitých lokalitách a v některých složkách bezpečnostního systému".

4. k bodu 1. ad b) (str. 20) na konec odstavce vložit větu: "Proto je třeba urychlit koordinaci činnosti ministra spravedlnosti, vnitra a místopředsedy vlády pro legislativu k předložení uvedených legislativních úprav."

5. str. 20: pod bodem a) změnit text takto: "... podmínky v soudnictví nebyly před prosincem 1992 potřebným motivačním faktorem...",

6. na konci ad 2. slovo "organizace" změnit na "systém",

7. ad 3) poslední odstavec vypustit

8. ad 4) "posilují" změnit na "zajišťují", na konec doplnit přesnější úkoly vlády (zejm. vypracovat jednotný zpravodajský systém a mechanismus funkční kontroly činnosti zpravodajských služeb)

II. Úkoly MV ČR

9. do výčtu doplnit "13. zpracovat potřebné legislativní návrhy."

10. doplnit do výčtu i problematiku železniční policie (jako nový bod g) koordinaci ochrany letišť (do písm e).

11. ad 3) doplnit na konec o uzavírání nových smluv,

12. ad 6) doplnit do posl. řádku str. 29 "...a psychických"

13. ad 6) do výčtu bezprostředních úkolů doplnit: "provést zhodnocení personálního obsazení řídících a velitelských míst všech úrovní,

14. str. 31 první odrážka: "koncipovat, schválit a realizovat..."

15. ad 10) doplnit text analogický textu předposledního odstavce ad 9) str. 31.

III. žádá ministra vnitra ČR,

- aby byly dále zpřesněny a rozpracovány následující oblasti Koncepce:

1. prevence (teze IV./2.)

2. výběr uchazečů (teze VI./4.)

- aby do 31. března 1993 předložil přehled stavů pracovníků obecních policií, policistů železniční policie, příslušníků celní stráže, vězeňské a justiční stráže, případně dalších podobných ozbrojených složek a náklady na ně vynaložené v roce 1992.

 

ing. Jan Klas, v.r.

ing. Vladimír Šuman, v.r.

ověřovatel

předseda

branného a bezpečnostního výboru PSP

branného a bezpečnostního výboru PSP

 Přihlásit/registrovat se do ISP