PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY 1993

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 51/1993

ze dne 23. června 1993

 

k projednávání materiálu "Koncepce výstavby Armády ČR do roku 1996"

 

branný a bezpečnostní výbor

I. bere na vědomí materiál "Koncepce výstavby Armády ČR do roku 1996" s těmito připomínkami:

Vzhledem ke skutečnosti, že vláda celý předložený materiál neschválila, branný a bezpečnostní výbor žádá, aby byl materiál v branném a bezpečnostním výboru znovu projednán po jeho schválení ve vládě ČR.

V této souvislosti branný a bezpečnostní výbor doporučuje ministru obrany ČR i vládě České republiky velmi zodpovědně znovu zvážit

- vhodnost organizačního zařazení Generálního štábu do Ministerstva obrany ČR

- existenci samostatných organizačních celků (Úřadů) podřízených Ministerstvu obrany ČR a Generálnímu štábu, které opticky snižují počty těchto organizačních celků, ačkoliv rozhodná většina z nich vykonává činnosti, které jsou vymezeny pro tyto orgány

- jasné rozdělení působnosti mezi Ministerstvem obrany ČR a Generálním štábem tak, aby odpovědnost nejen za rozhodnutí, ale i za zpracování podkladů pro rozhodnutí v oblasti strategických záměrů byla jednoznačně přímo na Ministerstvu obrany ČR

- úplnost formulovaných bezpečnostních rizik z hlediska současné situace a z hlediska možného vývoje v našem geopolitickém prostoru, význam chybějícího odhadu hodnocení těchto rizik z hlediska jejich aktuálnosti, významnosti a pravděpodobnosti vzniku a z toho odvozeného určení priorit těchto bezpečnostních rizik

- úplnost specifikace hlavních úkolů armády z hlediska zvýšení míry akceptace armády občany naší republiky.

II. doporučuje ministru obrany ČR, aby velmi zodpovědně zvážil vhodnost současného způsobu provádění mimořádného hodnocení vojáků z povolání. Výbor především považuje za velmi problematickou tu skutečnost, že hodnocení je prováděno pod vedením současných velitelů hodnocených. Výbor doporučuje ministru obrany ČR, aby zvážil možnost změn v dalším průběhu mimořádných hodnocení. Důvodem tohoto doporučení jsou na jedné straně informace o formálním průběhu prověrek, jednak přesvědčení, že složení nejvyššího velení armády je nesmírně důležitým faktorem nejen pro hodnověrnost úsilí o zásadní změny v armádě, a to jak uvnitř armády, tak vůči občanům a vůči zahraničí, ale i pro reálnost prosazení těchto změn.

III. doporučuje projednat na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR tyto části materiálu:

- důvodová zpráva

- úvod

- základní východiska koncepce

upravené po schválení materiálu ve vládě se znalostí stanoviska branného a bezpečnostního výboru.

VI. žádá ministra obrany ČR, aby do 30. 11. 1993 předložil koncepci vzdělávání vojáků z povolání, zahrnující koncepci vojenského školství.

 

Tomáš Fejfar, v.r.

ing. Vladimír Šuman, v.r.

místopředseda

předseda

branného a bezpečnostního výboru PSP

branného a bezpečnostního výboru PSP

 Přihlásit/registrovat se do ISP