PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY 1993

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 90/1993

ze dne 3.listopadu 1993

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje trestní zákon a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích /tisk 534/

 

Po odůvodnění JUDr. Motejla a JUDr. Krále, po zpravodajské zprávě posl. JUDr. Vladimíra Řezáče a po rozpravě

branný a bezpečnostní výbor

I. souhlasí s vládním návrhem zákona, kterým se mění a doplňuje trestní zákon a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích /tisk 534/ s těmito připomínkami:

k bodu 15, § 29 odst. 1 zní:

Uloží-li soud takový trest, může zároveň rozhodnout, že doba výkonu trestu vykonaná v ústavu se zvýšenou ostrahou se pro účely podmíněného propuštění do doby výkonu trestu nezapočítává.

k bodu 17 § 39 odst. 3:

v celém textu zákona použít název "věznice"

k bodu 18, § 39a odst. 2 doplnit slovo "zpravidla"

(2) Soud zpravidla zařadí do ústavu

k bodu 18, § 39a odst. 2b doplnit na konec věty

"...o výměře nepřevyšující dva roky a prvotrestané o výměře nepřevyšující dva roky, nebo pachatele, kterému byl uložen trest za úmyslný trestný čin ve výměře nepřevyšující dva roky a který dosud nebyl ve výkonu trestu pro úmyslný trestný čin,"

k bodu 18, § 39a odst. 2c doplnit na konec věty

"...a pachatele, který byl odsouzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti a nebyl zařazen do výkonu trestu odnětí svobody s dohledem nebo s dozorem,"

k bodu 23, § 53 odst 1 doplnit písmeno b)

"b) při škodě nebo prospěchu nad 5 000 000 Kč může soud uložit peněžitý trest ve výši způsobené škody (prospěchu) zvýšený až o 20%,"

k bodu 30, § 66

vypustit odkazy na § 147 a nadpis § 148

za bod 30 vložit nový bod a ostatní přečíslovat

k bodu 31, § 67 odstavec a

a) trestných činů spáchaných při uplatňování zákona č. 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, při vypracování nebo při schvalování privatizačního projektu,

k bodu 37, § 89 odst. 3

vypustit

k bodu 45

doplnit, že se týká odstavce 1 (§ 124)

za bod 49 vložit nový bod a ostatní přečíslovat

§ 145a zní:

"§ 145a

Padělání a pozměňování nálepek k označení zboží

(1) Kdo padělá nebo pozmění nálepky k označení zboží pro daňové účely v úmyslu způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch, nebo

kdo takové nálepky uvádí do oběhu nebo jich užije jako pravých,

bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve značném rozsahu,

b) získá-li takovým činem značný prospěch."

za bod 55 vložit nový bod a ostatní přečíslovat

§ 148a zní:

"§ 148a

Porušení předpisů o nálepkách k označení zboží

(1) Kdo s nálepkami k označení zboží pro daňové účely nakládá v rozporu s právním předpisem v úmyslu způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch, nebo

kdo v rozporu s právním předpisem uvádí do oběhu zboží bez nálepek k jeho označení pro daňové účely,

bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo peněžitým trestem.

(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nejméně se dvěma osobami, nebo

b) získá-li takovým činem značný prospěch.

(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 prospěch velkého rozsahu."

k bodu 71, § 186 odst. 1

za slovo "doveze" doplnit slovo "proveze"

k bodu 81, § 204 odst. 2

změnit sazbu na "1 rok až 5 let"

k bodu 81, § 204, odst 2. vypustit konec věty za čárkou

"bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až 5 let"

k bodu 85, § 218a

v první větě nahradit slovo "soustavně" slovem "opakovaně"

k bodu 95, § 249a odst. 1

vypustit následující část věty

"....přestože byl v posledním roce pro přestupek téže povahy postižen nebo pro takový čin odsouzen"

a adekvátně přizpůsobit odpovídající část Čl. II tohoto návrhu zákona

k bodu 95, § 249a odst. 2

vypustit následující část věty

"....přestože byl v posledním roce pro přestupek téže povahy postižen nebo pro takový čin odsouzen"

a adekvátně přizpůsobit odpovídající část Čl. II tohoto návrhu zákona

k bodu 101, § 256 odst. 1 uvozující věta zní:

"(1) Kdo v úmyslu i jen částečně zmařit uspokojení svého věřitele"

k bodu 104, § 259a, odst. 4

změnit horní sazbu na 15 let

za bod 105 vložit nový bod ostatní přečíslovat

§ 279a

4) odnětím svobody na 8-15 let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odst. 1 smrt

§ 279b

4) odnětím svobody na 8-15 let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odst. 1 smrt

k Čl. II, § 50, odst. 1

vypustit písmena c, d

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

ing. Jan Klas

ing. Vladimír Šuman

ověřovatel

předseda

branného a bezpečnostního výboru PSP

branného a bezpečnostního výboru PSP

 Přihlásit/registrovat se do ISP