PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY 1993

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 91/1993

ze dne 3.listopadu 1993

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon č. 21/1992 Sb., o bankách a zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích /tisk 535/

 

Po odůvodnění JUDr. Motejla a JUDr. Krále, po zpravodajské zprávě posl. JUDr. Miroslava Čapka a po rozpravě

branný a bezpečnostní výbor

I. souhlasí s vládním návrhem zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon č. 21/1992 Sb., o bankách a zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích /tisk 535/ s těmito připomínkami:

obecně:

V celém textu zákona použít název "věznice" místo "ústav pro výkon trestu odnětí svobody"

k bodu 49 § 66 odst. 3

vypustit slova "obhájce nebo"

k bodu 52 § 71 odst. 3

zní:

Prodloužit vazbu podle odstavců 1 a 2 lze jen tak, aby vykonaná vazba a lhůta, o níž je trvání vazby prodlouženo, nepřesáhla 3 roky a u zvlášť závažných trestných činů 4 roky

za bod 75 vložit nový bod a ostatní přečíslovat , § 82

Oddíl čtvrtý

Domovní a osobní prohlídka, prohlídka jiných prostor a pozemků, vstup do obydlí jiných prostor a pozemků.

§ 82

Důvody domovní prohlídky a osobní prohlídky a prohlídky jiných prostor a pozemků

1/ Domovní prohlídku lze vykonat, je-li důvodné podezření, že v bytě nebo v jiné prostoře sloužící k bydlení nebo v prostorách k nim náležejících (obydlí) je věc nebo osoba důležitá pro trestní řízení.

2/ Z důvodů uvedených v odst. 1/ lze vykonat i prohlídku prostor nesloužících k bydlení (jiných prostor) a pozemků, pokud nejsou veřejně přístupné.

3/ Beze změn.

4/ Beze změn.

k bodu 76

§ 83

Příkaz k domovní prohlídce

1/ slova "na návrh prokurátora" se nahrazují "na návrh státního zástupce".

2/ Vypouští se "nebo vyhledávací orgán"

k bodu 77 § 83 a včetně nadpisu zní

§ 83a

Příkaz k prohlídce jiných prostor a pozemků

1/ Nařídit prohlídku jiných prostor nebo pozemků je oprávněn předseda senátu, v přípravném řízení státní zástupce, vyšetřovatel nebo policejní orgán. Vyšetřovatel nebo policejní orgán k tomu potřebuje předchozí souhlas státního zástupce. Příkaz musí být vydán písemně a musí být odůvodněn. Doručí se uživateli dotčených prostor nebo pozemků a, nebyl-li zastižen při prohlídce, bezprostředně po odpadnutí překážky, která doručení brání.

2/ Prohlídku jiných prostor nebo pozemků provede orgán, který ji nařídil nebo na jeho příkaz policejní orgán.

3/ Bez příkazu nebo souhlasu uvedeného v odst. 1/ může vyšetřovatel nebo policejní orgán provést prohlídku jiných prostor a pozemků jen tehdy, jestliže příkazu nebo souhlasu nelze předem dosáhnout a věc nesnese odkladu. O tomto úkonu však musí bezprostředně uvědomit orgán, který je k vydání příkazu nebo souhlasu uvedenému v odst. 1/ oprávněn.

k bodu 79 § 83b

§ 83b

1/ Nařídit osobní prohlídku je oprávněn předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce nebo s jeho souhlasem vyšetřovatel nebo policejní orgán.

2/ Beze změn.

3/ Beze změn.

4/ Vypouští se slova "vyhledávací orgán"

k bodu 80

§ 83c

Vstup do obydlí, jiných prostor a na pozemek

1/ Vyšetřovatel nebo policejní orgán může vstoupit do obydlí, jiných prostor nebo na pozemek jen tehdy, jestliže věc nesnese odkladu a vstup tam je nezbytný pro ochranu života nebo zdraví osob nebo pro ochranu jiných prác a svobod nebo pro odvrácení závažného ohrožení veřejné bezpečnosti a pořádku.

2/ Stejně tak může na místa uvedená v odst. 1/ vstoupit v případě, že byl vydán příkaz k zatčení nebo příkaz k předvedení nebo příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody osoby tam se zdržující.

3/ Po vstupu na místa shora uvedená nesmějí být provedeny žádné jiné úkoly, než takové, které slouží k odstranění naléhavého nebezpečí nebo k předvedení osoby.

k bodu 81 § 84 zní

§ 84

Předchozí výslech

Vykonat domovní prohlídku nebo osobní prohlídku nebo prohlídku jiných prostor a pozemků lze jen po předchozím výslechu toho u koho nebo na kom se má takový úkon vykonat, a to jen tehdy, jestliže se výslechem nedosáhlo ani dobrovolného vydání hledané věci nebo odstranění jiného důvodu, který vedl k tomuto úkonu. Předchozího výslechu není třeba jestliže věc nesnese odkladu a výslech nelze provést okamžitě.

za bod 81 vložit nový bod a ostatní přečíslovat

§ 85

Výkon prohlídek a vstupů do obydlí, jiných prostor a pozemků

5/ Při vstupu do obydlí, jiných prostor a pozemků se užije ustanovení odst. 1/ - 4/ přiměřeně. Účast osob uvedených v odst. 1/ při vstupu do obydlí však lze odepřít a osobu v odst. 2/ nepřibrat., jestliže by mohlo dojít k ohrožení jejího života nebo zdraví.

k bodu 82

§ 85a

Překonání odporu

1/ za slova "jiných prostor" se vkládá "a pozemků".

k bodu 86 § 88 včetně nadpisu zní:

§ 88

Odposlech a záznam telekomunikačního provozu

1/ poslední věta se upravuje takto: "Použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu mezi obhájcem a obviněným je nepřípustné".

2/ Příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu musí být vydán písemně a odůvodněn. Současně v něm musí být stanovena doba, po kterou bude odposlech a záznam prováděn a která nesmí být delší než 6 měsíců. Tuto dobu může soudce prodloužit vždy na dobu dalších 6 měsíců. O vydání příkazu o délce doby provádění odposlechu a záznamu musí být vyrozuměna organizace obstarávající provoz telekomunikační sítě, v jejímž obvodu bude odposlech a záznam prováděn. Odposlech a záznam telekomunikačního provozu provádí policejní orgán.

3/ Beze změn.

4/ za slova "která záznam pořídila." se vkládá "Ostatní záznamy je třeba označit, spolehlivě uschovat a v protokolu založeném do spisu poznamenat kde jsou uloženy"

4/ za slova "pokud je" doplnit slovo "současně"

k bodu 120 § 159 poslední věta odstavce 5 zní:

"Oznamovatel se o odložení věci vyrozumí bez zbytečného odkladu."

k bodu 127 § 164 odst. 5

poslední věta, část za čárkou zní:

"... nebo mu přikáže splnit pokyn státního zástupce."

k bodu 156 § 209

slova "může předseda senátu učinit" nahradit slovy "předseda senátu učiní"

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

ing. Jan Klas

ing. Vladimír Šuman

ověřovatel

předseda

branného a bezpečnostního výboru PSP

branného a bezpečnostního výboru PSP

 Přihlásit/registrovat se do ISP