PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY 1993

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 98/1993

ze dne 5.listopadu 1993

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody /tisk 536/

 

Po odůvodnění ministra spravedlnosti ČR JUDr. Jiřího Nováka , zpravodajské zprávě posl. Pavla Severy a po rozpravě

branný a bezpečnostní výbor

I. souhlasí s vládním návrhem zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody /tisk 536/ s těmito připomínkami:

Obecně:

slova "ústav pro výkon trestu odnětí svobody" nahradit slovy "věznice" a slova "ústav pro výkon vazby" nahradit slovy "vazební věznice" a legislativní zkratku "ústav" nahradit slovem "věznice"

a toto promítnout do celého návrhu zákona

§ 5 odst. 1

slovo "stupně" nahradit slovem "míry"

za slovo "typů" doplnit "(stupňů)"

§ 5 odst. 2

konec věty zní: "... zvláštní typ nebo zvláštní oddělení věznice pro mladistvé".

§ 8 odst. 2

slova "vnitřním řádem ústavu" nahradit slovy "pravidly vnitřního pořádku ve věznici" a nadále používat toto označení

§ 9 odst. 1

začátek věty upravit takto:

"(1) Ředitel věznice může rozhodnout ...",

k bodu 3

§ 9a odst. 1

vypustit slova "... nebo rozhodnutí, jímž nebylo vyhověno návrhu podle § 9 odst. 6 ..."

§ 9a odst. 1

třetí věta zní: "Odvolání nemá odkladný účinek."

konec druhé věty zní: "... k okresnímu soudu, v jehož obvodu je věznice jejíž ředitel o přeřazení rozhodl."

k bodu 9

§ 14 odst. 2 zní:

"2) Odsouzený smí přijmout balíček s potravinami a věcmi osobní opotřeby 4x ročně.

V řádu výkonu trestu lze stanovit právo na častější příjem balíčků, zejména s přihlédnutím k jednotlivým typům věznice. Tím není dotčeno ustanovení § 19 odst. 2 písm. c)."

k bodu 17

doplnit odkaz 1) za slova "návykové látky "

k bodu 23

§ 26 odst. 1

vypustit slovo "zejména"

k bodu 23

§ 26 odst. 1

konec první věty zní: "... nebo na smluvním základě s jiným podnikatelským subjektem nebo organizací. "

k bodu 28

§ 31

slova "se umožňuje" se nahradí slovy "se obvykle umožní"

k bodu 41

§ 48a

poslední větu vypustit

k bodu 45

§ 53 odst. 2

začátek věty zní: "O přeřazení odsouzeného do věznice s ostrahou může ředitel věznice ..."

konec věty zní: "... ve věznici pro mladistvé soustavně porušuje nebo závažným způsobem porušil stanovený pořádek nebo kázeň."

na konec odstavce doplnit větu "V tomto případě může ředitel věznice navrhnout soudu jeho přeřazení do věznice s ostrahou."

k bodu 59

§ 72

první věta zní:: "Ministerstvo spravedlnosti ČR vydá vyhláškou řád výkonu trestu v němž stanoví pravidla diferenciaci výkonu trestu v jednotlivých typech věznic a zásady pro zabezpečení vnitřního pořádku ve věznicích."

Čl. II

Přechodná ustanovení dát do souladu s odpovídajícími ustanoveními usnesení branného a bezpečnostního výboru k tisku 534.

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

ing. Jan Klas

ing. Vladimír Šuman

ověřovatel

předseda

branného a bezpečnostního výboru PSP

branného a bezpečnostního výboru PSP

 Přihlásit/registrovat se do ISP