PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY 1993

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 103/1993

ze dne 17. listopadu 1993

k návrhu zákona, kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č.283/1991 Sb., o Policii České republiky a zákon České národní rady č.186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, a kterým se stanoví podmínky skončení služebního poměru policistů Federální železniční policie

/tisk 626/

 

Po odůvodnění náměstka ministra vnitra ČR Martina Fendrycha, Jiřího Křižana a policejního prezidenta Mgr. Stanislava Novotného, zpravodajské zprávě posl. Stanislava Grosse a po rozpravě

branný a bezpečnostní výbor

I. doporučuje k návrhu zákona, kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č.283/1991 Sb., o Policii České republiky a zákon České národní rady č.186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, a kterým se stanoví podmínky skončení služebního poměru policistů Federální železniční policie /tisk 626/ tyto připomínky:

bod 2 § 2 odst. 1

za slovo "Parlamentu" doplnit slova "pokud zákon nestanoví jinak,"

bod 4 § 2 odst. 4

na konec věty doplnit slova: "přímo řízený ministrem vnitra"

bod 5 § 3 odst. 2

na konec doplnit slova "na návrh policejního prezidenta"

bod 5 § 3 odst. 3

poslední větu vypustit

bod 8 § 3 odst. 9

za slovo "stanoví" doplnit slova "na návrh policejního prezidenta"

bod 12 § 13 odst. 5

doplnit větu "Poskytnutí potřebné součinnosti není nutné pokud by se tím při zjišťování totožnosti více osob ve stejném okamžiku zmařil účel úkonu nebo zákroku."

bod 13 § 15 odst. 2 písm. c)

slovo "nebyla" nahradit slovy "nemohla být"

bod 17 § 33 odst. 1

za slova "kriminální policie" doplnit slova "služba policie pro odhalování korupce a závažné hospodářské trestné činnosti"

obdobně doplnit do § 33 odst. 2, § 34, 36, 37

bod 20 § 36 odst. 3

slovo "okresního" nahradit slovem "krajského"

Čl. III bod 2

Návrh na nové znění § 153 vypustit (ponechává se dosavadní znění).

bod 3

Návrh na vypuštění § 154 nahradit návrhem nového znění tohoto ustanovení:

3. § 154 odst. 1 zní:

"(1) Jestliže byl do služebního poměru přijat občan, který byl ve služebním poměru příslušníka

a) Policejního sboru Slovenské republiky, jde-li o službu konanou v době do 31. prosince 1992,

b) Federálního policejního sboru, Sboru hradní policie nebo Federální železniční policie,

započítá se mu délka služby a nároky s tím spojené v rozsahu, jako by konal tuto službu v policii."

 

ing. Jan Klas

ing. Vladimír Šuman

ověřovatel

předseda

branného a bezpečnostního výboru PSP

branného a bezpečnostního výboru PSP

 Přihlásit/registrovat se do ISP