PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 115/1994

ze dne 26. ledna 1994

k vládnímu návrhu zásad zákona o střelných zbraních a střelivu /tisk 577/

 

Po odůvodnění náměstka ministra vnitra ČR Jiřího Křižana, zpravodajské zprávě posl. ing. Jiřího Macháčka a po rozpravě

branný a bezpečnostní výbor

I. souhlasí s vládním návrhem zásad zákona o střelných zbraních a střelivu /tisk 577/ s následujícími připomínkami:

zásada č. 5 - písm. d) vypustit

zásada č. 6 - doplnit za první odstavec nový odstavec, který zní:

"Zbraně podléhající registraci, držené k muzejním nebo sběratelským účelům a nepoužívané ke střelbě, nemusí být ověřovány zkušební střelou. Povinnost označení zbraně platnou ověřovací značkou tím není dotčena."

zásada č. 7 písm. e) - doplnit "s vyjímkou použití na střelnici"

zásada č. 7 písm. a) - nové znění písmene a):

"a) brokovnice o celkové délce menší než 900 mm nebo brokovnice u nichž je hlaveň kratší než 450 mm; u zbraní vybavených pohyblivou pažbou nebo ramenní opěrou se celkovou délkou zbraně rozumí její minimální délka při sklopené nebo zasunuté pažbě nebo opěře,"

zásad č. 7 písm. k) - doplnění zásady o písm. k), které zní:

"k) střelná nástrahová zařízení."

zásada č. 11 - doplnit o povinnost absolvovat klinické psychologické vyšetření

zásada č. 11 písm. e) - použít slovo "opis" místo "výpis"

zásada č. 13 - adekvátně zásadě č. 11 doplnit klinické psychologické vyšetření

zásada č. 13 - (str. 19 první věta) vypustit slova "jestliže trest nebyl zahlazen"

zásada č. 13 písm. c) - vypustit

zásada č. 14 - řešit obdobně jako v Rakousku.

Vložit novou zásadu - Platnost zbrojního průkazu končí odsouzením pro úmyslný trestný čin

zásada č. 17 - doplnit na konec prvního odstavce str. 24 "nebo zbraně prokazatelně předá oprávněné osobě tj. takové, která vlastní zbrojní průkaz"

zásada č. 18 - doplnit větu "V době , kdy zbrojíř není schopen plnit svou funkci přechází jeho povinnosti na statutárního zástupce."

zásada č. 21 písm. d) - rozšířit o povinnost vydat zbraň pouze pro plnění pracovního výkonu

zásada č. 25 první odstavec - za slova "je povinen" vložit slova "ohlásit tuto skutečnost Pohraniční policii a"

zásada č. 26 - snížit počty na 5 ks zbraní a 2 500 ks střeliva

zásada č. 28 - snížit věkovou kategorii ze 14 let na 10 let

zásada č. 30 - na konec prvního odstavce doplnit " ... nebo obecnímu úřadu:"

zásada č. 30 - na konec druhého odstavce doplnit "Policista nebo útvar policie je o takové skutečnosti povinen vydat potvrzení"

zásada č. 36 - částku "50 000 Kč" změnit na "200 000 Kč"

zásada č. 36 druhý odstavec - doplnit na konec věty " ... a může odejmout své kladné stanovisko k vydání koncesní listiny živnostenským úřadem"

zásada č. 37 - (str. 41 druhý odstavec) vypustit druhou větu: "Pokuty vymáhá orgán dozoru nebo vrchního dozoru, který je uložil podle obecných předpisů o správním řízení"

zásada č. 37 - (str. 41 druhý odstavec) první věta doplnit : "... a do jednoho roku poté, co se o této skutečnosti dozví"

- doplnit do pragrafovaného znění řešení problému beztrestné legalizace dosud ilegálně držených zbraní.

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena organizačnímu výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

ing. Jan Klas

ing. Vladimír Šuman

ověřovatel

předseda

branného a bezpečnostního výboru PSP

branného a bezpečnostního výboru PSP

 Přihlásit/registrovat se do ISP