PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 123/1994

ze dne 27. ledna 1994

k vládnímu návrhu zásad zákona o zpravodajských službách České republiky

/tisk 591/

 

Po odůvodnění ministra vnitra ČR Jana Rumla, po zpravodajské zprávě posl. ing. Vladimíra Šumana a po rozpravě

branný a bezpečnostní výbor

I. souhlasí s vládním návrhem zásad zákona o zpravodajských službách České republiky /tisk 591/ s následujícími připomínkami:

Zásada č. 1 zní:

Zásada č. 1

Tímto zákonem se stanoví působnost, postavení, zásady zadávání úkolů, spolupráce, koordinace a druhy kontroly zpravodajských služeb České republiky (dále jen "zpravodajské služby").

Zásada č. 2

slovo "obranyschopnost" nahradit slovem "obranu" a dále v celém textu používat toto slovo

na konec doplnit větu:

"K tomu využívají i specifické zpravodajské prostředky."

Zásada č. 3

a) slova "se samostatným vztahem ke státnímu rozpočtu České republiky" nahradit slovy "jejíž příjmy a výdaje tvoří samostatnou kapitolu státního rozpočtu,"

Zásada č. 4

a) slovo "státu" nahradit slovy "České republiky",

odstavec b) zní:

b) o činnosti cizích zpravodajských služeb,

c) slovo "státu" nahradit slovy "České republiky",

- v dalším odstavci za slova "zahraničně politické" doplnit "a ekonomické" a slovo "státu" nahradit slovy "České republiky",

- za slova "obranyschopnost České republiky" doplnit "v rámci působnosti ministerstva obrany"

Vložit novou zásadu č. 5, ostatní přečíslovat:

Zásada č. 5

Za činnost zpravodajských služeb odpovídá vláda.

Vložit novou zásadu č. 6, ostatní přečíslovat:

Zásada č. 6

"Činnost zpravodajských služeb koordinuje Rada pro zpravodajskou činnost (dále jen Rada) v jejímž čele je člen vlády. Její činnost se řídí Statutem, který schvaluje vláda."

Zásada č. 7.(původní zásada č. 5)

slovo "vládě" nahradit slovy "předsedovi Rady"

Původní Zásadu č. 6 vypustit

Zásada č. 8 (původní zádsada č. 7)

první odstavec zní:

Úkoly zadávají zpravodajským službám prezident republiky a vláda. Prezident republiky zadává úkoly s vědomím vlády.

- v poslední větě třetího odstavce slovo "vláda" nahradit slovy "Statut Rady"

Zásada č. 9 (původní zásada č. 8)

doplnit na konec věty ", uzavřených s vědomím Rady."

Zásada č. 12 (původní zásada č. 11)

za slovo "vláda" doplnit slova "a Parlament. Rozsah a způsob kontroly zpravodajských služeb Parlamentem stanoví zvláštní zákon."

Následující věta se vypouští.

Zásada č. 13 (původní zásada č. 12)

K této zásadě výbor žádá, aby znění zákona znemožnilo trvalé uchovávání informací o t.zv. třetích osobách.

Zásada č. 14 (původní zásada č. 13)

V první větě vypustit slovo "aktivně"

Zásada č. 15 (původní zásada č. 14)

V prvním odstavci doplnit větu:

"To platí i po ukončení činnosti ve Zpravodajské službě nebo činnosti v její prospěch."

V druhém odstavci doplnit větu:

"Ve zvláště závažných případech toto učiní po projednání s členem vlády vůči němuž je odpovědný za činnost služby."

Poslední odstavec zní:

"Osobám, které jsou pověřeny kontrolou zpravodajských služeb vládou nebo Parlamentem České republiky, pracovníci zpravodajských služeb oznamují skutečnosti, které se dověděli při výkonu své činnosti, v míře nezbytné pro dosažení účelu kontroly."

Doplnit novou zásadu, ostatní přečíslovat

Zásada č. 16

"V nezbytně nutných případech, zejména z důvodu zajištění podmínek pro bezkolizní a utajenou činnost zpravodajských služeb, na návrh ministra financí stanoví vláda svým nařízením specifický režim hospodaření s prostředky státního rozpočtu, včetně devizového hospodářství a výjimky z obecně závazné úpravy, stanovené předpisy o sociálním a zdravotním pojištění, o daních z příjmů, příp. dalších předpisů."

Zásada č. 17 (původní zásada č. 15)

slovo "vláda" nahradit slovy "po projednání v Radě její předseda."

Slovo "rovněž" vypustit

Zásada č. 19 (původní zásada č. 17)

vypustit druhou větu

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena organizačnímu výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

ing. Jan Klas

ing. Vladimír Šuman

ověřovatel

předseda

branného a bezpečnostního výboru PSP

branného a bezpečnostního výboru PSP

 Přihlásit/registrovat se do ISP