PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 135/1994

ze dne 9. března 1994

k vládnímu návrhu zásad zákona o podmínkách provozování soukromých činností k ochraně osob a majetku /tisk 578/

 

Po odůvodnění náměstka ministra vnitra ČR Jiřího Křižana a JUDr. Květoslava Kramáře, ředitele legislativního odboru Ministerstva vnitra ČR, zpravodajské zprávě poslance ing. Oldřicha Kužílka a po rozpravě

branný a bezpečnostní výbor

I. souhlasí s vládním návrhem zásad zákona o podmínkách provozování soukromých činností k ochraně osob a majetku /tisk 578/ s těmito připomínkami:

Obecně

- změnit název zákona na název "zákon o provozování soukromých bezpečnostních služeb a některých obdobných činností prováděných pro vlastní potřebu"

- zároveň s předložením vládního návrhu zákona předložit Poslanecké sněmovně Parlamentu návrhy všech prováděcích předpisů, které mají být k zákonu vydány (§ 67 odst. 3 zákona 35/1989 o jednacím řádu ČNR ve znění pozdějších předpisů)

Zásada č. 2

- v zásadě č. 2 termín "bezpečnostní služby" nahradit termínem "hlídací služby" a termín "soukromé bezpečnostní služby" označit souhrnně "hlídací služby", "detektivní služby" a "technické služby". Dále v textu nahradit slova "soukromé činnosti k ochraně osob a majetku" slovy "soukromé bezpečnostní služby"

Zásadu č. 2 nahradit novým zněním:

"Soukromými činnostmi k ochraně osob a majetku podle tohoto zákona jsou hlídací, detektivní a technické služby prováděné jako podnikání a vlastní ochrana.

Hlídacími službami jsou:

a) ostraha a ochrana movitého nebo nemovitého majetku na veřejně přístupných místech se zvýšeným pohybem osob,

b) ostraha a ochrana movitého nebo nemovitého majetku na ostatních veřejně přístupných místech,

c) ostraha a ochrana movitého nebo nemovitého majetku na jiných než veřejně přístupných místech,

d) provádění přepravy majetku s ostrahou,

e) ochrana majetku při přepravě,

f) ochrana přepravy majetku a osob,

g) ochrana osob,

h) zajišťování pořádku v místech pořádání veřejných zábavních a sportovních podniků a jiného soustředění osob,

i) provozování ústředen zabezpečovací signalizace sloužících ochraně majetku a osob,

j) zpracovávání plánů ostrahy a ochrany,

k) poradenství ve věcech ostrahy a ochrany,

l) odborná příprava osob v oblastech uvedených v tomto odstavci

Detektivními službami jsou:

a) pátrání po osobách,

b) pátrání po majetku,

c) pátrání po rušiteli práva,

d) ostraha majetku a související pátrání po rušiteli práva v živnostenských provozovnách a na jiných místech, kde se prodávají výrobky nebo poskytují služby,

e) shromažďování důkazů, které mohou zavdat příčinu úředního řízení nebo vést k jeho ukončení,

f) shromažďování informací týkajících se osobního stavu občanů, chování osob a jejich majetkových poměrů,

g) činnost směřující k uspokojení oprávněných pohledávek věřitele,

h) vyhledávání jednání ohrožujících obchodní tajemství,

i) poradenství ve věcech pátrání,

j) odborná příprava osob v oblastech uvedených v tomto odstavci

Technickými službami jsou vývoj, výroba, prodej, projektování, montáž, údržba, revize a opravy zabezpečovací signalizace sloužící ochraně majetku a osob včetně systémů umožňujících sledovat pohyb a projevy osob.

Vlastní ochranou je činnost uvedená v odst. 2 nebo 3 prováděná pro vlastní potřebu, pokud je zajišťována pomocí jiných osob v pracovněprávních nebo obdobných vztazích a pokud je spojena s držením, nošením nebo používáním věcných bezpečnostních prostředků, nejedná-li se o činnost zajištěnou prostřednictvím podnikatelů v oboru bezpečnostních služeb nebo detektivních služeb.

Věcnými bezpečnostními prostředky jsou všechny věci, které jsou svou povahou nebo účelem určeny k tomu, aby byly užity jako zbraň nebo k zastavení či omezení pohybu osob, zvířat anebo pohybu nebo funkci vozidel a jiných technických pomůcek, které mohou ohrozit bezpečnost osob nebo majetku.

Jinými technickými prostředky jsou všechny stroje a přístroje, které jsou používány k plnění úkolů přímé ostrahy nebo pátrání.

Přímou ostrahou je bezprostřední výkon ostrahy a ochrany majetku nebo osob."

- precizovat výkon činností podle tohoto návrhu zákona

Zásada č.5

V návětí odstavce 1 nahradit slova "veřejný zájem" slovy "zájem vnitřního pořádku a bezpečnosti".

V odst. 4 na konci doplnit slova "a mít trvalý pobyt na území České republiky".

V poslední větě odst. 6 na konci vložit slova "ve lhůtě 30 dnů".

Slova "zájem vnitřního pořádku a bezpečnosti" uvést konkrétněji s demonstrativním výčtem.

doplnit písmeno g)

g) je státním občanem České republiky a má trvalý pobyt na jejím území

Výčet podmínek pro účely bezúhonnosti dát do souladu se zásadou č. 28 a doplnit do výčtu majetkovou i hospodářskou trestnou činnost.

V posledním odstavci za slova "Bezpečnostní informační služby České republiky" doplnit slova "a Policie České republiky (dále jen Policie)".

V následující větě slova "...Policie České republiky (dále jen "Policie"), jakož i" vypustit

Je nutno specifikovat informace, které by měly poskytnout obce.

V paragrafovaném znění uvést variantně eventualitu omezení majetkové účasti ze zahraničí.

Zásada č.6

Možnost uznání vzdělání rozšířit i na další studijní obory vysokých škol.

Zásada č.7

V návětí slova "ve veřejném zájmu" nahradit slovy "v zájmu ochrany života, zdraví, majetkových nebo jiných práv osob, jakož i v zájmu vnitřního pořádku a bezpečnosti".

Písm. c) by mělo znít:

"c) používání věcných bezpečnostních prostředků včetně zvířat, jakož i jiných technických prostředků, používaných při přímé ostraze a ochraně".

Zásada č.8

V odst. 4 písm. a) doplnit slova "státní občanství" a na konci doplnit slova "a jeho zástupce".

v písm. a) doplnit

státní občanství

Doplnit o povinnost předložení čestného prohlášení, že tyto osoby nebyly propuštěny z SNB, SNV, Pohraniční stráže, Celní správy.

doplnit písmeno h)

h) jiné podnikatelské aktivity, které vykonává

Dokladování k žádosti o licenci musí být, co do šíře, v souladu se zákonem o zahraničním obchodu s vojenským materiálem.

Zásada č.9

V odst. 1 na konci nahradit tečku čárkou a vložit slova "ve zvlášť složitých případech může tuto lhůtu prodloužit nejvýše o 30 dnů ministr vnitra (dále jen "ministr")."

Zásada č.10

Čtvrtý odstavec, doplnit na konec věty slova "...nebo stanovit dodatečně."

Zásada č.11

V písm. d) větu před středníkem doplnit takto: "rozhodnutím ministerstva v návaznosti na výkon dozoru, při němž bylo zjištěno závažné nebo opakované porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů anebo podmínky stanovené v jeho rozhodnutích či v rozhodnutích orgánu dozoru, pokud je příčina přechodná"; v dalším textu slova "orgán, který rozhodnutí vydal," nahradit slovem "ministerstvo" a slovo "povinen" slovem "povinno".

V písm. e) za slovo "lze" vložit slovo "též".

Zásada č.13

V odst. 1 za slovo "zrušit" vložit slova "zcela nebo částečně".

V odst. 4 slova "právní moci rozhodnutí o udělení licence" nahradit slovy "vzniku oprávnění".

Zásada č. 15

V odst. 2 vypustit slova "a jestliže vydání kladného stanoviska nebrání veřejný zájem".

V odst. 3 a 4 slova "veřejného zájmu" nahradit slovy "zájmu ochrany života, zdraví, majetkových nebo jiných práv osob, jakož i zájmu vnitřního pořádku a bezpečnosti".

V odst. 5 slova "to vyžaduje veřejný zájem" nahradit slovy "podnikatel závažným způsobem nebo opakovaně poruší povinnosti vyplývající z právních předpisů anebo podmínky stanovené v rozhodnutích ministerstva či v rozhodnutích orgánu dozoru".

V odst. 6 slovo "nevztahují" nahradit slovem "vztahují".

Zásada č. 16

V odst. 2 slova "veřejný zájem" nahradit slovy "zájem vnitřního pořádku a bezpečnosti".

Udělení licence vázat až od určitého počtu pracovníků.

Zásada č.17

Identifikační číslo nahradit jmenovkou

Zásada č.18

V písm. h) vypustit slova "který schvaluje ministerstvo".

Zásada č.19

Vypustit písm. d).

Zásada č.21

Za slovem "schůzí" doplnit čárku a slova "schůzí občanských sdružení".

Zásada č.22

Za slova "sexuálních stycích" doplnit slova "a sklonech".

Na konci doplnit slova "nebo o skutečnosti, které by mohly vést k rozvodu manželství"

Zásada č.24

V odst. 2 slova "ministerstvo vyhláškou vydanou v dohodě s ministerstvem financí" nahradit slovy "ministerstvo financí vyhláškou vydanou v dohodě s ministerstvem".

- předložit v paragrafovaném znění ve variantách (týká se pojištění)

Zásada č.25

Vypustit druhou větu původního návrhu.

Zásada č.28

Na konci odst. 1 doplnit větu: "Tato povinnost se nevztahuje na zaměstnávání osob, které se vzhledem ke svému pracovnímu zařazení nemohou podílet na zajišťování soukromých činností k ochraně osob a majetku a které nepřicházejí do styku s informacemi týkajícími se těchto činností nebo získanými při jejich výkonu.

V paragrafovaném znění uvést variantně, jak regulovat možnost cizince stát se zaměstnancem.

Zásada č. 29

Věkovou hranici snížit na 20 let.

Zásada č.30

Ve dvou odstavcích nahradit slova ".. na základě somatického, psychiatrického, a psychologického vyšetření" slovy "Podmínkou je kladný výsledek somatického vyšetření a vyšetření osobnosti klinickým psychologem na akreditovaném pracovišti."

Zásada č.31

Doplnit o povinnost nosit viditelně umístěnou jmenovku na uniformě. Jmenovka či stejnokroj musí obsahovat zřetelné označení služby.

Název soukromé bezpečnostní služby musí vždy obsahovat zmínku o jejím soukromém charakteru.

Zásada č.34

Nové znění:

"Osoby pověřené výkonem přímé ostrahy a ochrany nesmějí mimo dobu, kdy plní pracovní úkoly:

a) viditelně nosit věcné bezpečnostní prostředky,

b) nosit stejnokroj; nelze-li splnění této povinnosti s ohledem na podmínky plnění pracovních úkolů zajistit, mohou stejnokroj nosit na cestě do a ze zaměstnání."

Zásada č.35

Před poslední větu vložit větu: "Tato povinnost trvá i po skončení pracovněprávního vztahu."

Zásada č.37

Stanovit lhůtu 4 roky a v přechodných ustanoveních ji zkrátit na dva roky pro ty, kteří jsou již zaměstnáni u služby před účinností tohoto zákona.

Zásada č.38

Za slovo "pracovníků" vložit slova "stanovených tímto zákonem nebo na jeho základě".

Zásada č.39

Specifikovat termín třetí osoba.

Za slova "důvodného podezření, že" doplnit slova "v těchto prostorách".

Zásada č.40

V odst. 3 za slovo "dnů" vložit slovo "písemné" a číslovku "3" nahradit číslovkou "5".

V odst. 4 písm. c) upravit takto:

"c) rozhoduje o pozastavení provozování činností, u nichž byly zjištěny nedostatky, které mohou ohrozit bezpečnost života nebo zdraví osob anebo majetku či veřejný zájem; pokud není účinnost rozhodnutí o pozastavení časově omezena nebo jinak podmíněna, lze v podnikání pokračovat až po rozhodnutí, jímž orgán, který rozhodnutí vydal, svým rozhodnutím pozastavení zruší; zrušit rozhodnutí o pozastavení je povinen v případě, že důvody, pro které bylo pozastavení nařízeno, pominuly,".

Zásada č.41

- vypustit

Zásada č.48

Odst. 1 nahradit tímto zněním:

1) "Do 3 měsíců od účinnosti tohoto zákona jsou osoby oprávněné podle dosavadních předpisů k provozování činností, které jsou hlídacími službami nebo detektivními službami podle tohoto zákona a které hodlají ve své činnosti pokračovat, povinny požádat o udělení licence podle zásady č. 3, jinak jejich oprávnění zaniká uplynutím jednoho roku od účinnosti tohoto zákona. O takto podaných žádostech rozhodne ministerstvo do 6 měsíců od zahájení řízení. Pokud jim nebude licence udělena, mohou tuto činnost provozovat nejdéle 6 měsíců ode dne, kdy nabylo rozhodnutí ministerstva právní moci. Lhůta pro vyřizování žádostí (zásada č. 9) podaných po uplynutí 3 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona, nejpozději však před uplynutím jednoho roku ode dne jeho účinnosti počíná běžet až po jednom roce ode dne účinnosti tohoto zákona. Osoby, jejichž žádost podaná ve lhůtě 3 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona, byla zamítnuta, mohou podat novou žádost až po uplynutí jednoho roku ode dne právní moci rozhodnutí ministerstva."

Zásada č.49

Na konec doplnit nový odstavec:

"V zákoně ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se stanoví správní poplatek za udělení licence k provozování hlídacích služeb nebo detektivních služeb (5 000 Kč) a za udělení licence k provozování vlastní ochrany (500 Kč). Za správní úkony prováděné na žádost provozovatele se budou vybírat poplatky poloviční. Při transformaci živnostenských oprávnění se od správního poplatku odečítá částka 2 000 Kč odpovídající správnímu poplatku zaplacenému za vydání koncesní listiny."

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena organizačnímu výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu.

III. žádá organizační výbor, aby v souladu s § 67 odst. (3) jednacího řádu vyžádal návrhy všech prováděcích předpisů, které mají být k zákonu vydány.

 

ing. Jan Klas, v.r.

ing. Vladimír Šuman, v.r.

ověřovatel

předseda

branného a bezpečnostního výboru PSP

branného a bezpečnostního výboru PSP

 Přihlásit/registrovat se do ISP