PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 156/1994

ze dne 13. května 1994

k vládnímu návrhu zákona o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů /tisk 860/ (pokračování v jednání ze dne 14. 4.)

 

Po odůvodnění náměstka ministra vnitra ČR ing. Vladimíra Zemana, zpravodajské zprávě poslankyně PaedDr. Hany Tomanové a po rozpravě branný a bezpečnostní výbor

I. souhlasí s vládním návrhem zákona o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů /tisk 860/ s následujícími připomínkami:

§ 7 odst. 1

v poslední větě upravit odkaz na následující znění:

§ 6 odst. 2 písm. c), e) a f)....

§ 7 odst. 2b zní:

b) pracovníka pověřeného obecního úřadu, okresního úřadu, finančního úřadu, úřadu práce a ředitele školského úřadu, které mají působnost vztahující se na územní obvod zastupitelstva.

§ 7 odst. 2 doplnit nové písmeno c)

c) statutárního zástupce právnické osoby jíž je obec, městský obvod či městská část zřizovatelem

§ 16 odst. 1 konec věty vázat na čtvrtinu obyvatel obcí okresu a doplnit novou větu:

"Okresní volební komise je nejméně 5členná."

§ 18 odst. 1 na konec věty doplnit:

".... a jsou nejméně 5členné."

§ 18 odst. 2 konec věty vázat na čtvrtinu obyvatel obcí okresu

§ 20 odst. 1 doplnit novou poslední větu:

"Komise jsou nejméně 5členné."

§ 22 odst. 1 část za čárkou zní:

"...,kde může být okrsková volební komise, kromě zapisovatele, 3členná".

§ 29 odst. 1 zní:

1) Kandidát se může do 48 hodin před zahájením voleb vzdát písemně své kandidatury. O této skutečnosti musí být voliči před zahájením voleb informováni vyvěšením této informace ve volební místnosti.

§ 30 odst. 2 na konci druhé věty doplnit text:

" ...a počet členů zastupitelstva, který má být v daném obvodu zvolen."

§ 45 odst. 1

nahradit text "postupně čísly počínaje jednou, dvěma, třemi atd" textem "postupně lichými čísly počínaje jednou, třemi atd."

§ 45 odst. 3,4,5 nové

3) U volebních stran, které získaly alespoň jeden mandát, komise vynásobí, počet hlasů odevzdaných pro každého kandidáta jeho pořadovým koeficientem. Pořadový koeficient kandidáta na prvním místě kandidátní listiny volební strany je jedna, na druhém místě 0.975, na třetím místě 0.95, atd.

4) Místní nebo městská volební komise přikáže mandáty přidělené kandidátní listině v pořadí podle velikostí výsledků vzniklých postupem podle odst. 3. V případě rovnosti výsledků je rozhodující počet obdržených hlasů.

5) Kandidáti, kteří neobdrželi mandát, se stávají náhradníky v pořadí podle velikostí výsledků vzniklých postupem podle odst. 3. V případě rovnosti výsledků je rozhodující počet obdržených hlasů. Nezíská-li kandidátní listina žádný mandát, kandidáti na ní uvedení se náhradníky nestávají.

Odst. 5 a 6 přečíslovat, v posledním odstavci nahradit číslovku 4 číslovkou 5

§ 55 odst. 5 nový

5) Vykonává-li člen zastupitelstva v obci v okamžiku svého zvolení do tohoto zastupitelstva funkci neslučitelnou s funkcí člena zastupitelstva v obci (§7 odst 2), nevysloví příslušné zastupitelstvo zánik mandátu na ustavujícím, popřípadě na nejbližším zasedání zastupitelstva, ale vyzve takto zvoleného člena zastupitelstva v obci, aby do 48 hodin po ustavujícím, popřípadě nejbližším zasedání zastupitelstva požádal o rozvázání pracovního poměru 17) nebo, aby se vzdal jmenované nebo volené funkce; jestliže člen zastupitelstva v obci nepředloží do tří měsíců od ustavujícího, popřípadě nejbližšího zasedání zastupitelstva příslušnému zastupitelstvu doklad o tom, že důvod neslučitelnosti funkcí pominul, postupuje se podle odstavce 3."

17) § 42 a 65 zákoníku práce

přečíslovat ostatní poznámky pod čarou

Část třetí bod 2 odst 1

§ 28 odst. 1a

a) obecní a městské zastupitelstvo

- v obcích do 1000 obyvatel 5 - 15 členů

- v obcích od 1 000 do 50 000 15 - 27 členů

- v obcích nad 50 000 21 - 37 členů

b) zastupitelstvo města 25 - 45 členů

d) v městských obvodech a městských částech upravit stejně, jako v bodě a)

Příloha 1

vypustit první řádek tabulky

druhý řádek zní:

do 2000 obyvatel 3% 5%

II. pověřuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracoval společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

ing. Jan Klas

ing. Vladimír Šuman

ověřovatel

předseda

branného a bezpečnostního výboru PSP

branného a bezpečnostního výboru PSP

 Přihlásit/registrovat se do ISP