PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 174/1994

ze dne 23. června 1994

k vládnímu návrhu zákona o zpravodajských službách České republiky

/tisk 1016/

 

Po odůvodnění ministra vnitra ČR Jana Rumla, zpravodajské zprávě posl. ing. Vladimíra Šumana a po rozpravě

branný a bezpečnostní výbor

I. souhlasí s vládním návrhem zákona o zpravodajských službách České republiky /tisk 1016/ s následujícími připomínkami:

§ 3 písm. c)

přehodit pořadí "Vojenského obranného zpravodajství" a "Vojenské zpravodajské služby"

§ 4 odst. 2 - první dvě věty zní

2) Ředitele Bezpečnostní informační služby jmenuje, po projednání ve výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu příslušném ve věcech bezpečnosti, vláda. Ředitele odvolává vláda.

Druhá věta textu vládního návrhu zůstává beze změny.

§ 4 odst. 4 - první věta zní

4) Ředitele Vojenského zpravodajství jmenuje a odvolává ministr obrany, na návrh náčelníka generálního štábu AČR, se souhlasem vlády.

§ 5 odst. 2

za slovo "politických" vložit slova "a ekonomických"

§ 7 zní

§ 7

Odpovědnost za činnost zpravodajských služeb a jejich koordinaci.

Za činnost zpravodajských služeb odpovídá vláda, která jejich činnost koordinuje.

§ 8 odst. 4

slova "mohou ukládat" nahradit slovem "ukládají" a slovo "prostřednictvím" nahradit slovem "s vědomím".

§ 8 odst. 5 doplnit větu

" U předávání informací podle ustanovení odstavce 2 a 3 se tak může stát i jen s vědomím ředitele Bezpečnostní informační služby ČR nebo příslušného ministra."

§ 12 zní:

"Činnost zpravodajských služeb podléhá kontrole vlády a Parlamentu. Rozsah a způsob kontroly zpravodajských služeb Parlamentem stanoví zvláštní zákon."

před § 13 uvést název:

"Informace Poslanecké sněmovně Parlamentu o činnosti zpravodajských služeb."

k § 13 odst. 1 upravit takto:

"...prostřednictvím svého příslušného orgánu pro zpravodajské služby (dále jen "příslušný orgán").

zbytek věty vypustit

- odst. 2 a 3 vypustit;

k § 14

doplnit slovo "příslušný" před slovo "orgán" a vypustit slova "pro zpravodajské služby"

k § 15 odst. 1

v prvé větě za slovo "jednání" doplnit slovo "příslušného", vypustit slova "pro zpravodajské služby" a za slovo "orgánu" vložit text "v případě jednání o činnosti zpravodajských služeb"

k § 15 odst. 2

- za slovo "členové" doplnit slovo "příslušného" a vypustit slova "pro zpravodajské služby"

- za slova "tohoto orgánu" doplnit slova "o činnosti zpravodajských služeb"

- za slovo "jednání" ve čtvrtém řádku vložit slovo "příslušného" a vypustit slova "pro zpravodajské služby"

- na konci odstavce doplnit "v případě jednání o činnosti zpravodajských služeb".

k § 15 odst. 3

za slovo "členové" doplnit slovo "příslušného" a vypustit slova "pro zpravodajské služby"

§ 16

- zařadit za § 12

k § 18 odst. 1

za slovo "prospěch" na konci odstavce nahradit tečku čárkou a doplnit text "které nesmí být mladší osmnácti let."

k § 18 odst. 2

Druhou větu odstavce nahradit textem:

"Krycím dokladem nesmí být průkaz presidenta republiky, poslance nebo senátora Parlamentu, člena vlády, člena Nejvyššího kontrolního úřadu anebo Guvernéra České národní banky a služební průkaz státního zástupce, soudce, diplomatický pas nebo doklad dosud žijící osoby."

k § 18 odst. 3

slova "Bezpečnostní informační služba" nahradit slovy "ministerstvo obrany".

§ 19 zní:

"§ 19

(1) Úřad pro zahraniční styky a informace a Vojenská zpravodajská služba jsou oprávněny ukládat, uchovávat a využívat údaje o fyzických a právnických osobách, jestliže je to nutné k plnění úkolů v jejich působnosti.

(2) Úřad pro zahraniční styky a informace a Vojenská zpravodajská služba jsou povinny zabezpečit ochranu údajů obsažených v evidencích před vyzrazením, zneužitím, poškozením, ztrátou a odcizením.

(3) Úřad pro zahraniční styky a informace a Vojenská zpravodajská služba skutečnost o vedení evidence o fyzických a právnických osobách ani její obsah těmto osobám nesděluje.

k § 20

v poslední větě vypustit slovo "nařízením"

změnit

příslušná ustanovení zákona 67/1992 Sb. o Vojenském obranném zpravodajství tak, aby povolování použití zpravodajské techniky byla vydávána stejnou institucí, jako je tomu u zákona o Bezpečnostní informační službě ČR.

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

ing. Jan Klas

ing. Vladimír Šuman

ověřovatel

předseda

branného a bezpečnostního výboru

branného a bezpečnostního výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP