PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 175/1994

ze dne 23. června 1994

k vládnímu návrhu zákona o Bezpečnostní informační službě /tisk 1015/

 

Po úvodním slově zástupce Úřadu vlády ČR RNDr. Igora Němce, Stanislava Devátého, ředitele Bezpečnostní informační služby, zpravodajské zprávě posl. ing. Jana Klase a po rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s návrhem vládního návrhu zákona o Bezpečnostní informační službě /tisk 1015/ s těmito připomínkami:

k § 1 odst. 1

za slovo "jako" doplnit slovo "ozbrojená"

k § 5

Na závěr připojit: "... a použít ji v případech nutné obrany nebo krajní nouzex)."

x) § 13 a § 14 zákona č. 140/1961 Sb. trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

k § 7 odst. 1) b/

doplnit slova "a krycí doklady"

k § 8

Dosavadní text označit jako odstavec 1, vložit nový odstavec 2 tohoto znění:

"(2) Použitím zpravodajské techniky, pokud jím není zasahováno do základních práv a svobod občanů, není:

a) zachycování, poslech, monitorování a vyhodnocování informací, které jsou šířeny způsobem, jenž k nim umožňuje přístup předem neurčeného okruhu osob,

b) pořizování obrazových nebo zvukových záznamů,

c) používání zabezpečovací a nástrahové techniky,

d) monitorování telekomunikačního, radiokomunikačního a jiného obdobného provozu bez odposlechu jeho obsahu."

k § 10 odst. 4

slovo "šesti" nahradit slovem "tří"

k § 10 odst. 5

za slovo "údaje" doplnit slova "a zda při jejím použití může být zasahováno do nedotknutelnosti obydlí"

k § 13

Nadpis doplnit o slova "a krycí doklady."

k § 13 odst. 1

Za slova "Krycí prostředky" vložit slova "a krycí doklady".

k § 13 odst. 2

- Slova "Krycím prostředkem" nahradit slovy "krycím dokladem".

- před slovem "diplomatický" vypustit slovo "nebo" a na konec odstavce doplnit text "nebo doklady žijících osob."

k § 13 odst. 3

Slova "Krycí prostředky" nahradit slovy "Krycí doklady" a za slovo "vydává" doplnit slova "a krycí prostředky".

k § 13 odst. 4

V závěru doplnit slova "a krycích dokladů".

k § 17 odst. 3

slova "skutečná škoda" nahradit slovy "škoda skutečná i jiná"

poslední větu vypustit

k § 19 odst. 1 písm. a) zní

a/ nebyl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin

k § 19 odst. 1 písm. a)

za slovo "fyzicky" doplnit čárku a slovo "zdravotně"

k § 19 odst. 1 písm. c)

Doplnit na závěr slova: "pokud ředitel v odůvodněných případech nerozhodne jinak."

k § 30 odst. 2

vypustit slova "alespoň stejné úrovně"; a doplnit větu:

"Příslušníku, který byl přeložen na nižší funkci podle ustanovení tohoto odstavce náleží dosavadní plat po dobu jednoho roku, jestliže je to pro něj výhodnější."

k § 35 odst. 2

slovo "čtyř" nahradit slovem "dvou" a slovo "čtvrtého" slovem "druhého";

k § 36 odst. 1 a)

vypustit slova "schválených vládou";

k § 41

slovo "čtyř" nahradit slovem "dvou" a slovo "čtvrtého" nahradit slovem "druhého";

k § 77 odst. 2

slovo "dvou" nahradit slovy "až tří";

k § 77

doplnit nový odstavec 3 tohoto znění:

"(3) Příslušníkovi vznikne nárok na poskytnutí preventivní rehabilitace podle odstavce 1 poprvé v kalendářním roce, ve kterém dovrší 40 let věku.";

k § 112 odst. 1

tečku nahradit středníkem a připojit slova: "služebním poměrem se rozumí služební poměr podle tohoto zákona, služební poměr příslušníka Sboru národní bezpečnosti zařazeného v Úřadu pro ochranu ústavy a demokracie Federálního ministerstva vnitra, ve Federální informační službě Federálního ministerstva vnitra, služební poměr příslušníka Federální bezpečnostní informační služby a příslušníka Bezpečnostní informační služby České republiky.";

k § 116 odst. 1

čárku nahradit středníkem a slova "anebo po dobu kratší a dosáhl věku 50 let." se vypouštějí a za středník se připojují slova "dobou služby se rozumí doba trvání služebního poměru v orgánech uvedených v § 112";

k § 144

vypustit celý paragraf, další ustanovení přečíslovat.

vložit novou část čtvrtou, která zní:

"Část čtvrtá

Doplnění zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

§ 143

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., zákona č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona ČNR č. 25/1993 Sb., zákona č. 115/1993 Sb. a zákona č. 292/1993 Sb., se doplňuje takto:

V § 12 odst. 2

Ve druhé větě se spojka "a" nahrazuje čárkou a na konci se připojuje text: "a v řízení o trestných činech příslušníků Bezpečnostní informační služby pověřené orgány Bezpečnostní informační služby".

V souvislosti s vložením nové části čtvrté provést příslušné legislativní úpravy.

II. žádá

odbor legislativy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, aby návrh společné zprávy doplnila ustanoveními týkajícími se kontroly Bezpečnostní informační služby ČR Parlamentem, převzatými ze zákona ČNR č. 527/1992 Sb. o Bezpečnostní informační službě ČR, ve znění zákona č. 316/1993 Sb. Účinnost těchto ustanovení bude omezena do doby nabytí účinnosti zákona o Parlamentní kontrole zpravodajských služeb. (Viz příslušná část usnesení BBV k návrhu zákona o Zpravodajských službách České republiky).

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

ing. Vlastimil Doubrava

ing. Vladimír Šuman

ověřovatel

předseda

branného a bezpečnostního výboru

branného a bezpečnostního výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP