PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 189/1994

ze dne 27. září 1994

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb. a zákona č. 40/1994 Sb. (tisk 983)

 

Po odůvodnění náměstka ministra vnitra ČR ing. Vladimíra Zemana, po zpravodajské zprávě posl. ing. Václava Klučky a po rozpravě

I. souhlasí s vládním návrhem zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb. a zákona č. 40/1994 Sb. (tisk 983) s těmito připomínkami:

Obecně:

Výbor pověřuje legislativní odbor KPSP k provedení nezbytných legislativně technických úprav, zvláště v souvislosti s poznámkami pod čarou.

§1 odst 2

Výbor pověřuje odbor legislativy, aby legislativně vyřešil do textu zákona možnost poskytnutí přiměřené osobní pomoci, neohrozí-li tím občan vlastní bezpečnost a povinnost každého poskytnout věcnou pomoc.

bod 8 § 6 písm. b) - pokračovat textem :"a udržovat volné přístupy k věcným prostředkům a zařízením požární ochrany."

bod 8 § 6, písm. d) - za poslední větou tečka a následuje věta:

"Plnit ve stanovených lhůtách opatření uložená orgány státního dozoru."

bod 8 § 6 písm. e) - za slova ...před požáry,... doplnit text:...odstraňovat zjištěné závady,...

bod 8 § 6a písm. b) (str. 4)

V písm. b) za slovem "energie" místo spojky "a" doplnit čárku a za slovem "plynu" doplnit "a věcných prostředků a zařízení požární ochrny" (stejně v § 76 odst. 2 písm. b) bod 102 str. 36).

bod 8 § 6a písm. c) doplnit na konec věty za čárkou toto znění:

....", které vlastní nebo užívají."

bod 8 § 6a (str. 4 a 5)

Doplnit uvedená ustanovení o nová písmena g) a h), která znějí:

"g) mít k dispozici požárně technické charakteristiky látek a materiálů vyráběných, používaných, zpracovávaných nebo skladovaných, nutných ke stanovení preventivních opatření k ochraně života, zdraví a majetku. Dodržovat návody a technické podmínky výrobce nebo obchodní organizace vztahující se k požární bezpečnosti,

h) informovat jednotky požární ochrany určené k prvnímu zásahu o rizikových činnostech a požárně nebezpečných látkách a materiálech provozovaných nebo nacházejících se v jejich objektech a zařízeních".

bod 12 § 13 odst. 1 písm. b) (str. 6)

Na konci písm. b) za čárkou doplnit "s výjimkou objektů uvedených v příloze, bod 2 písm. b)".

bod 29 § 24 odst. 1 písm. g) (str. 10)

Na konci písm. g) vypustit čárku a doplnit slova "a pro vybrané obce".

Mezi slova "návrh" a dotace doplnit slovo "účelové".

bod 29 § 24 odst. 1 písm. j) (str. 10)

vypustit slovo "provádí"

bod 35 § 28 odst. 1 písm. e)

za slovo "uvolňování" doplnit slova "účelově vázaných"

bod 36 § 29 odst. 1 písm. a) (str. 13)

Změnit formulaci bodu a) takto:

"a) zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce s místní působností, která provádí hašení požárů a záchranné práce ve svém územním obvodu".

bod 36 § 29 odst. 1 písm. c) (str. 13)

V odkazu na § 28 odst. 1 písm. f) na konci věty je chyba, správně má být písm. e).

bod 52 § 44 (str. 19)

V odstavci 1 poslední věta zní:

"V čele tohoto ředitelství je vrchní požární rada České republiky, kterého jmenuje do funkce a odvolává ministr vnira".

bod 54 § 46 (str. 20)

V odstavci 2 poslední věta zní:

"Organizaci a početní stavy Hasičských záchranných sborů okresů stanoví vrchní požární rada České republiky po projednání s okresními úřady".

bod 54 § 46 odst. 2 v druhé větě slova "...okresními úřady..." nahradit slovy "...přednostou okresního úřadu..."

bod 56 § 47 odst. 1 zapracovat zkušební dobu

bod 62 § 54 (str. 23 a 24)

V odstavci 1 se slova "vrchní ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky" nahrazují slovy "vrchní požární rada České republiky".

V odstavci 4 se slova "vrchního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky" nahrazují slovy "vrchního požárního rady České republiky" a slova "vrchní ředitel Hasičského záchranného sboru" se nahrazují slovy "vrchní požární rada České republiky".

V odstavci 5 se za slovy "ředitel Hasičského záchranného sboru" doplní slova "nebo vrchní požární rada České republiky".

V odstavci 6 se za slovy "ředitel Hasičského záchranného sboru" doplní slova "nebo vrchní požární rada České republiky".

bod 66 § 57a odst. 1 (str. 25)

V první větě slova "sedmi kalendářních dnů" nahradit slovy "čtrnácti kalendářních dnů".

bod 69 § 61 (str. 27)

V odstavci 4 ve druhé větě se slova "vrchní ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky" nahrazují slovy "vrchní požární rada České republiky".

V odstavci 4 v poslední větě se slova "vrchního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky" nahrazují slovy "vrchního požárního radu České republiky".

body 75 a 76 § 67 odst. 2 a § 68 odst. 1 a odst. 2 (str. 29 a 30)

V § 67 odst. 2, v § 68 odst. 1, druhá věta a odst. 2, třetí věta je shodně uvedeno, že velitelé uvedených jednotek jsou jmenováni do funkce po vyjádření okresního úřadu k jejich odborné způsobilosti. Ve všech uvedených případech je třeba místo slov "k jeho odborné způsobilosti" uvést slova "k jeho způsobilosti vykonávat funkci velitele".

bod 78 § 69a odst. 1 (str. 31)

Na konci odstavce 1 doplnit větu tohoto znění:

"Druhy společných jednotek se stanoví podle toho, jakou jednotku jsou tyto osoby, sbory nebo obce, sdružující prostředky, povinny zřídit, a to v pořadí podle § 65 odst. 1".

mezi body 78 a 79 třeba vložit nový bod 78a) § 70 odst. 1

V § 70 odst. 1 je třeba doplnit nové písm. c) tohoto znění:

"c) podává neprodleně zprávy o výjezdu a zásahu své jednotky požární ochrany Hasičskému záchrannému sboru okresu".

bod 81 § 70 odst. 3 (str. 31)

První věta se doplňuje a mění takto:

"3) Organizačním řízením se rozumí činnost k dosažení stálé organizační, technické a odborné způsobilosti sil a prostředků požární ochrany k plnění úkolů jednotek požární ochrany".

bod 82 § 71 odst. 1

slovo "pracovníků" nahradit slovy "zaměstnanců podniků"

bod 87 § 72 odst. 5 písm. a) (str. 33)

Za slovy "České republiky" je třeba místo spojky "a" doplnit čárku. Na konci věty se čárka vypouští a doplňují se následující slova:

"a u osob vykonávajících službu v jednotkách sboru dobrovolných hasičů obcí a v jednotkách sboru dobrovolných hasičů podniku jako svoje zaměstnání".

bod 89 § 73 odst. 2 (str. 33)

Na konci odstavce 2 je třeba doplnit větu následujícího znění:

"Obdobné oprávnění má Ministerstvo vnitra při potřebě nasazení jednotek požární ochrany a věcných prostředků požární ochrany z více okresů, při poskytování mezistátní pomoci a hrozí-li nebezpečí z prodlení".

bod 104 § 78 odst. 1 doplnit písm. p) a s)

p) svým jednáním, které není kvalifikováno jako trestný čin způsobí požár,

s) vypaluje plošně porosty,

bod 104 § 78 odst. 2

vypustit konec věty za slovy "...zákaz činnosti..."

bod 112 § 81 odst. 3 (str. 40)

Na konci první věty je třeba doplnit za slovy "jednotek požární ochrany" slova "na vlastní nemovitosti nebo v jejich vlastních objektech".

bod 127 § 89 (str. 42)

V odstavci 2 písm. a) se slova "vrchní ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky" nahrazují slovy "vrchní požární rada České republiky".

bod 136 § 94 (str. 44)

V odstavci 4 se ve druhé větě slova "vrchního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky" nahrazují slovy "vrchního požárního rady České republiky".

V odstavci 5 ve druhé větě se slova "vrchního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky" nahrazují slovy "vrchního požárního rady České republiky".

bod 137 § 95

Za slova "Na rozhodování podle § 32" doplnit slovo "odstavec 1"

Čl. II odst. 4 (str. 47)

Ve druhé větě se slova "vrchní ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky" nahrazují slovy "vrchní požární rada České republiky".

Čl IV. zní:

"Tento zákon nabývá účinnosti 1.1.1995."

Příloha bod 2c

do závorky doplnit slova " dětské jesle, mateřské školy, základní školy".

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

ing. Jan Klas

ing. Oldřich Kužílek

ověřovatel

místopředseda

branného a bezpečnostního výboru

branného a bezpečnostního výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP