PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 193/1994

ze dne 12. října 1994

k návrhu poslance J. Kasala a dalších na vydání zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny (tisk 966)

 

Po odůvodnění poslance ing. Oldřicha Kužílka, zpravodajské zprávě poslance ing. Stanislava Kozáka a po obecné rozpravě

branný a bezpečnostní výbor

I. souhlasí s návrhem poslance J. Kasala a dalších na vydání zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny (tisk 966) s následujícími doporučeními a změnami:

§ 5

výbor trvá na předloženém znění

§ 9

- vypustit posuzování důvodů nepřítomnosti poslance na jednání orgánů Poslanecké sněmovny,

- v jednacím řádu zakotvit evidenci důvodu nepřítomnosti poslance na jednání orgánů Poslanecké sněmovny, pokud to poslanec uvedl,

- upravit v jednacím řádu evidenci přítomnosti i nepřítomnosti poslanců na jednání orgánů Poslanecké sněmovny,

v § 9 odst. 4 se vypouštějí slova "z důvodů nemoci nebo jiného závažného důvodu".

v § 9 odst. 5 se vypouští druhá věta.

v § 9 se odst. 7, 8 a 10 vypouštějí

v § 9 původní odst. 9 se označuje jako odst. 7, který zní:

"(7) Evidenci účasti poslance na schůzi Sněmovny a na schůzích jejích orgánů, včetně důvodů takové neúčasti, pokud je poslanec uvede, vede předseda Sněmovny ."

§ 10

- vypustit sankce za neomluvenou absenci na jednání orgánů Poslanecké sněmovny,

- promítnout vypuštění sankcí za neomluvenou absenci na jednání orgánů Poslanecké sněmovny do zákona č. 371/1990 Sb., o platu a náhradách výdajů poslanců Poslanecké sněmovny;

§ 10 se vypouští.

Navrhuje se do návrhu zákona vložit nový § 128 - změna zákona č. 371/1990 Sb., o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady, ve znění pozdějších předpisů.

§ 11

- doplnit tak, aby toto oprávnění poslanců na informace a vysvětlení nevedlo k zásahůmdo konkrétních řízení před správními úřady, k narušování práv jiných osob, k nerespektování uložené mlčenlivosti, k nerespektování ochrany utajovaných skutečností, a příp. dalšímu průlomu do stávajících povinností uložených zákonem,

§ 13 vypustit

§ 15

- v odst. 1 písm. a) uvést, že disciplinární řízení musí být zavedeno

- v odst. 1 písm. c) vypustit

- v odst. 2 uvést, že disciplinární řízení musí být zavedeno

- v § 15 a násl.

- upravit návrhové přestupky

- odlišit přestupky od disciplinárního provinění

- dát do souladu s přestupkovým zákonem - pokud jde o procesní řízení

§ 16

V souladu s připomínkami k § 15 a násl. se do § 16 vkládá nový odst. 2, který včetně poznámky pod čarou č. 5a zní:

"(2) U přestupků, které lze projednat jen na návrh, zjistí mandátový a imunitní výbor před zahájením disciplinárního řízení, zda byl návrh podán oprávněnou osobou a zda byly dodrženy i další podmínky stanovené zvláštním zákonem.5a)

5a) § 68 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích.".

Původní odstavce 2 až 4 se přečíslují na odstavce 3 až 5.

§ 17

V souladu s připomínkami k § 15 a násl. se navrhuje nové znění § 17:

"§ 17

(1) Za disciplinární provinění podle § 15 odst. 1 a 2 lze poslanci uložit povinnost omluvit se za nevhodný výrok ve stanovené lhůtě a stanoveným způsobem nebo uložit pokutu až do výše jednoho měsíčního platu poslance.

(2) Za přestupek podle § 15 odst. 3 lze poslanci uložit napomenutí nebo pokutu až do výše, kterou za přestupek stanoví zvláštní zákon.6)

6) Např. zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., záýkon č. 528/1990 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů.

(3) Lhůta a způsob omluvy podle odstavce 1 se uvede ve výroku rozhodnutí, kterým se ukládá disciplinární opatření.

(4) Disciplinární opatření lze poslanci uložit do jednoho roku ode dne, kdy k disciplinárnímu provinění nebo přestupku došlo.".

§ 20

V § 20 až 22 - vypustit pořádkovou pokutu

- uvést, že za nepřístojné chování je možno uložit napomenutí a za opakované nepřístojné chování uložit možnost vykázání poslance z jednacího sálu

§ 20 včetně nadpisu zní:

"Pořádková opatření

§ 20

(1) Předsedající může za nepřístojné chování ve Sněmovně uložit poslanci pořádkové opatření, kterým je napomenutí, a za opakované nepřístojné chování vykázat poslance z jednacího sálu nejdéle do konce jednacího dne, v němž k vykázání došlo.

(2) Proti rozhodnutí předsedajícího o uložení pořádkového opatření napomenutí nebo vykázání z jednacího sálu se může poslanec odvolat ke Sněmovně bezprostředně po jeho uložení. Sněmovna bez rozpravy rozhodnutí předsedajícího potvrdí nebo zruší. Rozhodnutí Sněmovny je konečné.".

§ 22

V souladu s přípomínkou k § 20 až 22, se § 22 včetně nadpisu vypouští.

§ 41

- upravit jako ust. § 11

- v odst. 5 - udělit slovo i jiným osobám na schůzi výboru je možné jen se souhlasem výboru

v § 41 odst. 2, včetně odkazu na poznámku pod čarou č. 3a, zní:

"(2) Člen vlády a vedoucí jiného správního úřadu je povinen dostavit se osobně na schůzi výboru, jestliže o to výbor požádá a podat požadované informace a vysvětlení, pokud nejde o informace nebo vysvětlení z řízení před správními úřady nebo jejich poskytnutí brání zákony upravující mlčenlivost anebo zákaz jejich zveřejnění.3a)

3a) Např. zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství, ve znění zákona č. 383/1990 Sb. a zákona č. 558/1991 Sb.

Zákon č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech.

Zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.".

v § 41 odst, 5 zní:

"(5) Předsedající může na schůzi výboru udělit se souhlasem výboru slovo i jiným osobám.".

doporučuje ústavně právnímu výboru naformulovat přesné znění následující problematiky:

Na neveřejném zasedání nebo jeho části je ministr povinen předložit veškeré informace. Toto může odmítnout pokud by tím byla ohrožena bezpečnost státu nebo osob.

§ 43

- upravit obdobně jako §41 (předkládání písemných tajných informací reagujících na usnesení výboru z neveřejné ho jednání)

§ 50

- promítnout čl. 32 Ústavy

- procesní pravidla pro jednání vyšetřovací komise velmi podrobně upravit v příloze č. 1 jednacího řádu. (neřešit to odkazem na "přiměřenost")

- prolomit povinnou mlčenlivost má-li vyšetřovací komise podezření ze spáchání trestného činu s tím, že se může vyšetřovací komise obrátit na orgány činné v trestním řízení.

v § 50 odst. 4 v druhé větě se slova "postupuje se přiměřeně podle ustanovení trestního řádu.8)", včetně poznámky pod čarou č. 8, nahrazují slovy "stanoví jednací řád vyšetřovací komise."

8) § 97 až 104 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) ve znění pozdějších předpisů.

v § 50 se vkládá nový odstavec 8, který zní:

"(8) Nasvědčují-li skutečnosti zjištěné vyšetřovací komisí, že byl spáchán trestný čin, může vyšetřovací komise oznámit takovou skutečnost orgánům činným v trestním řízení".

doporučujeme ústavně právnímu výboru dát do souladu odstavec 7 a navrhovaný odstavec 8, § 50 se zněním zákona č. 102 o ochraně státního tajemství 102/1971 Sb.

§ 52 odst 1.písm u) nevypustit

Před Část 7 doplnit další Část, kde doporučujeme řešit další orgány sněmovny zřízené zvláštními zákony (o BIS, o Policii ČR) ve smyslu ustanovení tohoto jednacího řádu.

§ 120

branný a bezpečnostní výbor souhlasí s navrhovaným zněním

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracoval společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

ing. Jan Klas

ing. Oldřich Kužílek

ověřovatel

místopředseda

branného a bezpečnostního výboru

branného a bezpečnostního výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP