PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 233/1995

ze dne 25. ledna 1995

 

k zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 186/1992 Sb.,

o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů (tisk 1365)

 

Po úvodním slovu poslance Jana Krámka, zpravodajské zprávě poslance Tomáše Svobody a po rozpravě

branný a bezpečnostní výbor

I. souhlasí s návrhem zákona s následujícími připomínkami:

Na konec názvu zákona se doplňuje:

"a zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů"

Čl. I zní:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 590/1992 Sb., zákona České národní rady č. 26/1993 Sb., zákona č. 326/1993 Sb. a zákona č. 40/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 153 včetně nadpisu zní:

"Zápočet doby zaměstnání

§ 153

Policistům, jejichž služební poměr skončil do 31. prosince 1992, a kteří od 1. ledna 1993 nebyli nebo nejsou ve služebním nebo pracovním poměru k ozbrojeným silám, k ozbrojeným bezpečnostním sborům nebo k ministerstvu vnitra, se do doby trvání služebního poměru rozhodné pro přiznání nároků vyplývajících ze služebního poměru započítávají doby, pokud byly započteny podle dosavadních předpisů, s výjimkou doby služby

a) příslušníka Sboru národní bezpečnosti zařazeného ve složce Státní bezpečnosti na úseku s kontrarozvědným nebo rozvědným zařazením anebo ve funkci vyšetřovatele nebo náčelníka odboru a vyšší ve složce Státní bezpečnosti,

b) v ozbrojených silách se zařazením ve vojenské kontrarozvědce nebo v útvaru rozvědky Československé lidové armády,

c) příslušníka Sboru národní bezpečnosti zařazeného v politicko výchovné správě (útvaru) Federálního ministerstva vnitra, Ministerstva vnitra České republiky nebo Ministerstva vnitra Slovenské republiky, který přímo vykonával politicko výchovnou činnost,

d) příslušníka Sboru národní bezpečnosti zařazeného ve funkci zástupce náčelníka (velitele) pro politicko výchovnou práci,

e) příslušníka Sboru nápravné výchovy zařazeného ve funkci zástupce náčelníka správy nebo útvaru pro politicko výchovnou práci,

f) vojáka Československé lidové armády zařazeného v Hlavní politické správě ČSLA, který přímo vykonával politicko výchovnou činnost nebo který byl zařazen ve funkci zástupce velitele pro politicko výchovnou práci, nebo propagandisty."

2. "§ 157c

- V nadpisu k "Přechodnému ustanovení změnit datum "1. ledna" na "1.dubna" 1995.

- Vypustit slova "ve Vězeňské službě České republiky nebo ve Federální bezpečnostní informační službě"

- datum "31. března" změnit na datum "31.října"

Doplní se nový článek II, zbývající se přečíslují:

Čl. II

Zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění zákona č. 63/1983 Sb., zákona č. 74/1990 Sb., zákona č. 169/1990 Sb., zákona č. 546/1990 Sb., zákona č. 143/1992 Sb. a zákona č. 586/1992 Sb., se doplňuje takto:

1. Za § 114a se vkládá nový § 114b, který zní:

"§ 114b

Pokud byl podle tohoto zákona příspěvek za službu ve Federální bezpečnostní informační službě vyměřen vyšší, než jaký náleží při zápočtu doby zaměstnání podle § 134 odst. 3, nebo pokud byl podle tohoto zákona příspěvek za službu vyměřen, ačkoliv při zápočtu doby zaměstnání podle § 134 odst. 3 nenáleží, sníží se ode dne účinnosti tohoto zákona tento příspěvek na výši odpovídající zápočtu doby zaměstnání podle § 134 odst. 3, nebo se jeho výplata zastaví. Nové vyměření sníženého příspěvku se provede nejpozději do 31.10.1995; do nového vyměření příspěvku se jeho výplata pozastavuje.".

2. V § 134 se za odstavec 2 připojuje nový odstavec 3, který zní:

"(3) Příslušníkům Federální bezpečnostní informační služby, jejichž služební poměr skončil do 31. prosince 1992, a kteří od 1. ledna 1993 nebyli nebo nejsou ve služebním nebo pracovním poměru k ozbrojeným silám nebo k ozbrojeným bezpečnostním sborům, se do doby trvání služebního poměru rozhodné pro přiznání nároků vyplývajících ze služebního poměru nezapočítávají doby služby

a) příslušníka Sboru národní bezpečnosti zařazeného ve složce Státní bezpečnosti na úseku s kontrarozvědným nebo rozvědným zařazením anebo ve funkci vyšetřovatele nebo náčelníka odboru a vyšší ve složce Státní bezpečnosti,

b) v ozbrojených silách se zařazením ve vojenské kontrarozvědce nebo v útvaru rozvědky Československé lidové armády,

c) příslušníka Sboru národní bezpečnosti zařazeného v politicko výchovné správě (útvaru) Federálního ministerstva vnitra, Ministerstva vnitra České republiky nebo Ministerstva vnitra Slovenské republiky, který přímo vykonával politicko výchovnou činnost,

d) příslušníka Sboru národní bezpečnosti zařazeného ve funkci zástupce náčelníka (velitele) pro politicko výchovnou práci,

e) příslušníka Sboru nápravné výchovy zařazeného ve funkci zástupce náčelníka správy nebo útvaru pro politicko výchovnou práci,

f) vojáka Československé lidové armády zařazeného v Hlavní politické správě ČSLA, který přímo vykonával politicko výchovnou činnost nebo který byl zařazen ve funkci zástupce velitele pro politicko výchovnou práci nebo propagandisty".

Původní Čl. II zní:

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1.4.1995.

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracoval společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

----------------------------------------------------Přihlásit/registrovat se do ISP