PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 244/1995

ze dne 22. února 1995

 

k zásadám zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, předložené poslancem O. Zeminou (tisk 1423)

 

Po odůvodnění posl. JUDr. Ondřeje Zeminy, zpravodajské zprávě poslance Jana Krámka a po rozpravě

branný a bezpečnostní výbor

souhlasí s předloženými zásadami zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, předložené poslancem O. Zeminou (tisk 1423) s následujícími připomínkami:

zásady č. 1, 2 a 3 - vypustit

zásada č. 4 - § 2 odst. 3 vypustit slova - se za slovo "neuposlechnutím" vkládají slova "příkazu nebo" a ...

§ 2 odst. 3 - slova - "tím, je-li vozidlem proveden neoprávněný zábor veřejného prostranství" nahradit slovy "provedením neoprávněného záboru veřejného prostranství vozidlem."

zásada č. 5 - text doplnit přiměřeně textu zákona o Policii České republiky

zásada č. 6 - "Strážník je oprávněn předvést na policii osobu, u které se při zjišťování její totožnosti prokáže, že je osobou hledanou policií, jakož i osobu, která odpovídá popisu osoby hledané policií, neprokáže-li tato osoba hodnověrně svou totožnost."

zásada č. 8 - znění zásady č. 8 (§ 17b) doporučuje upravit takto: "Strážník je oprávněn zastavit vozidlo, bezprostředně poté, co jeho řidič spáchal přestupek proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu neuposlechnutím zákazu vjezdu všech vozidel, všech motorových vozidel s výjimkou motocyklu bez postranního vozíku, nákladních automobilů, autobusů, traktorů, motocyklů, potahových vozidel, ručních vozíků nebo cyklistů, zákazu vjezdu do pěší zóny vyplývajících z příslušných dopravních značek 15c). Při zastavování vozidel postupuje strážník obdobně jako příslušník Policie České republiky.

15c) Vyhláška Federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na silničních komunikacích (pravidla silničního provozu), ve znění pozdějších předpisů."

- § 17 d vypustit

zásada č. 11 - vypustit

zásada č. 12 - rozšířit okruh osob s povinností mlčenlivosti na pracovníky obce, kteří se seznamují s utajovanými skutečnostmi podobně jako strážníci /§ 26 odst. 1 a odst. 3/

Doplnit nové zásady:

zásada - branný a bezpečnostní výbor doporučuje, aby součástí novely byla ustanovení o zvýšení nároků pro stanovení odborných předpokladů, včetně příslušné vyhlášky

zásada - zavést jednotné a závazné označení strážníků.

 

ing. Jan Klas,v.r.

ing. Vladimír Šuman, v.r.

ověřovatel

předseda

branného a bezpečnostního výboru

branného a bezpečnostního výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP