PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 291/1995

ze dne 31. května 1995

 

k vládnímu návrhu zákona o lesích (tisk 1591)

 

Po odůvodnění náměstka ministra zemědělství ČR ing. Pavla Rybníčka, zpravodajské zprávě poslance ing. Stanislava Kozáka a po rozpravě

branný a bezpečnostní výbor

I. souhlasí s vládním návrhem zákona o lesích (tisk 1591) s těmito připomínkami:

§ 7 odst. 2 - vložit nové písmeno h) nezbytné pro obranu státu, dosavadní písmeno h) označit jako ch)

§ 18 odst.1 písm.j) - za slova na koni vložit, na lyžích

§ 18 odst.1 písmeno k) - upravit na následující znění: kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa

vložit nové §§ č. 36 a 37

 

Lesní stráž

§ 36

(1) Lesní stráž je fyzická osoba zajišťující ochrannou službu

v lesích při obecném užívání lesů občany.

(2) Lesní stráž ustanovuje na návrh vlastníka lesa nebo z vlastního podnětu orgán státní správy lesů, v průkazu lesní stráže současně stanoví obvod její působnosti. Na řízení o ustanovování lesní stráže se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

(3) Lesní stráží ustanoví orgán státní správy lesů fyzickou osobu, která je občanem České republiky, je starší 21 let, nebyla odsouzena pro úmyslný trestný čin, má způsobilost k právním úkonům, je zdravotně způsobilá, prokázala znalost práv a povinností lesní stráže podle tohoto zákona a znalost souvisejících předpisů a složila před orgánem státní správy slib tohoto znění : "Slibuji, že jako lesní stráž budu s největší pečlivostí a svědomitostí plnit povinnosti při výkonu ochranné služby v lesích, že budu při výkonu této činnosti dodržovat právní předpisy a nepřekročím oprávnění příslušející lesní stráži."

(4) Lesní stráži vydá orgán státní správy lesů služební odznak a průkaz lesní stráže, jejichž vzor je uveden v příloze číslo 2 k tomuto zákonu. Tento orgán také vede evidenci lesních stráží.

(5) Lesní stráž je povinna oznámit orgánu státní správy lesů

do 30 dnů od jejich vzniku všechny změny, týkající se podmínek

uvedených v odstavci 3).

(6) Orgán státní správy lesů ustanovení lesní stráže zruší, pokud fyzická osoba přestala tuto funkci vykonávat, splňovat podmínky stanovené v odstavci 3) nebo prokáže, že byla ustanovena na podkladě nesprávných údajů. Orgán státní správy lesů může ustanovení lesní stráže zrušit též z jiných důvodů na návrh vlastníka nebo z vlastního podnětu.

 

§ 37

Povinnosti a práva lesní stráže

(1) Lesní stráž je při své činnosti povinna

a) prokázat se průkazem lesní stráže a nosit služební odznak,

b) dohlížet na dodržování povinností spojených s obecným užíváním lesů (§17 a §18)

(2) Lesní stráž je při své činnosti oprávněna

a) zjišťovat totožnost osoby, která při obecném užívání lesa porušuje ustanovení tohoto zákona,

b) ukládat a vybírat pokuty za přestupky uvedené v § 47 (po přečíslování v § 49) tohoto zákona v blokovém řízení podle zvláštního předpisu 24/

c) předvést bezodkladně policejnímu orgánu osobu, kterou přistihne při přestupku, nelze-li jinak zjistit její totožnost.

24/ Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

oddíl třetí - přejmenovat na oddíl čtvrtý a další paragraf a odkazy přečíslovat

§ 44 odst.1 písm.b) - obsah závorky (§ 3 odst. 5) má být (§ 3 odst. 2)

§ 44 odst.2 - doplnit nové písmeno k) ustanovuje lesní stráž (§ 36) dosavadní písmeno k) označit jako l)

§ 45 odst. 3 - doplnit nové písmeno m) ustanovuje lesní stráž (§ 36)

ostatní přeznačit

§ 47 odst.1 - doplnit nové písmeno f) táboří mimo vyhrazená místa ostatní písmena přeznačit

§ 47 odst.1 písmeno i) - vypustit slova v lese a toto písmeno označit jako s)

§ 47 odst.1 písmeno j) - za slova na koni vložit slova, na lyžích

§ 47 odst. 2 - v druhé větě písmeno r) nahradit písmenem s)

§ 47 odst.2 - nahradit částku 10 000,- Kč. částkou 15 000,- Kč.

§ 47 vložit nový odstavec 3, který zní :

(3) Přestupky uvedené v odstavci 1) mohou objasňovat, projednávat a ukládat za ně pokuty také orgány Policie České republiky.

Dosavadní odstavec 3) se označuje jako odstavec 4);

II. pověřuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracoval společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

ing. Jan Klas

ing. Vladimír Šuman

ověřovatel

předseda

branného a bezpečnostního výboru

branného a bezpečnostního výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP