PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 298/1995

ze dne 21. června 1995

 

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, a zákon č. 89/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících (tisk 1675)

 

Po odůvodnění ministra spravedlnosti JUDr. Jiřího Nováka, náměstka ministra spravedlnosti JUDr. Cyrila Svobody, zpravodajské zprávě poslance Mgr. ing. Oldřicha Kužílka a po rozpravě

branný a bezpečnostní výbor

I. souhlasí s vládním návrhem zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, a zákon č. 89/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících (tisk 1675) s následujícími připomínkami:

Článek I

bod 5 § 43

za slova "takový čin spáchal" doplnit slova "vědomě se" a vypustit spojku "s"

bod 13 § 163c

spojku "a" změnit na "anebo"

Článek II

bod 5 § 55 odst. 2 zní:

"(2) Nasvědčují-li zjištěné okolnosti tomu, že svědku nebo osobě jemu blízké v souvislosti s podáním svědectví zřejmě hrozí újma na zdraví nebo jiné vážné nebezpečí porušení jejich základních práv a nelze-li ochranu svědka spolehlivě zajistit jiným způsobem, orgán činný v trestním řízení učiní opatření k utajení podoby svědka; a jméno a příjmení a jeho další osobní údaje se do protokolu nezapisují, ale vedou se odděleně od trestního spisu a mohou se s nimi seznamovat jen orgány činné v trestním řízení.

Svědek se poučí o právu požádat o utajení své podoby a podepsat protokol smyšleným jménem a příjmením, pod kterým je pak veden. Pominou-li důvody pro utajení podoby svědka a oddělené vedení osobních údajů svědka, připojí se tyto údaje k trestnímu spisu a podoba svědka už nebude utajována."

bod 11 § 87 odst. 2

za slova "není-li jeho pobyt znám" v prvé a poslední větě doplnit slova "a není-li zásilka určena do vlastních rukou"

bod 11 § 87a odst. 1

v první větě formulace týkající se "věcí" převést do jednotného čísla (týká se i zájmen a přídavných jmen)

slovo "nezávadný" nahradit slovem "jiný"

bod 18 § 165 odst. 1 se na konci připojuje věta:

"Účastní-li se obhájce výslechu svědka, jehož totožnost má být z důvodů uvedených v § 55 odst. 2 zůstat utajena, je vyšetřovatel povinen přijmout opatření, která znemožňují obhájci zjistit skutečnou totožnost svědka."

bod 22 § 209 odst. 1 vypustit slova:

"anebo o svědka, jehož totožnost musí zůstat ze závažných důvodů utajena,"

bod 22 § 209 odst. 1 na konci odstavce doplnit slova:

Jde-li o svědka, jehož totožnost má zůstat utajena, učiní předseda senátu opatření, která znemožňují zjistit skutečnou totožnost svědka.

Článek III

bod 5 § 34b zní:

"Použití agenta

(1) Služba kriminální policie a služba policie pro odhalování korupce a závažné hospodářské trestné činnosti jsou oprávněny při odhalování trestných činů uvedených v § 33 odst. 2 a při zjišťování jejich pachatelů a pachatelů trestných činů spáchaných ve prospěch zločinného spolčení použít agenta a to za podmínky, že odhalování těchto trestných činů a zjišťování jejich pachatelů by jiným způsobem bylo podstatně ztížené.

(2) Agentem je policista plnící úkoly uložené mu službami uvedenými v odst. 1, který vystupuje zpravidla s krycími doklady a se zastíráním skutečného účelu své činnosti.

(3) Je-li to k použití agenta nebo k jeho ochraně nutné, je k zastírání jeho totožnosti možné

a) vytvořit legendu o jiné osobní existenci agenta a osobní údaje vyplývající z této legendy zavést do informačních systémů provozovaných podle zvláštních zákonů 16a),

b) používat zvláštní způsoby vykazování údajů při hospodaření s prostředky státního rozpočtu včetně devizového hospodaření, přiznávání daně z příjmů, vykazování pojistného všeobecného zdravotního pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; způsob vykazování údajů stanoví vláda.

(4) Agenta lze použít jen na základě povolení soudce vrchního soudu, v jehož obvodu má žadatel o povolení použití agenta své sídlo. V povolení musí být uveden účel nasazení a doba, po kterou bude agent použit, a pokud je vytvořena, též údaje o legendě o jiné osobní existenci agenta. Na základě nového návrhu lze dobu povolení prodloužit.

(5) Policista, který plní služební úkoly jako agent, je povinen plnit pokyny nadřízeného služebního orgánu; jiné povinnosti podle tohoto zákona nemá. Při své činnosti je povinen volit takové prostředky, které jsou způsobilé ke splnění jeho služebního úkolu a jimiž není jiným osobám způsobována bezdůvodná újma na jejich právech.

(6) Státní zástupce, který by byl příslušný k výkonu dozoru v přípravném řízení ohledně trestného činu uvedeného v odst. 1, má povinnost pravidelně od příslušné služby policie vyžadovat a hodnotit údaje potřebné k posouzení, zda důvody pro použití agenta trvají a zda jeho činnost je v souladu se zákonem. Toto hodnocení předkládá bez odkladu soudci, který vydal povolení podle odst. 4. O výsledku použití agenta příslušná služba policie vyhotoví záznam, který státnímu zástupci předloží.

(7) Pominou-li důvody nasazení agenta, soudce uvedený v odst. 4 toto povolení zruší."

bod 6 § 36 odst. 10 - vypustit část věty za slovem "zastaví"

bod 6 § 36 odst. 11 - doplnit slova "a o odvolání souhlasu" před slova "podle odstavce 10"

II. pověřuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracoval společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

Mgr. ing. Oldřich Kužílek

ing. Vladimír Šuman

zpravodaj

předseda

branného a bezpečnostního výboru

branného a bezpečnostního výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP