PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 330/1996

ze dne 25. ledna 1996

 

k vládnímu návrhu zákona o provozování soukromých bezpečnostních služeb a obdobných činností a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o soukromých bezpečnostních činnostech) /tisk 1763/

 

Po odůvodnění náměstků ministra vnitra ČR ing. Bořka Valvody a Martina Fendrycha, zpravodajské zprávě poslance Mgr. ing. Oldřicha Kužílka a po rozpravě

branný a bezpečnostní výbor

I. souhlasí s vládním návrhem zákona o provozování soukromých bezpečnostních služeb a obdobných činností a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, /zákon o soukromých bezpečnostních činnostech/ (tisk 1763) s následujícími připomínkami:

§ 3 písm. e)

za první slovo "zvířat" doplnit slova "určených k výkonu činností podle tohoto zákona"

§ 3 písm. g) nahradit dosavadní text takto:

"g) fyzickou ostrahou přímý výkon ochrany majetku nebo osob včetně zajišťování pořádku, pokud není s ohledem na technické nebo organizační podmínky vyloučena možnost zasáhnout proti rušiteli zájmu ochráněného hlídací službou způsobem omezujícím práva a svobody osoby, jakož i přímé řízení tohoto výkonu,"

§ 6

v uvozovací větě vypustit slova "nebrání-li tomu zájem vnitřního pořádku a bezpečnosti",

§ 6

podmíněný návrh, pokud předchozí návrh nebude přijat

za slova "zájem vnitřního pořádku a bezpečnosti" doplnit odkaz "(§ 77)"

§ 7 odst. 1

vypustit slova "nebrání-li tomu zájem vnitřního pořádku a bezpečnosti",

§ 7

podmíněný návrh, pokud předchozí návrh nebude přijat

za slova "zájem vnitřního pořádku a bezpečnosti" doplnit odkaz "(§ 77)"

§ 9 odst. 2 písm. b)

vypustit slova "na úseku všeobecné vnitřní správy, proti veřejnému pořádku"

§ 9 odst. 2 písm. c)

za slovo "jiných" doplnit slovo "prokazatelných"

§ 10 odst. 2

za slova "vzdělání" doplnit slova "nebo obsahově ucelenou část vysokoškolského studia v oboru právo nebo bezpečnostní služby"

§ 10 odst. 3

větu první nahradit slovy "Nedostatek vzdělání uvedeného v odstavci 2 lze u osoby, která má vysokoškolské vzdělání nebo obsahově ucelenou část vysokoškolského studia v oboru právo nebo bezpečnostní služby, nahradit vykonáním kvalifikační zkoušky před zkušební komisí jmenovanou ministerstvem, za účasti zástupců policie a vysoké školy, která uskutečňuje vysokoškolské studium v oboru právo nebo bezpečnostní služby".

§ 10 odst. 4 nahradit tímto zněním:

"(4) Náklady kvalifikační zkoušky hradí uchazeč paušální částkou. Výši paušální částky a podrobnosti o úhradě stanoví ministerstvo vyhláškou vydnou po dohodě s Ministerstvem financi ČR."

§ 11 odst. 1 písm. g)

vypustit,

§ 11 odst. 2 písm. c) nahradit zněním

c) doklady prokazující státní občanství a trvalý pobyt*

* Např. § 3 zákona č. 75/1957 Sb., o občanských průkazech.

§ 11 odst. 2 písm. h)

vypustit,

písm. i) označit jako písm. h),

§ 12 odst. 1 písm. h)

vypustit,

§ 12 odst. 2 písm. e)

vypustit,

§ 13

za slovo "stejnokroje" doplnit slovo "a jmenovky"

§ 20 odst. 1 písm. f)

za slovo "ministra" doplnit slova "na dobu nezbytně nutnou"

§ 20 odst. 4

slova "písm. c)" nahradit slovy "písm. d) až f)"

§ 25

vypustit

dosavadní § 31

slova "nejméně dvou odborně způsobilých osob" nahradit slovy "odborně způsobilé osoby"

dosavadní § 32 odst. 2 na konec věty doplnit

"anebo osoby, které mají vysokoškolské vzdělání nebo obsahově ucelenou část vysokoškolského studia v oboru bezpečnostní služby"

dosavadní § 32 odst. 3

vypustit,

ostatní odstavce přečíslovat,

dosavadní § 33 zní:

"§ 33

Zdravotní způsobilost k výkonu

fyzické ostrahy nebo pátrání

(1) Zdravotní způsobilost osob k výkonu fyzické ostrahy nebo pátrání zjišťuje a posudek o zdravotní způsobilosti vydává lékař zařízení závodní preventivní péčex) na základě lékařské prohlídky, psychologického vyšetření, popřípadě též dalších potřebných vyšetření.

(2) Opakované posouzení zdravotní způsobilosti se provádí vždy za dva roky, není-li v závěrech předchozího posudku stanovena lhůta kratší. Povinnost podrobit se opětovnému posouzení zdravotní způsobilosti na základě rozhodnutí orgánu dozoru (§ 69 odst. 1 písm. b) bod 2.) není tímto ustanovením dotčena.

(3) Každý lékař nebo psycholog, který na základě vyšetření zjistí, že osoba pověřená výkonem fyzické ostrahy nebo pátrání trpí nemocemi, vadami nebo stavy, které vylučují nebo omezují její zdravotní způsobilost, poučí ji o této skutečnosti a oznámí tuto skutečnost lékaři zařízení závodní preventivní péče, který provede přezkoušení zdravotní způsobilosti, nebo provozovateli bezpečnostní služby.

(4) Podrobnosti o posuzování zdravotní způsobilosti osob, které mají být pověřeny výkonem fyzické ostrahy nebo pátrání, stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou vydanou po dohodě s ministerstvem.",

odkaz x) pod čarou zní: "x) § 35a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb.",

dosavadní § 34 odst. 3 nahradit novým textem:

"(3) Stejnokroj používaný při poskytování bezpečnostních služeb nesmí být zaměnitelný se stejnokroji příslušníků ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů a jiných osob plnících úkoly veřejné správy, jejichž vzory stanoví zvláštní předpisy. Stejnokroj musí být označen dvěma viditelnými znaky tak, aby bylo zřejmé, že jde o bezpečnostní službu. Na náramenících stejnokroje není dovoleno používat jakékoliv hodnostní nebo jiné obdobné označení. Stejnokroj nesmí používat osoba, která nesplňuje podmínky stanovené v § 29."

dosavadní § 34 odst. 4 první věta zní:

"Při plnění pracovních úkolů jsou osoby pověřené výkonem

a) fyzické ostrahy povinny být označeny jmenovkou

b) fyzické ostrahy nebo pátrání povinny mít u sebe identifikační průkaz."

dosavadní § 34 odst. 4

slovo "pracovníkovi obecní policie" nahradit zněním "zaměstnanci obce zařazenému do obecní policie x)" pod čarou odkaz na příslušný § zákona o obecní policii

dosavadní § 34 odst. 5

za slovo "průkazu" doplnit slovo "jmenovky" a za slovo "umístění" doplnit slovo "jmenovky a"

dosavadní § 34 odst. 5 v souvislosti se změnou odstavce 3 nahradit v obou případech slovo "znaku" slovem "znaků"

dosavadní § 40

Počínaje § 40 ve formulacích jako "provozovatelé bezpečnostních služeb", kde lze použít jednotného čísla použít jednotné číslo /§ 40 (1), § 41 (1), (2), § 42 c)/

dosavadní § 40 v nadpisu doplnit slova "a nosiče informací"

dosavadní § 40 odst. 2 doplnit za slovo "písemnosti" slova "a nosiče informací". Tečku za odstavcem nahradit středníkem a dále pokračovat "písemnosti obsahující údaje o osobách či o jejich projevech se ukládají zvlášť".

dosavadní § 40 odst. 3

vypustit slova "jinak jsou neplatné",

dosavadní § 40 odst. 4 slova ", které" nahradit slovy "a nosičům informací, které souvisejí s plněním příslušné smlouvy o poskytování bezpečnostních služeb a ".

dosavadní § 42 písm. h)

slovo "případů" nahradit slovy "a údaje o případech"

za slova "svobody osoby" vložit středník a slova "u osoby,"

slova "byly zadržené osoby předány" nahradit slovy "byla zadržená osoba předána"

dosavadní § 42 doplnit písmeno j), které zní:

"j) přehled oborů podnikatelské činnosti, v nichž v uplynulém kalendářním roce provozoval své jiné podnikatelské aktivity,".

Dosavadní písmeno j) se označí jako písmeno k).

dosavadní § 44

za slovem "vztazích" vypustit "s obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí" a doplnit slova "k orgánům územní samosprávy ani ke svazkům obcí"

dosavadní § 47

vypustit,

dosavadní § 49 odst. 1 nahradit tímto textem:

"(1) Při provozování detektivních služeb nesmějí být přijímány zakázky nebo plněny úkoly směřující k pátrání po politickém smýšlení nebo náboženském vyznání osob, činnosti v odborových orgánech a organizacích anebo po příslušnosti osob k určité rase, národnosti nebo etnické skupině."

dosavadní § 60 odst. 2 nahradit tímto textem:

"(2) Pro posouzení zdravotní způsobilosti osob, které mají být pověřeny výkonem fyzické ostrahy nebo pátrání při provádění vlastní ochrany platí ustanovení § 33."

dosavadní § 78

slova "pracovníci obecní policie" nahradit zněním jako v § 34 odst. 4

dosavadní § 88 nové znění:

"§ 88

Provozovatelé bezpečnostních služeb a vlastní ochrany jsou povinni upravit stejnokroje, které používají ke dni účinnosti tohoto zákona při poskytování bezpečnostních služeb nebo v souvislosti se zajišťováním vlastní ochrany, do souladu s podmínkami stanovenými v § 34 odst. 3 do šesti měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona."

Část 7

vypustit v podobě shodné s usnesením ústavně právního výboru

 

dosavadní § 93 zní:

"Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1996."

II. pověřuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracoval společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

Ing. Jan Klas, v.r.

Mgr. Ing. Oldřich Kužílek, v.r.

ověřovatel

zpravodaj

branného a bezpečnostního výboru

branného a bezpečnostního výboru

 

Ing. Vladimír Šuman, v.r.

předseda

branného a bezpečnostního výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP