PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY 1993

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 20/1993

ze dne 17. března 1993

Návrh

 

Statutu vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi Norbert, Vlna a Zásah (dále jen vyšetřovací komise)

1. Vyšetřovací komise je nezávislým vyšetřovacím orgánem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a je jí odpovědná.

2. Předmětem činnosti vyšetřovací komise je vyšetřit a posoudit účast a míru zodpovědnosti občanů bývalé ČSFR na iniciaci, schvalování, přípravě a realizaci akcí Norbert, Vlna, Zásah a případně dalších souvisejících akcí a se svými výsledky seznámit Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR.

3. Členy vyšetřovací komise jsou poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kteří jsou Poslaneckou sněmovnou voleni tak, že pět z nich je členy vládní koalice a čtyři jsou členy opozice (varianta 11 členů, 14 členů).

4. Komise volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Dále volí tajemníka, který není poslancem Poslanecké sněmovny.

5. Předseda řídí činnost vyšetřovací komise, svolává její schůze a zastupuje ji před veřejností.

6. Místopředseda zastupuje předsedu.

7. Tajemník vyšetřovací komise zajišťuje organizačně práci komise.

8. Vyšetřovací komise je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů.

9. Komise spolupracuje s ministerstvem obrany, ministerstvem vnitra, generální prokuraturou a dalšími orgány a organizacemi dle svého rozhodnutí.

10. Z jednání vyšetřovací komise se pořizují stenografické, zvukové, popř. obrazové záznamy, které jsou trvale uloženy ve zvláštním trezoru Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Přístup k těmto záznamům a dalším materiálům komise mají pouze členové vyšetřovací komise, pokud se nerozhodnou, že do záznamů či materiálů může nahlédnout, popř. pořídit popis jiná osoba nebo orgán.

11. Vyšetřovací komise má kromě tajemníka k dispozici jednoho administrativního pracovníka, dva profesionální vyšetřovatele, automobil s řidičem a kancelář.

12. Vyšetřovací komise může pověřit vykonáváním úkonů spojených s její činností jednotlivého člena komise, jiný orgán či osobu a může ukládat úkoly orgánům a organizacím v přímé působnosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

13. Vyšetřovací pravomoce vyšetřovací komise odpovídají obdobným pravomocem vyšetřovatelů daných trestním řádem.

14. Tento statut nabývá účinnosti dne.................

 

Další připomínky:

Vyšetřovací komise informuje Poslaneckou sněmovnu Parlamentu o postupu prací vyšetřovací komise jedenkrát za čtvrt roku.

 

ing. Jan Klas

ing. Vladimír Šuman

ověřovatel

předseda

branného a bezpečnostního výboru PSP

branného a bezpečnostního výboru PSP

 Přihlásit/registrovat se do ISP