PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY 1993

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 21A/1993

ze dne 23. března 1993

 

k Volebnímu řádu pro tajné hlasování při volbě vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi "Norbert", "Vlna" a "Zásah"

 

Po projednání v branném a bezpečnostním výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu přijetí tohoto Volebního řádu pro tajné hlasování při volbě vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi "Norbert", "Vlna" a "Zásah".

 

VOLEBNÍ ŘÁD

pro tajné hlasování při volbě vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi "Norbert", "Vlna" a "Zásah"

1. Poslanecká sněmovna volí 13 členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi Norbert, Vlna a Zásah (dále jen vyšetřovací komise).

2. Členy vyšetřovací komise volí sněmovna tajným hlasováním.

3. Volba je platná, byly-li hlasovací lístky vydány alespoň třetině poslanců Poslanecké sněmovny.

4. Volba se uskutečňuje nejvýše ve dvou kolech.

5. Před zahájením volby zkontrolují ověřovatele Poslanecké sněmovny volební schránky. Zkontrolují též, zda jsou připraveny hlasovací lístky s předtištěnými jmény kandidátů a zda jsou opatřeny razítkem.

6. Jména kandidátů jsou uvedena v abecedním pořadí a před jménem každého kandidáta je na hlasovacím lístku uvedeno pořadové číslo. Pod jmény je uvedeno: "Z: Zdržuji se hlasování".

7. Pro úpravu hlasovacích lístků je určen zvláštní prostor tak, aby byla zaručena tajnost hlasování, poslanci vstupují do tohoto prostoru jednotlivě.

8. V místnosti, kde se sčítají hlasy jsou přítomni pouze ověřovatelé. Další osoby mohou být přítomny pouze se souhlasem ověřovatelů.

9. Hlasující poslanec může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik funkčních míst se má volbou obsadit, a to následujícím způsobem:

a/ Souhlas s navrženými kandidáty vyjádří hlasující na hlasovacím lístku zakroužkováním pořadového čísla před jmény těchto kandidátů. Pořadová čísla u ostatních kandidátů a písmeno "Z" musí označit dvojím přeškrtnutím takto "X".

b/ Nesouhlas se všemi kandidáty vyjádří dvojím přeškrtnutím pořadového čísla u všech kandidátů a písmene "Z" takto "X" a další úpravy na hlasovacím lístku jsou nepřípustné.

c/ Zdržení se hlasování se vyjádří zakroužkováním písmena "Z" a dvojím přeškrtnutím pořadových čísel u všech kandidátů takto "X".

10. Neplatný je hlasovací lístek odevzdaný na jiném než vydaném tiskopise a ten hlasovací lístek, který je upraven jiným způsobem, než je stanoveno v bodě 7 tohoto volebního řádu.

11. Dodatečně dopsané jméno kandidáta, který nebyl předem navžen a uveden na hlasovacím lístku, nezpůsobuje neplatnost hlasovacího lístku, takový kandidát se však pro volbu nezapočítává.

12. Vzniknou-li pochybnosti o platnosti hlasovacího lístku, rozhodují o platnosti ověřovatelé a poznamenají to v zápise o výsledku hlasování.

13. Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu platných hlasů z počtu vydaných hlasovacích lístků /dále jen "nadpoloviční většina"/.

14. Pokud obdrží nadpoloviční většinu více kandidátů, než je počet obsazovaných funkčních míst, jsou zvoleni ti, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů.

Pokud nastala rovnost hlasů u kandidátů na posledních místech potřebného pořadí, opakuje se u nich volba.

15. Jestliže není zvolen příslušný počet kandidátů, následuje druhé kolo volby.

16. Do druhého kola volby postupují ti kandidáti, kteří v předchozím kole obdrželi nejvyšší počet hlasů - nejvýše však dvojnásobný počet kandidátů, než je třeba zvolit /při rovnosti hlasů postupují všichni kandidáti s rovností hlasů/.

17. Na průběh druhého kola volby se přiměřeně použije ustanovení předchozích odstavců.

18. Není-li ani po druhém kole zvolen příslušný počet kandidátů, volba končí a pro zbývající /tj. neobsazené/ funkce bude následovat nová volba na základě nově vytvořené kandidátní listiny. Nová volba proběhne nejdříve na další schůzi podle tohoto volebního řádu.

19. O výsledku hlasování sepíší ověřovatelé zápis, který všichni podepíší.

V zápise o hlasování musí být uvedeno:

a/ počet vydaných hlasovacích lístků

b/ počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků

c/ počet platných hlasů odevzdaných pro navržené kandidáty

d/ počet platných hlasů odevzdaných proti navrženým kandidátům

20. Výsledky hlasování v souladu s odstavcem 19 oznámí Poslanecké sněmovně jeden z ověřovatelů.

 

ing. Jan KLAS, v.r.

ing. Vladimír ŠUMAN, v.r.

ověřovatel branného

předseda branného

a bezpečnostního výboru PSP

a bezpečnostního výboru PSP

 Přihlásit/registrovat se do ISP