PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 336/1996

ze dne 28. února 1996

k vládnímu návrhu zákona o zpřístupnění svazků vzniklých činností StB (tisk 2027)

 

Branný a bezpečnostní výbor po odůvodnění ministra vnitra ČR Jana Rumla, zpravodajské zprávě poslance ing. Jana Klase a po rozpravě souhlasí s Vládním návrhem zákona o zpřístupnění svazků vzniklých činností StB (tisk 2027) s následujícími připomínkami:

§ 1 písm. a) zní:

a) sdělit, zda je o ní v informačním systému svazků vzniklých činností Státní bezpečnosti (dále jen "svazek") evidován osobní svazek (dále jen "osobní svazek") anebo svazek, v němž jsou uvedeny její osobní údaje (dále jen "svazek s osobními údaji"), a zda je tento svazek zachován,

§ 1, doplnit nový odstavec 2

(2) Po smrti osoby uvedené v odstavci 1 má ministerstvo povinnosti uvedené v odstavci 1 také na základě žádosti podané osobou, oprávněnou uplatnit právo na ochranu osobnosti

§ 1, doplnit nový odstavec 3

(3) V případě, že je veden soudní spor v souvislosti s rehabilitačním řízením podle zákona 87/1991 § 5 odst. 4, bude oprávněným osobám umožněn přístup do svazků založených a vedených Státní bezpečností o osobách, které již nežijí a kterým byla způsobena majetková nebo jiná křivda ve smyslu § 1 zmíněného zákona, z důvodů získání důkazního materiálu, týkajícího se § 2 odst. 1 c) a § 2 odst. 2 a) a 2 b) zákona č. 87/1991 Sb.

§ 2 písm. a) zní:

a) svazkem samostatný dokumentační soubor založený a vedený Státní bezpečností v období od 25. února 1948 do 15. února 1990 a evidovaný v evidenčních pomůckách statisticko evidenčního odboru Federálního ministerstva vnitra nebo statisticko- evidenčních oddělení krajských správ Sboru národní bezpečnosti anebo jejich předchůdců, který je ve správě ministerstva,

zařadit nové písm. b) a c):

b) osobním svazkem svazek vedený o fyzické osobě zařazené do evidence osob

c) svazkem s osobními údaji jiný svazek než osobní svazek, který obsahuje záznam o datu narození, bydlišti, soukromém a rodinném životě, politických postojích, členství v politických stranách, vztahu k náboženství, trestné činnosti, zdraví a majetkových poměrech osoby,

původní písmeno b) označit jako písmeno d)

§ 4 odstavec 2 zní:

(2) Žádost o zpřístupnění osobního svazku, která obsahuje náležitosti stanovené v § 3 odst. 2 a 3 ministerstvo vyřídí ve lhůtě do 90 dnů ode dne doručení žádosti písemnou odpovědí do vlastních rukou žadatele.

zařadit nový § 4 odst. 3, který zní:

(3) Žádost o zpřístupnění svazku s osobními údaji, která obsahuje náležitosti stanovené v § 3 odst. 2 a 3, ministerstvo vyřídí bez zbytečného odkladu poté, kdy k tomu zajistí technické možnosti

ostatní odstavce přečíslovat

§ 5 odstavec 1

doplnit novou druhou větu:

"V případě svazku s osobními údaji má právo na zpřístupnění té části svazku, která se jí bezprostředně týká."

§ 5 odstavec 2

za slovo "svazku" doplnit:

"anebo v případě svazku s osobními údaji zpřístupněním té části svazku, která se jí bezprostředně týká,"

§ 6 doplnit nový odstavec 2

(2) Pokud oprávněná osoba je osobou podle § 1 odst. 2, znečitelní se údaje o soukromém a rodinném životě u všech osob.

§ 8 odstavec 1

za slovo "výběru" doplnit:

"anebo v případě svazku s osobními údaji zpřístupněním té části svazku, která se jí bezprostředně týká".

Nový § 10

(1) Státní orgán, v jehož držení se svazek nalézá, je povinen jej vydat ministerstvu ve lhůtě do tří měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona, pokud se s ministerstvem nedohodne jinak; vždy však umožní ministerstvu pořídit kopii svazku.

(2) Právnická osoba, která neoprávněně přechovává dokumentaci nebo její kopie nebo opisy nebo její části nebo kopie nebo opisy částí dokumentace, je povinna je vydat ministerstvu do tří měsíců ode dne vyhlášení tohoto zákona.

Ministerstvo uloží právnické osobě, která nesplní povinnost podle předchozího odstavce, pokutu do 100 000,- Kč.

Při stanovení výše pokuty se přihlédne k závažnosti, významu době trvání a následkům protiprávního jednání.

Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy ministerstvo zjistilo porušení povinnosti podle odstavce prvního, nejdéle však do tří let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.

Pokuta je splatná do třiceti dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci.

Pokuta je příjmem státního rozpočtu.

Na projednání deliktu se vztahují obecné předpisy o správním řízení. Pokuty bude vybírat ministerstvo.

(3) Přestupku se dopustí fyzická osoba, která neoprávněně přechovává dokumentaci nebo její kopie nebo opisy nebo její části nebo kopie nebo opisy částí dokumentace, pokud je ministerstvu nevydá do tří měsíců ode dne vyhlášení tohoto zákona.

Přestupek projedná ministerstvo.

Za přestupek lze uložit pokutu do 100 000,- Kč.

Pokuta je příjmem státního rozpočtu.

Na projednávání přestupku se vztahují obecné předpisy o přestupcích

Pokuty bude vybírat ministerstvo.

ostatní paragrafy přečíslovat

 

ing. Jan Klas, v.r.

ing. Vladimír Šuman, v.r.

ověřovatel

předseda

branného a bezpečnostního výboru

branného a bezpečnostního výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP