Usnesení č. 14

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 10. února 1993

 

k návrhu skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) (tisk 82)

 

Po odůvodnění člena návrhové skupiny poslanců ing. Vladimíra Šumana, zpravodajské zprávě posl. JUDr. Jiřího Vyvadila a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s návrhem v tomto znění:

 

"Zákon

ze dne...1993,

kterým se mění a doplňuje zákon o trestním řízení soudním

(trestní řád)

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákonů č. 57/1965 Sb., č. 58/1969 Sb., č. 149/1969 Sb., č. 48/1973 Sb., č. 29/1978 Sb., č. 43/1980 Sb., č. 159/1989 Sb., č. 178/1990 Sb., č. 303/1990 Sb., č. 558/1991 Sb. a č. 25/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

v § 161 doplňuje se nový odst. 5, který zní:

"(5) Vyšetřování trestných činů příslušníků Bezpečnostní informační služby České republikyx) konají vyšetřovatelé inspekce této služby."

odkaz x) pod čarou zní: "x) Zákon ČNR č. 527/1992 Sb., o Bezpečnostní informační službě České republiky.",

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 15. března 1993.",

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

JUDr. ing. Pavel PETRŽÍLEK v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP