Usnesení č. 25

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 17. března 1993

 

k právní stránce způsobu financování Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

 

Po zpravodajské zprávě posl. JUDr. Ondřeje Zeminy a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. neshledává rozpor mezi zákonem č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů ČNR a některých dalších předpisů, a zákonem č. 36/1993 Sb., o některých opatřeních v oblasti rozhlasového a televizního vysílání, a zastává názor, že Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání přísluší finanční částky podle obou těchto zákonů,

II. pověřuje zpravodaje, aby zpracoval odůvodnění tohoto usnesení.

 

Petr KOHÁČEK v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 

Odůvodnění

Ústavně právní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu se v rozpravě podrobně zabýval zákonem ČNR č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů ČNR a některých dalších předpisů, a zákonem ČNR č. 36/1993 Sb., o některých opatřeních v oblasti rozhlasového a televizního vysílání, se zaměřením na oblast týkající se financování Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání.

Zákon ČNR č. 10/1993 Sb., v příloze č. 3 "Výdaje státního rozpočtu České republiky podle kapitol" uvádí výdaje Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání ve výši 16,670 mil. Kčs.

Zákon ČNR č. 36/1993 Sb., v čl. III bod 3 uvádí, že činnost Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání je hrazena z 0,3 % výnosu ze sazeb za používání rozhlasových a z 0,3 % výnosu ze sazeb za používání televizních přijímačů podléhajících evidenci.

Je třeba též připomenout, že zákon ČNR č. 10/1993 Sb., nabyl účinnosti dnem 1. 1. 1993, zákon ČNR č. 36/1993 Sb., nabyl účinnosti dnem 30. 12. 1992.

V rozpravě výbor konstatoval, že na schůzích ČNR v prosinci 1992 byl nejprve projednán a schválen zákon o státním rozpočtu, ve kterém poslanci jasně vyjádřili svou vůli financovat činnost Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání ze státního rozpočtu. Teprve poté byl projednán a schválen zákon o některých opatřeních v oblasti rozhlasového a televizního vysílání, kde v citovaném článku je zmíněno financování Rady z 0,3 % z koncesionářských poplatků.

Výbor však neshledal důvody k závěru, že uvedené zákony se vylučují ani, že zákon ČNR č. 10/1993 Sb. v uvedených pasážích novelizuje zákon č. 36/1993 Sb. Z těchto důvodů se výbor domnívá, že Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání přísluší pro rok 1993 finanční prostředky jak ve smyslu zákona č. 10/1993 Sb., tak zákona č. 36/1993 Sb.

Za jedinou možnost jak změnit tento faktický stav považuje výbor cestu novelizace zákona č. 10/1993 Sb., kde by se uvedená částka vyčleněná pro Radu vrátila do státního rozpočtu.

Závěrem je třeba zdůraznit, že výše uvedený výklad ústavně právního výboru není závazným právním výkladem.

Usnesení s uvedeným odůvodněním bylo přijato jednomyslně.Přihlásit/registrovat se do ISP