Usnesení č. 32

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 18. března 1993

 

k návrhu Statutu a jednacího řádu vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi "Norbert", "Zásah" a "Vlna"

 

Po zpravodajské zprávě posl. JUDr. Anny Röschové a po rozpravě

ústavně právní výbor

doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu přijetí tohoto Statutu a jednacího řádu vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi "Norbert", "Zásah" a "Vlna"

 

"Statut

 

vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu

pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi "Norbert", "Vlna" a "Zásah"

 

Poslanecká sněmovna Parlamentu

1. Ve smyslu čl. 30 Ústavy České republiky a § 55a zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu zřídila vyšetřovací komisi pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi "Norbert", "Vlna" a "Zásah".

2. Předmětem činnosti vyšetřovací komise je vyšetřit a posoudit účast a míru odpovědnosti občanů bývalé ČSFR na iniciaci, schvalování, přípravě a realizaci akcí "Norbert", "Vlna", "Zásah" a případně dalších obdobných akcí a zjistit další činnost odpovědných občanů v orgánech veřejné správy a se svými výsledky seznámit Poslaneckou sněmovnu Parlamentu.

3. Schvaluje jednací řád komise, který je přílohou tohoto Statutu.

 

Příloha

1. Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu je nezávislým vyšetřovacím orgánem Poslanecké sněmovny. Členem komise je poslanec zvolený Poslaneckou sněmovnou. Předsedou komise je poslanec zvolený Poslaneckou sněmovnou.

2. Komise zvolí místopředsedu a tajemníka. Komise pověřuje plněním některých úkolů stálé spolupracovníky uvolněné pro tento účel z Kanceláře Poslanecké sněmovny (organizační a administrativní pracovníky).

3. Předseda řídí práci komise, svolává její schůze a je ve styku s ústavními a jinými orgány a organizacemi, plní úkoly z pověření komise a zastupuje komisi před veřejností.

4. Místopředseda zastupuje předsedu komise.

5. Tajemník komise je ve styku s Kanceláří Poslanecké sněmovny, organizačně zajišťuje práci komise a řídí práci stálých spolupracovníků komise.

6. K přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů komise.

7. Komise spolupracuje s Generální prokuraturou, orgány ministerstva vnitra, obrany a dalšími orgány a organizacemi dle svého rozhodnutí.

8. Z jednání komise se pořizují stenografické, zvukové, popř. obrazové záznamy, které jsou trvale uloženy ve zvláštním trezoru Kanceláře Poslanecké sněmovny. Přístup k těmto záznamům a dalším materiálům komise mají pouze členové komise. Komise může rozhodnout, že do záznamů či materiálů může nahlédnout, popř. pořídit opis jiná osoba nebo orgán. Za dodržení tohoto usnesení odpovídá tajemník komise.

9. Komise může pověřit vykonáváním úkonů spojených s její činností jednotlivého člena komise, jiný orgán či osobu, může ukládat úkoly orgánům a organizacím v přímé působnosti Parlamentu.

10. Komise má k dispozici dva administrativní pracovníky, dva profesionální vyšetřovatele, automobil s řidičem a kancelář.

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem........................................

 

Petr KOHÁČEK v.r.

JUDr. Anna RÖSCHOVÁ v.r.

ověřovatel výboru

místopředsedkyně výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP