Usnesení č. 34

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 18. března 1993

 

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (tisk 5)

 

Po odůvodnění ministra hospodářství České republiky doc. ing. Karla Dyby, CSc., zpravodajské zprávě posl. JUDr. ing. Pavla Petržílka a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s předloženým návrhem s těmito připomínkami:

uvozovací věta zní:

"Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:",

k čl. I - bodu 7 - § 5 odst. 4 písm. c)

- vypustit,

- ostatní písmena přeoznačit,

k čl. II

- vypustit označení bodu "12.",

- slova "přípravnému výboru" nahradit slovem "představenstvu",

čl. III zní:

"Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. května 1993.",

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

Petr KOHÁČEK v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP