Usnesení č. 50

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 16. dubna 1993

 

k návrhu poslance L. Motyčky na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích (tisk 153)

 

Po odůvodnění navrhovatele poslance ing. Ludvíka Motyčky, zpravodajské zprávě posl. JUDr. Libora Nováka a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. revokuje své usnesení č. 46 ze dne 14. dubna 1993,

II. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s návrhem v tomto znění:

 

"Zákon

ze dne..................................,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 267/1992 Sb., a zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona České národní rady č. 544/1991 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

Čl. I

Zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 267/1992 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 14 odst. 2 zní:

"(2) Oprávněnými osobami jsou rovněž fyzické osoby, jimž byla způsobena jiná křivda orgány státní správy, jejichž rozhodnutí jsou zrušena podle ustanovení § 16, § 17, § 18 a na základě protestu prokurátora podaného podle § 31.".

2. V § 31 se za slova "jiným aktům" vkládají slova "státní správy" a slova "do 31. prosince 1992" se nahrazují slovy "do 31. prosince 1993".

3. V § 29 odst. 2 se za slova "podle § 17 zákona" vkládají slova "a řeholníkům a kněžím internovaným v centralizačních klášterech s režimem obdobným táborům nucených prací (§ 18 odst. 2 zákona)".

4. V § 29 odst. 3 písm. d) se za slova "v táborech nucených prací" vkládají slova "nebo centralizačních klášterech s režimem obdobným táborům nucených prací".

 

Čl. II

Zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona České národní rady č. 544/1991 Sb., se mění a doplňuje takto:

V § 1 písm. c) v závorce se spojka "a" nahrazuje čárkou a za slova "§ 17 odst. 2" se vkládají slova "a § 18 odst. 2".

 

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.",

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

Petr KOHÁČEK v.r.

JUDr. Hana MARVANOVÁ v.r.

ověřovatel výboru

místopředsedkyně výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP