Usnesení č. 51

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 15. a 16. dubna 1993

 

k vládnímu návrhu zákona ČNR, kterým se mění zákon ČNR č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání (tisk 22 - ČNR 236)

 

Po zpravodajské zprávě posl. JUDr. Anny Röschové, vyjádření náměstka ministra zemědělství České republiky ing. Jana Stehlíka, předsedy zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu MVDr. Jana Černého a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s návrhem v tomto znění:

 

"Zákon

ze dne..................................,

 

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 246/1992 Sb.

na ochranu zvířat proti týrání

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

Čl. I

1. V § 4 písm. c) bod 1. včetně odkazu pod čarou zní:

"1. omezovat výživu zvířete včetně jeho napájení, nestanoví-li zvláštní předpis jinakx),".

odkaz x) pod čarou zní: "x) Např. vyhláška č. 117/1987 Sb., o péči o zdraví zvířat, vyhláška č. 121/1987 Sb., o zabezpečování zdravotní nezávadnosti živočišných produktů."

2. V § 4 písm. g) zní:

"g) provádět chirurgické zákroky za účelem změny vzhledu zvířete, zejména kupírovat uši, ničit hlasivky nebo používat jiných prostředků k omezení hlasitých projevů zvířat anebo z jiných než zdravotních důvodů amputovat drápy a zuby, nejde-li o případy uvedené v § 7 odst. 3 písm. a) až g),".

3. V § 4 písm. i) se slova "odborně způsobilého veterinárního pracovníka1) veterinární" nahrazují slovy "veterinárního lékaře" a před slova "osobou odborně způsobilou1)" se doplňují slova "veterinárním lékařem nebo jím pověřenou".

4. V § 4 písm. k) zní:

"k) chovat zvířata v nevhodných podmínkách nebo tak, aby si sama nebo vzájemně způsobovala utrpení,".

5. V § 4 se připojuje nové písm. p), které zní:

"p) překrmovat ve velkochovech zvířata násilným způsobem, zejména drůbež.".

6. § 5 zní:

 

"§ 5

(1) Nikdo nesmí bez důvodu usmrtit zvíře.

(2) Důvodem k usmrcení je:

a) využití produktů hospodářského zvířete,

b) slabost, nevyléčitelná nemoc, těžké poranění, genetická nebo vrozená vada, celkové vyčerpání nebo stáří zvířete pro které je další přežívání spojeno s trvalým utrpením,

c) bezprostřední ohrožení člověka nebezpečným zvířetem,

d) výkon práva myslivosti a rybářství podle zvláštních předpisů1,

e) nařízené ochranné a zdolávací opatření2 při výskytu nákazy3 nebo jiného hromadného onemocnění zvířat4,

f) ukončení pokusu na pokusném zvířeti,

g) regulace populace hospodářských zvířat, pokusných zvířat, a volně žijících zvířat5,

h) opatření v boji proti škůdcům6.

(3) Porážení hospodářských zvířat vykrvením může být prováděno pouze po jejich omráčení zaručujícím ztrátu citlivosti a vnímání po celou dobu vykrvování. Jatečné zpracování zvířete před jeho vykrvením je zakázáno. Porážet velká hospodářská zvířata může jen odborně způsobilá osoba7. Podrobnosti stanoví ministerstvo vyhláškou.

(4) Výjimky z ustanovení odstavce 3 může povolit ministerstvo pro potřeby církví a náboženských společností, jejichž předpisy stanoví jiný způsob porážky zvířat. Porážku musí provádět osoba odborně způsobilá, která je povinna dbát o mininální utrpení poráženého zvířete.

(5) Utracení smí provádět jen veterinární lékař.

(6) Osoby provádějící usmrcení zvířete jsou povinny přesvědčit se, že zvíře je podle prokazatelných příznaků mrtvé.

(7) Nestanoví-li tento zákon jinak, zakazují se následující metody usmrcování zvířat

a) utopení a jiné metody udušení včetně použití farmak typu myorelaxantů,

b) použití takových jedů a drog, jejichž dávkování neuvede zvíře do hlubokého celkového znecitlivění a bezpečně nezpůsobí následnou smrt,

c) ubití, ubodání nebo jiné metody, které zvířeti způsobí nepřiměřenou bolest nebo utrpení,

d) použití elektrického proudu, pokud mu nepředchází okamžitá ztráta vědomí.".

Odkazy pod čarou znějí:

"1 Zákon č. 23/1962 Sb. ve znění zákona ČNR č. 146/1991 Sb., zákona ČNR č. 96/1977 Sb., zákona ČNR č. 143/1991 Sb. a zákona ČNR č. 270/1992 Sb. (úplné znění uveřejněno ve Sbírce zákonů pod č. 512). Vyhláška č. 20/1988 Sb., kterou se provádí zákon o myslivosti. Zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství. Vyhláška č. 103/1963 Sb., kterou se provádí zákon o rybářství.

2 § 23 zákona č. 87/1987 Sb., o veteridnární péči.

3 § 31 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 117/1987 Sb.

4 § 30 odst. 3 vyhlášky č. 117/1987 Sb.

5 Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

6 Vyhláška č. 62/1964 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rozvoji rostlinné výroby.

7 § 25 zákona č. 87/1987 Sb.".

7. V § 13 odst. 1 se na konec připojují slova "a učinit opatření proti úniku zvířat".

8. V § 13 se připojují nové odstavce 4 a 5, které znějí:

"(4) Žádost o povolení chovu musí obsahovat

a) jméno a příjmení odpovědné osoby a její kvalifikaci,

b) druh a počet chovaných jedinců,

c) stručný popis chovu a jeho vybavení.

(5) Příslušná okresní nebo městská veterinární správa může rozhodnutím povolení změnit nebo odejmout, jestliže se změnily nebo zanikly podmínky za jakých bylo uděleno. Povolení k chovu nebezpečných druhů zvířat se vydává na 3 roky a může být na písemnou žádost prodlouženo. Příslušná okresní nebo městská veterinární správa, která povolení vydala, je povinna alespoň jednou za rok provádět dozor nad dodržováním podmínek chovu. Záznamy o provedené kontrole uchová po dobu pěti let.".

9. V § 18 odst. 3 písm. b) se vypouštějí slova "státnímu orgánu (§ 23)" a nahrazují slovy "státní veterinární správě České republiky".

10. V § 18 odst. 3 písm. e) se vypouštějí slova "příslušnému státnímu orgánu (§ 23)" a nahrazují se slovy "Ústřední komisi".

11. § 19 odst. 1 písm. d) se vypouští.

12. § 21 odst. 2 zní:

"(2) Ústřední komisi zřizuje, jejího předsedu a členy jmenuje a odvolává ministr zemědělství po dohodě s ministrem životního prostředí z odborníků navržených orgány veterinární správy, Společností pro vědu o laboratorních zvířatech, Komorou veterinárních lékařů a občanskými sdruženími, které se podílejí na plnění úkolů ochrany zvířat.".

13. V § 21 odst. 3 písm. f) zní:

"f) vedoucí evidenci o počtu a druhu zvířat použitých pro pokusné účely,"

14. V § 21 odst. 3 se vkládá nové písm. g) tohoto znění:

"g) v pravidelných časových intervalech uveřejňují ve stanoveném rozsahu statistické údaje o použití pokusných zvířat.".

15. § 22 odst. 2 zní:

"(2) Státní veterinární správa České republiky

a) vykonává dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem a obecně závaznými právními předpisy vydanými na jeho základě v případech, kdy si to vyhradí,

b) vydává právnickým a fyzickým osobám na základě vyjádření odborných komisí /§ 18 odst. 3 písm. b)/ povolení k použití pokusných zvířat pro projekty základního výzkumu, vyhledávacího výzkumu, testací, bezpečnostních záruk a výuky,

c) vydává osvědčení podle § 17 tohoto zákona.".

16. V § 22 se vkládá nový odstavec 3 tohoto znění:

"(3) Proti rozhodnutí příslušného orgánu veterinární správy podle odstavce 2 písm. a) a c) lze podat do 15 dnů námitky k ústřední komisi, která rozhoduje s konečnou platností.".

17. § 23 se vypouští.

18. V § 28 odst. 2 se částka "5 000 Kčs" nahrazuje částkou "10 000 Kč" a částka "10 000 Kčs" nahrazuje částkou "15 000 Kč.".

 

Čl. II

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů České republiky vyhlásil úplné znění zákona na ochranu zvířat proti týrání, jak vyplývá z pozdějších předpisů.

 

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července.",

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu,

III. žádá organizační výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu, aby společnou zprávu výborů před předložením Poslanecké sněmovně zaslal k vyjádření vládě České republiky.

 

Petr KOHÁČEK v.r.

JUDr. Hana MARVANOVÁ v.r.

ověřovatel výboru

místopředsedkyně výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP