Usnesení č. 54

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 3. května 1993

 

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb. a zákona ČNR č. 96/1993 Sb. a zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplaktů, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb. (tisk 258)

 

Po odůvodnění náměstka ministra financí České republiky ing. Jana Klaka, zpravodajské zprávě posl. JUDr. Jiřího Vyvadila a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s návrhem s těmito připomínkami:

obecně

doporučuje ostatním výborům Poslanecké sněmovny, aby zvážily zda je vhodné a možné novelizovat § 33 tohoto zákona tak, aby za modernizaci či rekonstrukci pro účely tohoto zákona se nepovažovaly ty úpravy, které bezprostředně mají vliv na snížení znečištění ovzduší zejména v centru obce,

uvozovací věta zní:

"Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:",

k čl. I

k bodu 4

poznámku pod čarou "4a)" označit jako "4b)",

k bodu 5

- písm. j) a k) označit jako písm. ch) a j),

- poznámku pod čarou "4b)" označit jako "4c)",

k bodu 8

písm. d) označit jako písm. c),

k bodu 19

vypustit odkaz 18c) pod čarou,

k bodu 20

písm. h) a i) označit jako písm. h) a ch),

k bodu 26

slovo "tečkou" nahradit slovem "středníkem" a text v uvozovkách začít malým písmenem,

k bodu 27

začátek zní: "9. podíly společníků...",

bod 28 zní:

"28. V § 22 odst. 2 se v první větě za slova "nebo pronajaté" doplňují slova "či pronajímané",".

k bodu 34

ve větě za středníkem za slova "porpvé lze" vložit slova "tento postup",

k bodu 40

za slova "náhrady výdajů" vložit odkaz 5a), (2x)

k bodu 47

odkaz "29a)" označit jako odkaz "30a)",

k bodu 49

uvozovací větu upravit takto: "V § 27 se doplňuje nové písm. ch), které zní: "ch) bezúplatně...",

k bodu 55

slova "minimálně 40 %" nahradit slovy "alespoň 40 %",

k bodu 56

odkaz "31a)" označit jako odkaz "32a)",

k bodu 60

- uvozovací větu upravit takto: "§ 36 odst. 1 až 4 znějí:"

- v odst. 3 písm. a) slova "z dobou" nahradit slovy "s dobou",

- text označený jako odst. 5 vypustit,

za bod 60 vložit nový bod 61 tohoto znění:

"61. V § 36 připojuje se nový odst. 5, který zní:

"(5) Pokud plynou výnosy z cenných papírů příjemci od podílových fondů prostřednictvím investičních společnosti a od investičních fondů16), je základem pro zvláštní sazbu daně uvedenou v odstavci 2 písmenu a) vyplácený výnos z cenných papírů, snížený o příjmy přijaté podílovými fondy prostřednictvím investičních společností a investičními fondy, z nichž byla daň vybrána zvláštní sazbou podle odstace 2 a odstavce 3 písmeno b).",

ostatní body přečíslovat,

k čl. II

k bodu 6

slova "obecně závazným právním předpisem" nahradit slovem "nařízením",

k čl. III

- slovo "poslanecké" nahradit slovem "Poslanecké",

- na konci vypustit tečku a vložit slova "a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, jak vyplývá z pozdějších předpisů.",

čl. V zní:

"Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.",

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

JUDr. ing. Pavel PETRŽÍLEK v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP