Usnesení č. 55

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 3. května 1993

 

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a některé další zákony (tisk 252)

 

Po odůvodnění náměstkyně ministra práce a sociálních věcí České republiky JUDr. Jiřiny Voňkové, CSc., zpravodajské zprávě posl. MUDr. Mileny Kolářové a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s návrhem s těmito připomínkami:

k čl. I

k bodu 9 - § 9 odst. 3

slova "dne, kdy byl zaplacen" nahradit slovy "dnem platby tohoto rozdílu",

k bodu 10 - § 10

slova "dne, kdy bylo zaplaceno" nahradit slovy "dne platby pojistného",

k bodu 11 - § 14 odst. 2

- ve třetí větě slova "nemocenské pojištění osoby samostatně výdělečné činné (spolupracující osoby) trvalo" nahradit slovy " byla samostatně výdělečná činnost vykonávána",

- na konec připojit větu: "Měsíční vyměřovací základ nesmí činit méně než polovinu minimální mzdy; minimální mzdou se zde rozumí částka minimální mzdy pro pracovníky v pracovním poměru omděňované měsíční mzdou26), která platí k prvnímu dni kalendářního měsíce, ve kterém se záloha na pojistné platí.",

k bodu 11 - § 14 odst. 3 zní:

"(3) Po dni, kdy byl nebo měl být předložen přehled podle § 15 odst. 1, se záloha na pojistné ve výši podle odstavce 2 platí do dne, kdy byl nebo měl být takový přehled předložen v dalším kalendářním roce.",

k bodu 12 - § 14a odst. 2

- ve třetí větě za slova "invalidního důchodu" vložit slova "pokud jejich nemocenské pojištění vzniklo podle § 145b odst. 2 písm. a) zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č..../1993 Sb.,",

- na konci tečku nahradit středníkem a připojit slova "pokud přihlášení k nemocenskému pojištění nastalo po dvanáctém dni kalendárního měsíce, je do osmi dnů od tohoto přihlášení splatná i záloha na následující kalendářní měsíc.",

 

k čl. II

k bodu 4 - § 11

slova "které je doloženo" nahradit slovy "pokud je doloženo",

bod 8 zní:

"8. V § 35 se ve větě první slova "v § 11, 13 a 15" nahrazují slovy "v § 11 části věty první před středníkem, § 13 odst. 1 a § 15 věta první" a ve větě druhé se za slovo "Ustanovení" vkládají slova "§ 11 část věty první za středníkem, § 15 věta druhá a".",

k bodu 11 - § 54 odst. 1

slova "§ 48 odst. 1 až 4 a odst. 6 a 7" nahradit slovy "§ 48 odst. 1 až 6",

k bodu 12 - § 54 odst. 1

slova "§ 48 odst. 5" nahradit slovy "§ 48 odst. 7",

bod 13 zní:

"13. V § 54 odst. 4 se za slova "stanovených v" vkládají slova "§ 11 část věty první za středníkem".",

vložit nový bod 19 tohoto znění:

"19. V § 104e se slova "pojistného" nahrazuje slovy "uvedených v § 104a".",

ostatní body přečíslovat,

 

k čl. III

k bodu 10

na konec doplnit slova "a v § 145o odst. 1 se slova "České a Slovenské Federativní Republiky" nahrazují slovy "České republiky".",

k čl. IV

výbor pověřuje zpravodajku výboru upravit tento článek společně s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny ve vztahu k účinnosti uvedené v čl. VI,

 

čl. VI zní:

"Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1993.",

II. zmocňuje zpravodajku výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

JUDr. ing. Pavel PETRŽÍLEK v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP