Usnesení č. 56

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 3. května 1993

 

k vládnímu návrhu zákona o změnách ve všeobecném zdravotním pojištění a o změnách a doplnění některých dalších zákonů (tisk 257)

 

Po odůvodnění náměstka ministra zdravotnictví České republiky doc. JUDr. Petra Tröstra, CSc., zpravodajské zprávě posl. JUDr. ing. Pavla Petržílka a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s návrhem s těmito připomínkami:

 

k čl. I

k bodu 5 - § 6 odst. 2

- poslední větu upravit takto: "Za osoby v pracovním nebo obdobném poměru se vedle pracovníků v pracovním poměru dále považují:",

- písm. a) vypustit,

- ostatní písmena přeoznačit,

k bodu 7 - § 6 odst. 4

- uvozovací větu upravit takto: "§ 6 odst. 4 písm. a) až e) a písm. g) až h) znějí:",

- písm. h) zní: "h) osoby konající základní (náhradní) službu v ozbrojených silách nebo civilní službu a osoby (vojáci v záloze) povolaní k vojenskému cvičení,",

za bod 15 vložit nový bod 16 tohoto znění:

"16. V § 10 odst. 2 první větu upravit takto: "Vojáci v činné službě s výjimkou vojáků v záloze povolaných k vojenskému cvičení a žáci vojenských škol, kteří se připravují na službu vojáka z povolání a nejsou vojáky v činné službě, jsou pojištěni u Vojenské zdravotní pojišťovny.",

ostastní body přečíslovat,

za dosavadní bod 17 vložit nový bod tohoto znění:

"§ 18 odst. 1 zní: "(1) Na rozhodování zdravotních pojišťoven ve věcech týkajících se placení pojistného, pokut, penále a přirážek k pojistnému se vztahují obecné předpisy o správním řízení. Zdravotní pojišťovny rozhodují platebními výměry, které jsou vykonatelné podle předpisů o řízení ve věcech občanskoprávních. O odvolání rozhoduje rozhodčí orgán zdravotní pojišťovny.",

vložit další bod tohoto znění:

"§ 18 odst. 2 se vypouští.",

vložit další bod tohoto znění:

"V § 18 odst. 5 za slovo "pojišťoven" se doplňují slova "podle odstavce 1".",

 

k čl. II

k bodu 18

- vypustit,

- ostatní body se přečíslují,

k dosavadnímu bodu 22 - § 8 odst. 3

vypustit poslední větu,

k dosavadnímu bodu 24 - § 9 odst. 4

vypustit poslední větu,

dosavadní bod 28 zní:

"28. § 22 odst. 5 zní: "(5) Územní finanční orgány25a) jsou povinny sdělit příslušné zdravotní pojišťovně údaje o poměrech daňového poplatníka rozhodné pro správné určení výše pojistného, popřípadě výše záloh a to do 30 dnů po obdržení žádosti příslušné zdravotní pojišťovny o sdělení těchto údajů, pokud je doloženo prohlášením daňového poplatníka o zproštění povinnosti mlčenlivosti25b)."

25a) Zákon ČNR č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech.

25b) § 24 odst. 4 zákona ČNR č. 337/1992 Sb.",

k dosavadnímu bodu 29 - § 24 odst. 2

- v první větě vypustit slova "v roce 1993 nejpozději do 31. května",

- vypustit větu za středníkem "k tomuto přehledu je povinna předložit opis daňového přiznání",

k dosavadnímu bodu 33

slova "V § 28 odst. 1" nahradit slovy "V § 28a odst. 1",

 

k čl. III

k bodu 1

- vypustit,

- ostatní body přečíslovat,

 

k čl. V

- v úvodu slova "Organizační výbor Parlamentu České republiky" nahradit slovy "Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu",

- v závěru vypustit slova "a zákona České národní rady č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních",

 

čl. VI zní:

"Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1993.",

 

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

JUDr. ing. Pavel PETRŽÍLEK v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP