Usnesení č. 62

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 7. května 1993

 

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád (tisk 229)

 

Po odůvodnění ministra spravedlnosti JUDr. Jiřího Nováka, zpravodajské zprávě posl. JUDr. Anny Röschové a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s návrhem s těmito připomínkami:

 

k čl. I

k bodu 10 - § 53 odst. 1

za slova "se nedostaví" vložit slova "bez vážného důvodu",

za bod 15 vložit nový bod 16 tohoto znění:

"16. § 114 odst. 2 písm. a) věta druhá zní:

"Může též odpůrci uložit, aby se ve věci vyjádřil písemně a připojil listinné důkazy, jichž se dovolává.",

ostatní body přečíslovat,

k dosavadnímu bodu 16 - § 120 odst. 1

věta druhá zní: "Soud rozhoduje, které z navrhovaných důkazů provede, a to tak, aby skutkový stav věci byl zjištěn co nejúplněji.",

k dosavadnímu bodu 16 - § 120 odst. 3

vypustit větu "Soud může též vzít za svá skutková zjištění shodná tvrzení účastníků.",

k dosavadnímu bodu 16 - § 120

vložit nový odst. 4 tohoto znění: "(4) Soud může též vzít za svá skutková zjištění shodná tvrzení účastníků.",

za dosavadní bod 18 vložit nový bod tohoto znění:

"V § 156 odst. 2 v první větě slova "na dobu tří dnů" nahradit slovy "na dobu deseti kalendářních dnů".",

za dosavadní bod 19 vložit nový bod tohoto znění:

"V § 168 odst. 2 se za slovo "odvolání" vkládají slova "nebo dovolání".",

za dosavadní bod 20 vložit nový bod tohoto znění:

"V § 178 odst. 2 věta první zní: "O vhodnosti a účelnosti navržených nebo zamýšlených opatření soud zpravidla zjistí názor orgánu péče o děti a orgánu obce, které jsou obeznámeny s poměry.",

za dosavadní bod 21 vložit nový bod tohoto znění:

"V § 200f slova "do zákonodárných sborů nebo do orgánů místní samosprávy" nahradit slovy "do Poslanecké sněmovny, Senátu nebo zastupitelstev územních samosprávných celků".",

za dosavadní bod 22 vložit nový bod tohoto znění:

"Do § 205 vložit nový odst. 3 tohoto znění:

"(3) Odvolání proti rozsudku pro uznání nebo proti rozsudku pro zmeškání lze odůvodnit jen tím, že nebyly splněny předpoklady pro jejich vydání (§ 153a, § 153b).".",

za dosavadní bod 23 vložit nový bod tohoto znění:

"Do § 212 vložit nový odst. 2 tohoto znění:

"(2) Bylo-li rozhodnuto rozsudkem pro uznání nebo rozsudkem pro zmeškání přezkoumá odvolací soud věc jen z hlediska, zda byly splněny podmínky § 153a a § 153b."

Dosavadní odstavce 2 až 4 označit jako odstavce 3 až 5.",

za dosavadní bod 27 vložit nový bod tohoto znění:

"Do § 239 vložit nový odst. 3 tohoto znění:

"(3) Dovolání je dále přípustné proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto tak, že se zpětvzetí návrhu nepřipouští nebo tak, že se zpětvzetí návrhu připouští, rozhodnutí soudu prvního stupně zrušuje a řízení zastavuje (§ 208)."

Dosavadní odst. 3 se označuje jako odst. 4.",

za dosavadní bod 28 vložit nový bod tohoto znění:

"V § 268 odst. 1 písm. g) doplnit větu za středníkem: "bylo-li právo přiznáno rozsudkem pro zmeškání, bude výkon rozhodnutí zastaven i tehdy, jestliže právo zaniklo před vydáním tohoto rozsudku;.","

 

čl. IV zní:

"Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 1993.",

II. zmocňuje zpravodajku výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

JUDr. ing. Pavel PETRŽÍLEK v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP