Usnesení č. 65

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 13. května 1993

 

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňují zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona ČNR č. 26/1993 Sb. a zákona č. 67/1993 Sb., a zákon ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb. (tisk 248)

 

Po odůvodnění I. náměstka ministra vnitra České republiky ing. Jaroslava Kopřivy, zpravodajské zprávě posl. MUDr. Mileny Kolářové a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s návrhem s těmito připomínkami:

 

k čl. I

k bodu 1 - § 17 odst. 2

v poslední větě slovo "strážník" nahradit slovem "policista",

 

k čl. II

k bodu 1 - § 14 odst. 2

- v poslední větě slovo "policista" nahradit slovem "strážník",

- na konec připojit větu: "Odebranou střelnou zbraň předá strážník příslušnému útvaru policie, který uvede v potvrzení podle předchozí věty.",

k bodu 2 - § 14 odst. 5

závěr upravit takto:.. obecní policie, a jde-li o střelnou zbraň u útvaru policie uvedeného v potvrzení o převzetí zbraně.",

 

čl. III zní:

"Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1993.",

II. zmocňuje zpravodajku výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

JUDr. Jiří BÍLÝ v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP