Usnesení č. 70

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 19. května 1993

 

k posouzení připomínek vznesených na 9. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a některé další zákony (tisk 252)

 

Po úvodních slovech předsedy výboru posl. JUDr. Miloslava Výborného, ministra práce a sociálních věcí České republiky ing. Jindřicha Vodičky, místopředsedy vlády a ministra financí České republiky a ing. Ivana Kočárníka, CSc., a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. nesouhlasí s návrhem poslance Budinského, který vznesl na 9. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu,

II. doporučuje, aby bod 4 čl. II zněl takto:

"v § 11 se na konci připojuje tato věta: "Územní finanční orgány35) jsou povinny sdělit orgánům sociálního zabezpečení údaje o poměrech daňového poplatníka rozhodné pro správné určení výše pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, popřípadě výše záloh, a to do 30 dnů po obdržení žádosti orgánu sociálního zabezpečení o sdělení těchto údajů, pokud je doloženo prohlášením daňového poplatníka o zproštění povinnosti mlčenlivosti36).".",

III. doporučuje ze společné zprávy vypustit část, která navrhuje vypustit odst. 2 § 13,

IV. zmocňuje předsedu výboru poslance JUDr. Miloslava Výborného, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu.

 

Petr KOHÁČEK v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP