Usnesení č. 75

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 9. června 1993

 

k návrhu společné zprávy k vládnímu návrhu zákona o Ústavním soudu (tisk 276)

 

Ústavně právní výbor ve smyslu § 72 odst. 1 zákona ČNR o jednacím rádu ČNR

doporučuje, aby návrh společné zprávy k vládnímu návrhu zákona o Ústavním soudu (tisk 276), která bude předložena Poslanecké sněmovně Parlamentu, byl upraven takto:

k § 6 odst. 2

platí usnesení ústavně právního výboru č. 61,

k § 9

zařadit nový odst. 4 tohoto znění: "(4) Asistent soudce je povinen zachovávat mlčenlivost o věcech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s výkonem své funkce. Tato povinnost trvá i po zániku jeho funkce. Této povinnosti jej může zbavit předseda Ústavního soudu.",

k § 29

slova "pouze advokátem" nahradit slovy "pouze advokátem nebo komerčním právníkem nebo notářem v rozsahu stanoveném zvláštními předpisyx)",

odkaz x) pod čarou zní: "x) § 2 zákona ČNR č. 209/1990 Sb., o komerčních právnících a právní pomoci jimi poskytované, a § 3 zákona ČNR č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád).",

k § 30 odst. 1

slovo "advokátem" nahradit slovy "advokátem nebo komerčním právníkem nebo notářem v rozsahu stanoveném zvláštními předpisyx)",

odkaz x) pod čarou zní: "x) § 2 zákona ČNR č. 209/1990 Sb., o komerčních právnících a právní pomoci jimi poskytované, a § 3 zákona ČNR č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád).",

k § 48

vložit nový odst. 2 tohoto znění: "(2) Všechny soudy, orgány veřejné správy a jiné státní orgány poskytují Ústavnímu soudu na jeho žádost pomoc při opatřování podkladů pro jeho rozhodování.",

dosavadní odst. 2 označit jako odst. 3,

k § 61

vložit nový odst. 2 tohoto znění: "(2) Výkon vykonatelného usnesení Ústavního soudu o uložení pořádkové pokuty se řídí zvláštním předpisemx).",

odkaz)x pod čarou zní: "x) § 274 písm. h) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.",

k § 62 odst. 4

za slovo "účastníkovi" vložit slova "nebo vedlejšímu účastníkovi",

k § 62 odst. 5

za slovo "účastníků" vložit slova "nebo vedlejších účastníků",

§ 64 odst. 1 zní:

"(1) Návrh na zrušení zákona, nebo jeho jednotlivých ustanovení podle čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy je oprávněn podat:

a) prezident republiky,

b) skupina nejméně 66 poslanců nebo skupina nejméně 27 senátorů,

c) senát Ústavního soudu v souvislosti s rozhodováním o ústavní stížnosti,

d) ten, kdo podal ústavní stížnost za podmínek uvedených v § 74 tohoto zákona.",

k § 64

vložit nové odst. 2 a 3 těchto znění:

"(2) Návrh na zrušení jiného právního předpisu nebo jeho jednotlivých ustanovení podle čl. 87 odst. 1 písm. b) Ústavy je oprávněn podat:

a) vláda,

b) skupina nejméně 25 poslanců nebo skupina nejméně 10 senátorů,

c) senát Ústavního soudu v souvislosti s rozhodováním o ústavní stížnosti,

d) ten, kdo podal ústavní stížnost za podmínek uvedených v § 74 tohoto zákona.

(3) Návrh na zrušení právního předpisu nebo jeho jednotlivých ustanovení vydaného obcí v její samostatné působnosti může podat i přednosta okresního úřadu a zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku.",

dosavadní odst. 2 až 5 označit jako odstavce 4 až 7,

k § 64 odst. 6

slova "písm. c" nahradit slovy "písm. b) a odst. 2 písm. b)".

 

JUDr. Jiří BÍLÝ v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP