Usnesení č. 82

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 23. června 1993

 

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty (tisk 404)

 

Po odůvodnění zástupce Ministerstva financí České republiky ing. Bendy, zpravodajské zprávě posl. ing. Jana Vraného a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s návrhem s těmito připomínkami:

k čl. I

vložit nový bod 10 tohoto znění:

"10. V § 5 odst. 4 se v poslední větě vypouštějí slova "na vlastní žádost".",

ostatní body přečíslovat,

k dosavadním bodům 72 a 73

- přeřadit do čl. III jako body 4 a 5,

- ostatní body přečíslovat,

k dosavadnímu bodu 83

na závěr doplnit slova: "mimo stravování dětí v těchto zařízeních při pobytech organizovaných mateřskými školami, školami a školními družinami",

dosavadní čl. II označit jako čl. III

dosavadní čl. III označit jako čl. II

k dosavadnímu čl. III

k bodu 1

- slova "od 1. srpna 1993" nahradit slovy "od 1. září 1993",

- slova "do 20. čevence 1993" nahradit slovy "do 20. srpna 1993",

k dosavadnímu bodu 4

slova "do 30. června 1993" nahradit slovy "do 31. července 1993",

čl. IV zní:

"Ustanovení tohoto zákona nabývají účinnosti dnem 1. srpna 1993.",

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

JUDr. Jiří BÍLÝ v.r.

JUDr. Anna RÖSCHOVÁ v.r.

ověřovatel výboru

místopředsedkyně výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP