Usnesení č. 91

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 1. července 1993

 

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách (tisk 191)

 

Po odůvodnění 1. náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky prof. RNDr. Libora Pátého, zpravodajské zprávě posl. Miroslava Novotného a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s návrhem v tomto znění:

 

"Zákon

ze dne......................................,

 

kterým se mění a doplňuje zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

Čl. I

1. V § 10 odst. 1 písm. c) věta za středníkem zní: "návrh na jmenování a odvolání rektora předkládá akademický senát vysoké školy prezidentu republiky."

2. V § 13 odst. 1 na konec připojit slova "školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ("dále jen ministr")."

3. § 15 odst. 2 zní:

"(2) Ministr na návrh vysokých škol předkládá návrhy na jmenování profesorů prezidentovi republiky."

4. Za § 15 se vkládá nový § 15a, který včetně nadpisu zní:

 

"§ 15a

Jmenování profesorů

a rektorů vysokých škol

Prezident republiky na základě návrhu předloženého ministrem jmenuje profesory a na základě návrhů předložených akademickými senáty vysokých škol jmenuje a odvolává rektory vysokých škol."

5. V § 27 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

"(6) Pracovní poměr učitelů a vědeckých pracovníků vysokých škol se sjednává na dobu určitou v trvání dvou až pěti let; na kratší dobu jej lze sjednat, jestliže o to pracovník písemně požádá."

6. V § 27 se dosavadní odstavec 6 označuje jako odstavec 7.

 

Čl. II

Učitelům a vědeckým pracovníkům vysokých škol, kteří ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona mají sjednaný pracovní poměr na dobu neurčitou, se mění pracovní poměr na dobu určitou do 30. září 1994.

 

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 15. srpna 1993.",

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

Petr KOHÁČEK v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP