Usnesení č. 106

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 1. a 7. července 1993

 

k návrhu skupiny poslanců na vydání zákona o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu (tisk 376)

 

Po odůvodnění člena návrhové skupiny poslanců Marka Bendy, zpravodajské zprávě posl. JUDr. Anny Röschové a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s návrhem s těmito připomínkami:

k preambuli

- v odst. 1 vypustit slova "a nastolit spravedlnost vůči jeho obětem i viníkům",

- před slovo "zejména" vložit slova "a to",

- v odst. 3 slova "likvidací vlastnického práva" nahradit slovy "destrukcí tradičních principů vlastnického práva",

k § 1

v návětí vypustit slova "v Československu",

k § 1 písm. b)

za slovo "sociální" vložit slovo "národní",

k § 1 písm. d)

- v prvním odseku za slovo "včetně" vložit slova "fyzického a psychického",

- ve druhém odseku slova "okrádal je o majetek" nahradit slovy "zbavoval je svévolně majetku",

k § 2 odst. 2

na konec vložit slova ", které ve své činnosti směřovaly k potlačování lidských práv a demokratického systému",

k § 5

vypustit slova "v souladu s výslovnou nebo domnělou vůli státních nebo stranických orgánů a funkcionářů komunistického režimu v Československu",

§ 6 zní:

 

"§ 6

Soud na návrh zruší či zmírní trest uložený za trestný čin, na který se nevztahuje rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění pozdějších předpisů, prokáže-li se během řízení, že jednání odsouzeného směřovalo k ochraně základních lidských a občanských práv ne zjevně nepřiměřenými prostředky. Pro účely tohoto řízení se přiměřeně použijí ustanovení § 4 až 22 zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci.",

§ 7 zní:

 

"§ 7

(1) V případech uvedených v § 6 odst. 1 písm. d), g) a h) zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, a v § 6 odst. 1 písm. h), k) a l) zákona č. 229/1991 S., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, se má za to, že právní úkony týkající se nemovitostí a v případě kupních smluv týkajících se nemovitostí, které vlastník nemohl fakticky užívat, byly učiněny v tísni, neprokáže-li se opak.

(2) Pokud oprávněná osoba neuplatnila v případech uvedených v odst. 1 nárok podle § 5 odst. 4 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, a § 8 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, může jej uplatnit ve lhůtě tří měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona. Ustanovení uvedené v odst. 1 se pokládá za skutečnost, která je důvodem pro podání návrhu na obnovu řízení podle zvláštních předpisůx)."

odkaz x) pod čarou zní:

"x) § 229 odst. 1 písm. a) o.s.ř.

§ 62 odst. 1 písm. a) správního řádu.",

za § 7 vložit nový § 8 tohoto znění:

 

"§ 8

Státní rehabilitační dluhopisy, vydané občanům, kteří mají nárok na odškodnění podle § 23 odst. 5 zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, jsou splatné do pěti let od jejich vydání.",

ostatní paragrafy přečíslovat,

k dosavadnímu § 8

- vypustit slova "České republiky",

- slova "ve své působnosti" nahradit slovem "nařízením",

- vypustit slovo "zejména",

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

Petr KOHÁČEK v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP