Usnesení č. 122

ústavně právního výboru České národní rady

z 30. září 1993

 

k vládnímu návrhu zásad zákona o příspěvku na nájemné a úhradu některých plnění poskytovaných s užíváním bytu (tisk 526)

 

Po odůvodnění náměstka ministra právě a sociálních věcí České republiky ing. Zdeňka Dostála, zpravodajské zprávě posl. JUDr. Hany Marvanové a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. souhlasí s předloženými zásadami s těmito připomínkami:

k zásadě č. 2

- mezi společně posuzované osoby počítat jen ty osoby, které tvoří společnou domácnost (§ 115 občanského zákoníku),

- písm. c) a návětí formulovat v souladu s ustanovením občanského zákoníku (§ 717 a 718),

k zásadě č. 3

vypustit,

k zásadě č. 7

vyloučit, aby mohl o příspěvek žádat ten, který neplatí nájemné a další úhrady s tím související včas a řádně, byť třeba zaplatil nájemné za celé pololetí najednou,

k zásadě č. 9

za slovo "zaniká" vložit slova "pokud nebyl uplatněn u soudu",

k zásadě č. 10

- výbor doporučuje, aby pokud dojde k zániku nájemní smlouvy v průběhu kalendářního čtvrtletí, byl příspěvek vyplacen v alikvótní výši,

- výbor doporučuje, aby návrh na příspěvek měli vedle nájemců bytu i ti, u nichž nájemní poměr skončil rozhodnutím soudu, který přivolil k výpovědi z důvodů, které nájemnce sám nezavinil, a přesto nadále na základě soudního rozhodnutí v bytě bydlí a řádně platí nájemné,

zásada č. 14 zní:

"Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1994 a pozbývá účinnosti dnem 31. prosince 1995.",

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena organizačnímu výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

JUDr. Jiří BÍLÝ v.r.

JUDr. Hana MARVANOVÁ v.r.

ověřovatel výboru

místopředsedkyně výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP