Usnesení č. 123

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 6. a 7. října 1993

 

k vládnímu návrhu zákona o státním zastupitelství (tisk 537)

 

Po odůvodnění náměstka ministra spravedlnosti České republiky JUDr. Cyrila Svobody, zpravodajské zprávě posl. Marka Bendy a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s návrhem s těmito připomínkami:

k § 1 odst. 1

slova "státních orgánů" nahradit slovy "úřadů státu",

k § 1 odst. 2

větu za středníkem upravit takto: "upravuje dále zejména postavení...",

§ 2 odst. 2 zní:

"(2) Státní zastupitelství vykonává svou činnost tak, aby jeho zásah byl v souladu se zákonem, účinný a pohotový.",

k § 7 odst. 2

slova "v prováděcím předpisu" nahradit slovy "právním předpisem",

§ 8 odst. 1 zní:

"(1) Státní zastupitelství je příslušné k zastupování státu u soudu, u něhož toto státní zastupitelství působí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.",

k § 9 odst. 1

slova "Státní zastupitelství vyššího stupně vykonávají dohled nad činností státního zastupitelství nižšího stupně" nahradit slovy "Vyšší státní zastupitelství vykonávají dohled nad činností nižších státních zastupitelství ve svém obvodu",

k § 9 odst. 3

vypustit,

za § 9 vložit nový § 10 tohoto znění:

"§ 10

Vyšší státní zastupitelství je oprávněno dávat pokyny bezprostředně nižším státním zastupitelstvím ve svém obvodu; pokud nižší státní zastupitelství nehodlá pokyn dodržet, sdělí to vyššímu státnímu zastupitelství, které pak může věc odejmout nižšímu státnímu zastupitelství a působit v ní samo. Totéž platí pro případ, že nižší státní zastupitelství je nečinné.",

- ostatní paragrafy přečíslovat,

k dosavadnímu § 10 odst. 1

na konec připojit slova "nebo náměstci v pořadí určeném vedoucím státním zástupcem",

za dosavadní § 10 vložit nový paragraf tohoto znění:

"§..

(1) Nejvyšší státní zástupce je služebně nadřízen vrchním státním zástupcům, vrchní státní zástupci jsou služebně nadřízeni krajským státním zástupcům a krajští státní zástupci jsou služebně nadřízeni okresním státním zástupcům.

(2) Vedoucí státních zastupitelství jsou služebně nadřízeni státním zástupcům, kteří u nich působí.",

k dosavadnímu § 11 odst. 1

- začátek upravit takto: "Ministr spravedlnosti je služebně nadřízen nejvyššímu státnímu zástupci a vykonává...",

- ve třetí větě slova "zprávu o své činnosti" nahradit slovy "zprávu o činnosti státního zastupitelství",

k dosavadnímu § 13

slova "své působnosti" nahradit slovy "působnosti státního zastupitelství",

k dosavadnímu § 14 odst. 5

částku "50 000 Kč" nahradit částkou "5 000 Kč",

k dosavadnímu § 15 odst. 1

vypustit slova "který má trvalý pobyt na jejím území" a dále slova "jestliže má morální vlastnosti, které dávají záruku, že bude funkci státního zástupce řádně vykonávat" a slova "po stavenovenou dobu konal čekatelskou praxi",

k dosavadnímu § 15 odst. 3

v závěru vypustit slova "který může též započítat čekatelskou a obdobnou praxi vykonanou podle zvláštních zákonů",

dosavadní § 16 odst. 1 zní:

"(1) Ministr spravedlnosti na návrh nejvyššího státního zástupce jmenuje státního zástupce na dobu časově neomezenou.",

k dosavadnímu § 16 odst. 2

na konec vložit slova "do rukou ministra spravedlnosti. Součástí jmenování je i přidělení k určitému státnímu zastupitelství.",

k dosavadnímu § 16 odst. 3

začátek upravit takto: "(3) Slib státního zástupce zní: "Slibuji...",

k dosavadnímu § 16

vložit nový odstavec 4 tohoto znění: "(4) Odepření slibu nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik pracovního poměru.",

dosavadní § 17 odst. 1 zní:

"(1) Státního zástupce přiděluje k výkonu služby k určitému státnímu zastupitelství ministr spravedlnosti na základě jeho předchozího souhlasu.",

k dosavadnímu § 17 odst. 2

druhá věta zní: "O jeho žádosti rozhoduje ministr spravedlnosti.",

k dosavadnímu § 19 písm. c)

závěr upravit takto: "anebo dnem přijetí do funkce ve veřejné správě,"

k dosavadnímu § 19

vložit nové písmeno g) tohoto znění: "g) ke dni 31. prosince kalendářního roku, v němž dosáhne 65 let.",

k dosavadnímu § 20 odst. 1

závěr upravit takto: "... jmenuje do funkce a odvolává vláda na návrh ministra spravedlnosti.",

dosavadní § 20 odst. 2 zní:

"(2) Ostatní vedoucí státních zastupitelství jmenuje do funkce a odvolává ministr spravedlnosti.",

k dosavadnímu § 21

vypustit,

k dosavadnímu § 26

vypustit,

k dosavadnímu § 27 odst. 1

vypustit slova "a za jednání, které má znaky přestupku podle zvláštních předpisů nebo jiného správního deliktu (dále jen "přestupek")",

dosavadní § 29 zní:

"§ 29

Návrh na zahájení kárného řízení je oprávněn podat

a) ministr spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce proti kterémukoliv státnímu zástupci,

b) vrchní státní zástupce proti státnímu zástupci vrchního státního zastupitelství, proti státnímu zástupci krajského státního zastupitelství a státnímu zástupci okresního státního zastupitelství v jeho obvodu,

c) krajský státní zástupce proti státnímu zástupci krajského státního zastupitelství a státnímu zástupci okresního státního zastupitelství v jeho obvodu,

d) okresní státní zástupce proti státnímu zástupci okresního zastupitelství.",

dosavadní § 30 odst. 2 zní:

"(2) O opravném prostředku rozhoduje Nejvyšší soudx).",

odkaz x) pod čarou zní: "x) § 2501 a násl. občanského soudního řádu.",

k dosavadnímu § 30 odst. 3

vypustit,

k dosavadnímu § 32 odst. 2

slova "kárné řízení bylo zastaveno" nahradit slovy "nedošlo-li k ukončení pracovního poměru státního zástupce na základě kárného řízení podle § 19 písm. d)",

dosavadní § 33 včetně nadpisu zní:

"Právní čekatelé a čekatelská praxe

§ 33

(1) Právním čekatelem se může stát bezúhonný občan České republiky, který je způsobilý k právním úkonům a má vysokoškolské právnické vzdělání. Právní čekatel vykonává čekatelskou praxi za účelem odborně se připravit pro výkon činnosti státního zástupce.",

(2) Čekatelská praxe je vykonávána v pracovním poměru na dobu určitou. Čekatelská praxe je tříletá; výjimky může v jednotlivých případech povolit ministr spravedlnosti, přičemž zkrácení čekatelské praxe nesmí přesáhnout 2 roky. Ministr spravedlnosti může též započítat čekatelskou nebo obdobnou praxi podle zvláštního zákona.

(3) V rámci čekatelské praxe je čekatel povinen podrobit se závěrečné zkoušce, kterou může v případě neúspěchu jednou opakovat.",

k dosavadnímu § 34 odst. 1

závěr upravit takto: "... stanoví Ministerstvo spravedlnosti právním předpisem.",

dosavadní § 35 odst. 1 zní:

(1) Prokurátoři a vyšetřovatelé prokuratury včetně vojenské prokuratury ustanovení do funkcí podle dosavadních předpisů, se dnem účinnosti tohoto zákona považují za státní zástupce jmenované podle tohoto zákona do doby uvedené v odstavcích 3, 4 a 5 a tímto dnem končí jejich dosavadní pracovní nebo služební poměr. To neplatí, jestliže s tímto postupem projeví do 15 dnů ode dne účinnosti tohoto zákona nesouhlas.",

dosavadní § 35 odst. 4 a 5 znějí:

"(4) Do 30 dnů od účinnosti tohoto zákona rozhodne ministr spravedlnosti o přidělení prokurátorů a vyšetřovatelů vojenské prokuratury ke státním zastupitelstvím. Pokud s tímto přidělením prokurátor nebo vyšetřovatel vojenské prokuratury nesouhlasí, jeho pracovní poměr končí uplynutím této lhůty.

(5) Pracovní poměr, který vznikl podle odstavce 1 je pracovním poměrem na dobu určitou do 30. 6. 1994; tím není dotčeno ustanovení odstavců 3 a 4. Prodlužuje se však na dobu neurčitou, pokud ministr spravedlnosti během jeho trvání jmenuje státního zástupce podle tohoto zákona.",

k dosavadnímu § 35 odst. 6

- slova "pracovníky státních zastupitelství" nahradit slovy "Ministerstva spravedlnosti ve státních zastupitelstvích",

- slova "ve státních zastupitelstvích" nahradit slovy "v těch státních zastupitelstvích",

- na konec připojit slova "a jejich dosavadní pracovní poměr končí. To neplatí, projeví-li s tímto postupem do 15 dnů od účinnosti tohoto zákona nesouhlas",

k dosavadnímu § 37

slova "o platových poměrech" nahradit slovy "upravujícího platové poměry",

k dosavadnímu § 38 odst. 1

za slova "s tímto majetkem" vložit slova "a jiná práva a závazky",

k dosavadnímu § 40

vypustit slova "prováděcí předpis k § 34 odst. 1 a",

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

JUDr. ing. Pavel PETRŽÍLEK v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP