Usnesení č. 125

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 29. září a 7. října 1993

 

k vládnímu návrhu zákona o výkonu vazby (tisk 500)

 

Po odůvodnění náměstka ministra spravedlnosti České republiky JUDr. Cyrila Svobody, vyjádření generálního ředitele Vězeňské služby JUDr. Zdeňka Karabce, zrpavodajské zprávě posl. Petra Koháčka a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s návrhem s těmito připomínkami:

§ 4 zní:

"Vazba se vykonává ve vazební věznici nebo ve zvláštním oddělení věznice (dále jen "věznice").",

k § 5 odst. 2

slovo "ústavu" nahradit slovem "věznice",

k § 6 odst. 2

slova "v ústavu" nahradit slovy "ve věznici",

k § 6 odst. 3

druhá věta zní: "O žádosti rozhoduje ředitel věznice.",

k § 7 odst. 2

- slovo "spoluobviněných" nahradit slovem "obviněných",

- vypustit slova "kteří jsou ve vazbě z jiného důvodu, než je uveden v odstavci 1 písm. c)",

k § 7 odst. 3

za slovo "pořádku" vložit slovo "věznice",

k § 9 odst. 1

slova "ubytovacího prostoru" nahradit slovy "zbývajícího prostoru cely",

k § 13 odst. 2

v první větě vypustit slovo "obviněného",

§ 13 odst. 3 zní:

"(3) Kontrola korespondence mezi obviněným a jeho obhájcem a mezi obviněným a státními orgány České republiky a jejich představiteli je nepřípustná. Tato korespondence se odesílá adresátům neprodleně a doručuje se obviněnému bez průtahu.",

k § 14 odst. 1

první a druhá věta znějí: "Obviněný má právo na přijetí návštěvy v počtu nejvýše 4 osob ve věznici jednou za tři týdny v trvání 30 minut. V odůvodněných případech může ředitel věznice povolit přijetí návštěvy i za dobu kratší než tři týdny, popřípadě na dobu delší než 30 minut.",

k § 14 odst. 2

upravit takto: "... přijmout balíček s obsahem uvedeným v § 16 odst. 2; tímto ustanovením není dotčeno jeho právo podle § 16 odst. 2 tohoto zákona. Ustanovení § 16 odst. 3 se použije přiměřeně.",

k § 14 odst. 3

- slovo "nárok" nahradit slovem "právo",

- slova "v ústavu" nahradit slovy "ve věznici",

k § 15

druhá věta zní: "Poskytování těchto služeb ve věznici se nepovažuje za návštěvy ve smyslu § 14.",

k § 16 odst. 3

slova "řádu výkonu vazby" nahradit slovy "pravidel vnitřního pořádku věznice",

k § 16 odst. 4

- v první větě slovo "ústavu" nahradit slovem "věznice",

- ve druhé větě slovo "Ústav" nahradit slovem "Věznice",

- třetí věta zní: "Zvláštní předpis stanoví, v kterých případech je obviněný povinen peníze uložit.",

k § 17

slovo "ústavní" nahradit slovem "vězeňské".

k § 18 odst. 2

slovo "ústavu" nahradit slovem "věznice", 2x

k § 18 odst. 5

- v první větě slova "v ústavu" nahradit slovem "ve věznici",

- na konci první věty slovo "ústav" nahradit slovem "věznici",

- na konci slovo "ústav" nahradit slovem "věznice",

k § 19 odst. 1

slovo "ústavu" nahradit slovem "věznice",

§ 20 odst. 1 zní:

"(1) K uplatnění svých práv může obviněný podávat státním orgánům České republiky žádosti a stížnosti, které je věznice povinna neprodleně odeslat.".

k § 20 odst. 2

- za slova "mu být" vložit slova "bez zbytečného odkladu"

- slovo "ústavu" nahradit slovem "věznice",

- slova "v ústavu" nahradit slovy "ve věznici",

k § 21 odst. 1

slova "v ústavu" nahradit slovy "ve věznici",

k § 21 odst. 3

- slova "v ústavu" nahradit slovy "ve věznici",

- v odkazu 9) pod čarou slova "§ 17 zákona 555/1990 Sb.," nahradit slovy "§ 17 a 18 zákona 555/1992 Sb.",

k § 21 odst. 4

slovo "ústav" nahradit slovem "věznice",

hlava IV zní:

 

"HLAVA IV

Vyřizování kázeňských přestupků obviněných

 

§ 22

Kázeňské přestupky, kázeňské tresty

a ochranná opatření zabrání věci

(1) Zaviněné porušení povinností podle § 21 při výkonu vazby je kázeňským přestupkem, za nějž může být obviněnému uložen kázeňský trest. Méně závažný kázeňský přestupek lze vyřídit napomenutím nebo převedením obviněného z oddělení pro výkon vazby se zmírněným režimem na oddělení s běžným režimem. Výkonem kázeňského trestu není dotčena povinnost obviněného uhradit případně způsobenou škodu.

(2) Kázeňskými tresty jsou:

a) pokuta do výše 1 000 Kč,

b) odnětí práva na přijetí balíčku a zákaz nákupu potravin a věcí osobní potřeby (s výjimkou hygienických potřeb) až na dobu jednoho měsíce,

c) propadnutí věci,

d) umístění do samovazby až na 10 dní.

(3) Uložený kázeňský trest musí být úměrný závažnosti kázeňského přestupku. Není-li stanoveno jinak, lze obviněnému za kázeňský přestupek uložit jen jeden kázeňský trest.

(4) Při výměře pokuty je třeba přihlédnout též k osobním poměrům obviněného. Věznice může výkon tohoto kázeňského trestu provést převodem příslušné částky z prostředků, které má obviněný ve věznici uloženy. Vlastníkem této částky se stává stát. Uložené prostředky nesmějí klesnout pod 500 Kč.

(5) Propadnutí věci je možno uložit samostatně nebo vedle jiného kázeňského trestu obviněnému, jde-li o věc, která mu náleží a

a) kterou použil ke spáchání kázeňského přestupku nebo

b) která byla ke spáchání kázeňského přestupku určena, anebo

c) kteru spácháním kázeňského přestupku získal.

(6) Propadnutí věci nelze uložit, je-li hodnota věci v nápadném nepoměru k povaze kázeňského přestupku. Vlastníkem propadlé věci se stává stát.

(7) Samovazbou se rozumí umístění obviněného do zvláštní cely na oddělení samovazeb. Po dobu umístnění na samovazbě nesmí obviněný přijímat návštěvy (s výjimkou obhájce), nemá právo používat vlastní oděv, prádlo a obuv, nemá právo na přijetí balíčku, nákup potravin a věcí osobní potřeby (s výjimkou hygienických potřeb), není mu dovoleno čtení časopisů a knih s výjimkou právních předpisů, jakož i hraní společenských her. Doba výkonu kázeňského trestu umístění do samovazby se nezapočítává do lhůt pro přijetí návštěvy a balíčku.

(8) Kázeňský trest umístění do samovazby nelze uložit těhotné ženě a obviněnému, u něhož by výkonem takovou trestu bylo ohroženo jeho zdraví.

(9) Jestliže uložení kázeňského trestu propadnutí věci brání skutečnost, že obviněného nelze kázeňsky stíhat nebo věc nenáleží pachateli přestupku, lze rozhodnout o jejím zabrání, vyžaduje-li to bezpečnost osob nebo majetku, popřípadě jiný obdobný obecný zájem. Vlastníkem zabrané věci se stává stát.

 

§ 23

Řízení o kázeňských přestupcích a o zabrání věci

(1) Ukládat kázeňské tresty a rozhodnout o zabrání věci je oprávněn ředitel věznice nebo jím pověřený orgán Vězeňské služby.

(2) Kázeňský trest lze uložit jen po náležitém objasnění rozhodných okolností, za nichž byl kázeňský přestupek spáchán, a prokázání viny obviněného. Před uložením kázeňského trestu musí být obviněnému a osobě, která uplatňuje vlastnické právo k věci, jež může být zabrána, umožněno se k věci vyjádřit.

(3) O uložení kázeňského trestu musí být rozhodnuto a toto rozhodnutí obviněnému oznámeno do 15 dnů ode dne, kdy se orgán oprávněný k jeho uložení o spáchání přestupku dozvěděl, nejpozději však do 30 dnů od porušení stanoveného pořádku a kázně.

(4) Rozhodnutí o zabrání věci se neprodleně oznámí obviněnému, který měl spáchat kázeňský přestupek a vlastníkovi věci, pokud je znám.

(5) Rozhodnutí, jímž byla uložena pokuta, propadnutí věci nebo bylo vysloveno zabrání věci, je třeba bez zbytečného odkladu písemně vyhotovit a doručit obviněnému a osobě uvedené v odstavci 4.

(6) Proti rozhodnutí o uložení kázeňského trestu může obviněný a proti rozhodnutí o zabrání věci i osoba uvedená v odst. 4 do tří dnů od jeho oznámení a bylo-li doručeno, od doručení podat stížnost, která má odkladný účinek. Stížnost nemá odkladný účinek, byl-li uložen trest umístění do samovazby a udržení pořádku a kázně ve věznici vyžaduje, aby byl trest ihned vykonán.

(7) O stížnosti proti rozhodnutí jímž byl uložen kázeňský trest pokuty, propadnutí věci nebo bylo uloženo ochranné opatření zabráni věci, rozhoduje podle zvláštního zákonax) okresní soud, v jehož obvodu se věznice nachází. O stížnosti proti rozhodnutí, jímž byl uložen kázeňský trest, rozhoduje ředitel věznice, jde-li o rozhodnutím jím vydané generální ředitel Vězeňské služby nebo jím pověřený orgán generálního ředitelství Vězeňské služby. Jde-li o stížnost, která nemá odkladný účinek, musí být rozhodnuto bez zbytečného odkladu."

odkaz x) pod čarou zní: "x) § 250l a násl. občanského soudního řádu.",

§ 25 zní:

"Na výkon vazby obviněného, který nepřekročil 18. rok svého věku (dále jen "mladistvý"), se použijí ostatní ustanovení tohoto zákona, pokud není v této hlavě stanoveno jnak.",

k § 26 odst. 2 a 3 znějí:

"(2) Mladistvý má právo na přijetí návštěvy ve věznici jednou za týden.

(3) Kázeňský trest odnětí práva na přijetí balíčku a zákaz nákupu potravin a věcí osoby potřeby nesmí u mladistvého přesáhnout dobu jednoho týdne.",

k § 26 odst. 5

slova "a má právo na nákup potravin a věcí osobní potřeby, s výjimkou tabákových výrobků" nahradit slovy "a je mu dovoleno čtení denního tisku a knih",

§ 27 zní:

"Na výkon vazby obviněného, který není státním občanem České republiky (dále jen "cizinec"), se použijí ostatní ustanovení tohoto zákona, pokud není v této hlavě stanoveno jinak.",

k § 28 odst. 1

vypustit slovo "Obviněného",

k § 28 odst. 2

začátek upravit takto: "Cizinec se poučí o právu...",

k § 28 odst. 3

slovo "obviněného" nahradit slovem "cizince",

k § 28 odst. 4

vypustit,

§ 29 zní:

 

"§ 29

Dozor a kontrola nad výkonem vazby

Dozor nad dodržováním právních předpisů při výkonu vazby a kontrolu nad výkonem vazby provádí ministr spravedlnosti.",

 

hlava VIII zní:

 

"HLAVA VIII

Přechodná a závěrečná ustanovení

 

§ 30

Pokud se v jiných právních předpisech užívají slova "ústav pro výkon vazby" rozumí se tím "vazební věznice" a pokud se užívají slova "ústav pro výkon trestu odnětí svobody" rozumí se tím "věznice".

 

§ 31

Ministerstvo spravedlnosti právním předpisem stanoví pravidla vnitřního pořádku ve věznici.

 

§ 32

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1994.".

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

JUDr. ing. Pavel PETRŽÍLEK v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP