Usnesení č. 139

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 3. a 4. listopadu 1993

 

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon č. 21/1992 Sb., o bankách a zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích (tisk 535)

 

Po odůvodnění zástupce Ministerstva spravedlnosti České republiky JUDr. Krále, zpravodajské zprávě posl. JUDr. Jiřího Vyvadila a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s předloženým návrhem s těmito připomínkami:

k bodu 7 - § 8

- návětí upravit takto: "§ 8 odst. 2 a 3 znějí:",

- odstavec 3 zní: "(3) Ustanovením odstavců 1 a 2 není dotčena povinnost zachovávat státní a hospodářské tajemství ani státem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti.",

bod 18 - zní:

"18. § 14 a 15 se včetně nadpisu nad § 14 vypouštějí.",

k bodu 21 - § 30 odst. 1

na konec vložit větu: "Úkony, které byly učiněny vyloučenými osobami, nemohou být podkladem pro rozhodnutí v trestním řízení.",

bod 25 zní:

"V § 33 odst. 1 odkaz v závorce ve větě páté zní: "(§ 165)".",

bod 26 zní:

"26. V § 35 odst. 1 druhá věta zní: "Pro jednotlivé úkony trestního řízení, s výjimkou řízení před krajským soudem jako soudem prvního stupně, před Vrchním soudem a Nejvyšším soudem, se může obhájce dát zastoupit koncipientem.".",

k bodu 29

- vypustit,

- ostatní body přečíslovat,

dosavadní bod 30 zní:

"30. V § 40 v poslední větě se slova "O zproštění rozhodne" nahrazují slovy "Povinnosti obhajování zprostí".",

k dosavadnímu bodu 36 - § 55 odst. 2

- začátek upravit takto: "(2) Hrozí-li svědku nebo osobě jemu blízké v souvislosti s podáním svědectví zjevně újma na zdraví...",

- na konec připojit větu "Pominou-li důvody pro oddělené vedení osobních údajů svědka, připojí se tyto údaje k trestnímu spisu.",

k dosavadnímu bodu 46 - § 65 odst. 2

- první větu upravit takto "... policejní orgán právo nahlédnout do spisů a spolu s tím ostatní práva uvedená v odstavci 1 se závažných důvodů odepřít.",

- v druhé větě slova "toto právo" nahradit slovy "tato práva",

- ve třetí větě slova "Toto právo" nahradit slovy "Tato práva",

k dosavadnímu bodu 49

vypustit,

k dosavadnímu bodu 52 - § 71

- vložit nový odstavec 1 tohoto znění: "(1) Orgány činné v trestním řízení jsou povinny vyřizovat vazební věci přednostně s největším urychlením.",

- ostatní odstavce přečíslovat,

k dosavadnímu bodu 52 - § 71 dosavadnímu odst. 3

na konec vložit slova "nejvýše však 5 let",

k dosavadnímu bodu 54

vypustit,

k dosavadnímu bodu 87 - § 89 odst. 1 písmeno e) zní:

"e) podstatné okolnosti umožňující stanovení následku a výše škody způsobené trestným činem,",

k dosavadnímu bodu 90 - § 91 odst. 1

první větu upravit takto: "...obviněného, dotázat se jej na jeho rodinné, majetkové...",

za dosavadní bod 93 vložit nový bod tohoto znění:

"V § 101 odst. 1 větě prvé se za slovo "výslechu" vkládají slova "nebo o možnosti postupu podle § 55 odst. 2.".",

za dosavadní bod 93 vložit další nový bod tohoto znění:

"Za § 101 se vkládá nový § 101a, který zní:

"§ 101a

Neshledá-li vyšetřovatel důvod k sepsání protokolu o výslechu způsobem uvedeným v § 55 odst. 2, ačkoliv se jej svědek domáhá a uvádí konkrétní skutečnosti, které podle něj takový způsob sepsání protokolu odůvodňují, vyšetřovatel věc předloží státnímu zástupci, aby přezkoumal správnost postupu vyšetřovatele. Nehrozí-li nebezpečí z prodlení, odloží výslech svědka do doby, než státní zástupce přijme opatření. V opačném případě svědka vyslechne a do přijetí opatření státního zástupce s protokolem nakládá tak, aby totožnost svědka zůstala utajena.".",

za dosavadní bod 94 vložit nový bod tohoto znění:

"V § 106 na konci tečku nahradit středníkem a doplnit slova "toto se vztahuje i na znalce, který podal posudek na základě žádosti některé strany podle § 89 odst. 2.".",

k dosavadnímu bodu 101 - § 125

konec první věty upravit takto: "... vzal za prokázané, o které důkazy svá skutková zjištění opřel a jakými úvahami se řídil při hodnocení provedených důkazů, zejména pokud si vzájemně odporují.",

k dosavadnímu bodu 111 - § 151 odst. 2

upravit takto: "... nahrazují slovy "zvláštního předpisux)".",

- odkaz x) pod čarou zní: "x) Vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 270/1990 Sb., o odměnách advokátů a komerčních právníků za poskytování právní pomoci v platném znění.",

k dosavadnímu bodu 117 - § 158 odst. 4

na konec doplnit tento text: "Záznam nelze v řízení před soudem použít jako důkaz. Je-li ten, kdo podal vysvětlení později vyslýchán jako svědek nebo jako obviněný, nemůže mu být záznam předestřen.",

k dosavadnímu bodu 125

vypustit,

dosavadní bod 155 zní:

"V § 207 odst. 2 větě první se na konci připojují slova "a byl-li výslech proveden po sdělení obvinění způsobem odpovídajícím ustanovením tohoto zákona".",

k dosavadnímu bodu 156 - § 209

druhou větu upravit takto "... o výslech svědka, jemuž nebo osobě jemu blízké hrozí újma na zdraví, smrt...",

k dosavadnímu bodu 157 - § 211 odst. 2

upravit takto: "... také tehdy, byl-li výslech proveden způsobem odpovídajícím ustanovením tohoto zákona...",

k dosavadnímu bodu 157 - § 211 odst. 3

na konci slova "výslech byl proveden způsobem odpovídajícím ustanovením tohoto zákona" nahradit slovy "a byl-li výslech proveden způsobem odpovídajícím ustanovením tohoto zákona",

dosavadní bod 160 - § 215 zní:

"160. V § 215 se vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Státní zástupce, obžalovaný a jeho obhájce mohou žádat, aby jim bylo umožněno provést výslech svědka. Předseda senátu jim vyhoví zejména tehdy, jestliže svědek byl předvolán na jejich návrh."

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.",

k dosavadnímu bodu 187 - § 307 odst. 3

závěr upravit takto: "... uloží, aby škodu v průběhu zkušební doby nahradil.",

dosavadní bod 188 - § 314a odst. 2 zní:

vypustit slova "odstavec 2 se vypouští a zrušuje se číslování odstavců",

za dosavadní bod 188 vložit nový bod tohoto znění:

"V § 314a odst. 2 zní:

"(2) Ustanovení odstavce 1 se však neužije, jestliže má být uložen souhrnný trest a dřívější trest byl uložen v řízením před senátem.".",

dosavadní bod 191 - § 314e odst. 1 zní:

"(1) Samosoudce může bez projednání věci v hlavním líčení vydat trestní příkaz, jestliže skutkový stav je spolehlivě prokázán opatřenými důkazy.",

k dosavadnímu bodu 191 - § 314f odst. 2

"slova "(§ 63 odst. 1, 2)" nahradit slovy "(§ 63 odst. 1 a 3)",

dosavadní bod 192 zní:

"V § 321 odst. 1 větě prvé se slova "nápravě výchovnému ústavu" nahrazují slovem "věznice".",

- toto promítnout do celého návrhu zákona,

za dosavadní bod 192 vložit nový bod tohoto znění:

"V § 321 odst. 3 na konci doplnit tato slova "je-li místo pobytu odsouzeného známo, lze použít k jeho dodání do výkonu trestu ustanovení § 83c".",

za dosavadní bod 207 vložit nový bod tohoto znění:

"§ 389 odst. 1 a 2 znějí:

"(1) Rozhodnutí o tom, že se nevykoná trest uložený za čin, který v důsledku změny trestního zákona již není trestným činem, učiní soud, který ve věci rozhodl v prvním stupni.

(2) Rozhodnutí o tom, že se poměrně zkrátí úhrnný nebo souhrnný trest uložený za čin, který v důsledku změny trestního zákona již není trestným činem a jiný sbíhající se trestný čin, učiní ve veřejném zasedání soud, který ve věci rozhodl v prvním stupni.".",

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

Petr KOHÁČEK v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP