Usnesení č. 147

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 24. listopadu 1993

 

k vládnímu návrhu zákona o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících (tisk 607)

 

Po odůvodnění náměstka ministra zemědělství České republiky ing. Jana Stehlíka, zpravodajské zprávě posl. Miroslava Novotného a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s předloženým návrhem s těmito připomínkami:

k § 4 odst. 2

slova "Právnická nebo fyzická osoba" nahradit slovy "Fyzická nebo právnická osoba",

§ 6 odst. 1 písm. b) zní:

"b) poruší povinnost stanovenou v § 4 odst. 2 opětovně, pokutu až do výše 100 mil. Kč.",

k § 6 odst. 2:

návětí upravit takto: "(2) Orgány uvedené v § 7 odst. 1 a 5 uloží fyzické nebo právnické osobě, která prodává cigarety neznačené podle § 4 odst. 1 pokutu",

k § 6 odst. 2 písm. b)

vypustit slova "přičemž opětovný prodej se posuzuje podle odstavce 3",

k § 6 odst. 3

- slova "právnická nebo fyzická osoba" nahradit slovy "fyzická nebo právnická osoba",

- slova "v § 4 odst. 2" nahradit slovy "v § 4 odst. 1 a 2",

§ 6 odst. 5 zní:

"(5) Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy orgány uvedené v § 7 odst. 1 a 5 zjistily porušení povinnosti, nejdéle však do tří let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.",

§ 7 zní:

"§ 7

(1) Zjistí-li Česká zemědělská a potravinářská inspekce nebo Česká obchodní inspekce (dále jen "inspekce") při své kontrolní činnosti8), že jsou prodávány cigarety, které nejsou značeny podle § 4 odst. 1 (dále jen "neznačné cigarety"), uloží kromě pokuty uvedené v § 6 odst. 2 také propadnutí těchto neznačených cigaret nebo rozhodne o jejich zabrání při každém zjištění tohoto prodeje.

(2) Inspekce v případě potřeby uloží zajištění neznačených cigaret a zapečetění skladu těchto výrobků.

(3) Vlastníkem propadlých nebo zabraných cigaret se stává stát.

(4) Skladování cigaret propadlých či zabraných podle odstavce 1 nebo zajištěných podle odstavce 2 se provádí na náklad právnické nebo fyzické osoby, které bylo uloženo zajištění nebo propadnutí cigaret nebo rozhodnuto o jejich zabrání.

(5) K postupu podle odstavců 1 až 4 jsou rovněž oprávněny živnostenské úřady9), územní finanční orgány10), celní orgány11), Policie České republiky12) a obecní policie13). O zabrání a o propadnutí neznačených cigaret jsou orgány uvedené v tomto odstavci povinny neprodleně informovat ředitele krajského inspektorátu České zemědělské a potravinářské inspekce nebo ředitele inspektorátu České obchodní inspekce.

(6) O zabrání a o propadnutí neznačených cigaret jsou orgány uvedené v odstavcích 1 a 5 povinny neprodleně informovat celní orgány.

(7) Ředitel krajského inspektorátu České zemědělské a potravinářské inspekce nebo ředitel inspektorátu České obchodní insepkce rozhodne o způsobu zničení propadlých nebo zabraných neznačených cigaret. Zároveň jmenuje tříčlennou komisi, která bude na zničení uvedených cigaret dohlížet.

(8) Inspekce propadlé nebo zabrané neznačené cigarety pod dohledem tříčlenné komise zničí, a to na náklad právnické nebo fyzické osoby, která tyto neznačené cigarety prodávala3) nebo skladovala. O zničení neznačených cigaret sepíše komise protokol, jehož stejnopis zašle do 15 dnů Ministerstvu financí.

(9) Postup podle odstavců 1 až 4 provede ten z orgánů uvedených v odstavcích 1 a 5, který zjistí prodej neznačených cigaret jako první.",

- nový odkaz 9 zní: "9) Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech."

- ostatní odkazy přečíslovat,

k § 10 odst. 1 a 2

slova "Právnické a fyzické osoby" nahradit slovy "Fyzické a právnické osoby",

k části čtvrté:

slova "Část čtvrtá" nahradit slovy "§ 12",

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

Petr KOHÁČEK v.r.

JUDr. Anna RÖSCHOVÁ v.r.

ověřovatel výboru

místopředsedkyně výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP