Usnesení č. 149

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 24. listopadu 1993

 

k vládnímu návrhu zásad zákona, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník (tisk 532)

 

Po odůvodnění náměstka ministra hospodářství České republiky ing. Václava Čiháka, zpravodajské zprávě posl. JUDr. Hany Marvanové a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. souhlasí s předloženými zásadami s touto připomínkou:

k zásadě č. 6

v první větě za slovo "soud" vložit slova "může na návrh nájemce rozhodnout o tom",

II. doporučuje, aby občanský zákoník byl dále upraven

- § 710 a 711 obecně upravit tak, aby výpověď řádně doručená nájemci způsobila zánik nájmu bez přivolení soudu, pokud nájemce ve stanovené lhůtě nepodá návrh soudu, aby soud určil, že nepřivoluje k výpovědi; výpověď musí obsahovat poučení o možnosti popřít výpověď u soudu,

- k § 706, 707 a 708 u přechodu nájmu omezit okruh osob na nejbližší příbuzné, na které může nájem přejít (vypustit cizí osoby),

- § 712 - bytové náhrady - omezit případy, kdy je nutno poskytnout náhradní byt, zejména při výpovědi z důvodů stanovených v § 711 odst. 1 písm. b), c) a d) tak, že stačí poskytnout jen náhradní ubytování (v přechodných ustanoveních řešit situaci, aby nedošlo ke zhoršení postavení dosavadních nájemců služebních bytů),

III. zmocňuje zpravodajku výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena organizačnímu výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

Petr KOHÁČEK v.r.

JUDr. Anna RÖSCHOVÁ v.r.

ověřovatel výboru

místopředsedkyně výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP