Usnesení č. 163

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 2. a 9. února 1994

 

k vládnímu návrhu zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem (tisk 756)

 

Po odůvodnění ministra průmyslu a obchodu České republiky ing. Vladimíra Dlouhého, zpravodajské zprávě posl. Petra Koháčka a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s návrhem s těmito připomínkami:

název upravit takto:

"o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů",

k § 2 odst. 2

vypustit slovo "propagační",

k § 7

- v názvu nad označením paragrafu slovo "Předpoklady" nahradit slovem "Podmínky"

- toto promítnout i do ostatních ustanovení tohoto zákona,

k § 7

vložit nový odst. 3 tohoto znění: "(3) Skutečnosti podle § 7 odst. 1 písm. b) je povinna právnická osoba osvědčit ve lhůtě do 30 dnů při personálních změnách ve statutárním orgánu."

k § 13 odst. 1 písm. d)

vypustit slova "se zjistí, že",

k § 13 odst. 2

slovo "zrušení" nahradit slovem "zániku",

k § 15 odst. 3 písm. c)

upravit takto: "c) na žádost ministerstva dalšími doklady...",

§ 15 odst. 3 písm. d) zní:

"d) stanoviskem k navrhovaného vývozu, dovozu nebo jinému nakládání s vojenským materiálem významným ve smyslu § 20 odst. 4 tohoto zákona, které z hlediska obranyschopnosti České republiky vydá žadateli ministerstvo obrany.",

k § 16 odst. 2 písm. i)

slovo "odvolání" nahradit slovem "rozkladu",

k § 19 odst. 1 písm. a)

vypustit slova "se zjistí, že",

k § 23 odst. 2

ve druhé větě slova "Tyto osoby" nahradit slovy "Osoby, kterým bylo vydáno povolení k obchodu s vojenským materiálem",

k § 24

za slova "oprávněno žádat" vložit slova "od státních orgánů",

§ 25 odst. 1 zní:

"(1) Jestliže osoba poruší ustanovení tohoto zákona tím, že obchoduje s vojenským materiálem bez udělení povolení nebo licence nebo, že svou žádost o udělení povolení k provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem nebo svou žádost o licenci podle § 14 doloží nepravdivým nebo neúplným dokladem nebo zatají okolnosti důležité pro rozhodnutí s cílem získat neoprávněně povolení nebo licenci nebo bez vážných důvodů odmítne umožnit provedení kontroly nebo odmítne splnit pravomocné rozhodnutí ministerstva k nápravě zjištěných nedostatků, může jí být uložena pokuta až do výše 5 000 000 Kč. Výše pokuty se určí s ohledem na míru, význam a dobu ohrožení zahraničně politických, obchodních nebo bezpečnostních zájmů státu, popřípadě s ohledem na škodu vzniklou protiprávním jednáním.",

za § 28 vložit novou část šestou tohoto znění:

 

"ČÁST ŠESTÁ

Doplnění zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon,

ve znění pozdějších předpisů

 

§ 29

Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákonů č. 120/1962 Sb., č. 53/1963 Sb., č. 56/1965 Sb., č. 81/1966 Sb., č. 148/1969 Sb., č. 45/1973 Sb., č. 43/1980 Sb., č. 159/1989 Sb., č. 47/1990 Sb., č. 175/1990 Sb., č. 457/1990 Sb., č. 545/1990 Sb., č. 490/1991 Sb., č. 557/1991 Sb. a č. 290/1993 Sb., se doplňuje takto:

1. V § 66 se za slova "(§ 124a, 124b, 124c)" vkládají slova "porušování předpisů o zahraničním obchodu s vojenským materiálem (§ 124d, 124e, 124f)".

2. Za § 124c se vkládají § 124d, 124e a 124f, které včetně nadpisu znějí:

 

"Porušování předpisů o zahraničním obchodu

s vojenským materiálem

 

§ 124d

(1) Kdo bez povolení nebo licence provede zahraniční obchod s vojenským materiálem, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až na osm let nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.

(2) Odnětím svobody na tři až deset let nebo zákazem činnosti nebo propadnutím majetku nebo peněžitým trestem bude pachatel trestného činu uvedeného v odstavci 1 potrestán,

a) spáchá-li takový čin ve spojený s organizovanou skupinou,

b) spáchá-li takový čin za branné pohotovosti státu,

c) spáchá-li takový čin opětovně,

d) získá-li takovým činem značný prospěch, nebo

e) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu nebo jiný zvlášť závažný následek.

 

§ 124e

(1) Kdo poruší nebo nesplní důležitou povinnost svého zaměstnání, povolání, postavení nebo své funkce a způsobí tím, že je neoprávněně vydáno povolení k provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem nebo licence pro určitý obchod s vojenským materiálem nebo vydá nepravdivý nebo neúplný doklad, na jehož základě bude takové povolení nebo licence neoprávněně vydáno, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.

(2) Odnětím svobody na dvě léta až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,

a) jestliže se v důsledku činu uvedeného v odstavci 1 vojenský materiál dostal do ciziny,

b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat značný prospěch,

c) způsobí-li takovým činem značnou škodu nebo jiný zvlášť závažný následek, nebo

d) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou.

(3) Odnětím svobody na tři až deset let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech,

b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat prospěch velkého rozsahu, nebo

c) způsobí takovým činem škodu velkého rozsahu nebo jiný zvlášť závažný následek.

 

§ 124f

(1) Kdo žádost o povolení nebo o licenci k zahraničnímu obchodu s vojenským materiálem doloží nepravdivým nebo neúplným dokladem nebo zatají skutečnosti důležité pro vydání povolení nebo licence, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo peněžitým trestem.

(2) Stejně bude potrestán, kdo podklady potřebné pro evidenci zahraničního obchodu s vojenským materiálem zničí, poškodí, učiní neupotřebitelnými, zatají nebo evidenci nevede, anebo kdo učiní zásah do technického nebo programového vybavení počítače, v němž se vede evidence zahraničního obchodu s vojenským materiálem."

3. V § 167 se za slova "(§ 124a, 124b, 124c)" vkládají slova "porušování předpisů o zahraničním obchodu s vojenským materiálem (§ 124d, 124e, 124f)".

4. V § 168 se za slova (§ 124a, 124b, 124c)" vkládají slova "porušování předpisů o zahraničním obchodu s vojenským materiálem (§ 124d, 124e, 124f)".",

další části a paragrafy přečíslovat,

dosavadní § 30 odst. 2 zní:

"(2) Zaměstnanci ústředních orgánů státní správy uvedených v § 6 odst. 2 tohoto zákona, kteří se bezprostředně podílejí na provádění tohoto zákona a jsou povinni zachovávat mlčenlivost podle předchozího odstavce, nesmějí být zaměstnáni u právnických osob oprávněných obchodovat s vojenským materiálem po dobu tří let od skončení pracovního poměru.",

dosavadní § 33 zní:

"Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1994.",

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

Petr KOHÁČEK v.r.

JUDr. Anna RÖSCHOVÁ v.r.

ověřovatel výboru

místopředsedkyně výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP