Usnesení č. 166

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 26. ledna a 3., 4., 9. a 10. února 1994

 

k vládnímu návrhu zákona, kterým se upravují některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (tisk 599)

 

Po odůvodnění náměstka ministra hospodářství České republiky ing. Václava Čiháka, zpravodajské zprávě posl. JUDr. Hany Marvanové a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s návrhem s těmito připomínkami:

název upravit takto:

"... kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony",

k § 2 písm. f)

vypustit slova "ve vlastnictví",

k § 3 odst. 1

za slova "vlastníků budov" vložit slova "a práva a povinnosti spoluvlastníků domu a vlastníků jednotek (dále jen "vlastník jednotky")",

k § 4

nadpis nad označením § 4 vypustit,

§ 4 zní:

"§ 4

Vznik a spoluvlastnictví domu a vlastnictví jednotky

Spoluvlastnictví domu podle tohoto zákona představované vlastnictvím jednotky a spoluvlastnickým podílem na společných částech domu může vzniknout smluvním převodem první jednotky do vlastnictví.",

vložit nový § 5 a 6 těchto znění:

"§ 5

Prohlášení vlastníka

(1) Vlastník budovy může učinit prohlášení, že v budově vymezuje jednotky podle tohoto zákona za účelem převodu jejich vlastnictví. Prohlášení musí mít písemnou formu. Účinnosti nabývá prohlášení vkladem do katastru nemovitostí.

(2) Dnem účinnosti prohlášení podle odstavce 1 se dosavadní vlastník budovy stává vlastníkem každé jednotky, a to až do doby, kdy některá jednotka bude převedena na jinou osobu nebo kdy vlastník všech jednotek prohlášením odvolá prohlášení podle odstavce 1. Odvolání musí mít písemnou formu. Účinnosti učiněné odvolání nabývá vkladem do katastru nemovitostí.

(3) Prohlášení podle odstavce 1 musí obsahovat:

a) název katastrálního území, parcelní číslo pozemku, na kterém je budova postavena a číslo popisné podle údajů katastru nemovitostí4), čísla bytů a nebytových prostor a pojmenování nebytových prostor, popřípadě popis jejich umístění v budově, pokud nejsou byty a nebytové prostory v budově očíslovány,

b) popis bytů a nebytových prostorů, jejich příslušenství, jejich podlahová plocha a popis vybavení bytů nebo nebytových prostorů,

c) určení společných částí domu včetně určení, které části domu budou společné vlastníkům jen některých jednotek,

d) stanovení spoluvlastnického podílu vlastníků jednotky na společných částech domu,

e) název katastrálního území a parcelní číslo pozemku, který je předmětem převodu vlastnictví nebo předmětem jiných práv ve smyslu § 23 a určení práv k němu,

f) práva a závazky týkající se domu, jeho společných částí a práva k pozemku, která přejdou z dosavadního vlastníka budovy na vlastníky jednotek,

g) pravidla pro přispívání spoluvlastníků domu na výdaje spojené se správou, údržbou a opravami společných částí domu, popřípadě domu jako celku,

h) pravidla pro správu společných částí domu, popřípadě domu jako celku včetně označení zástupce spoluvlastníků nebo jiné osoby pověřené správou domu, dále jen "správce".

(4) K prohlášení se přikládají půdorysy všech podlaží, popřípadě jejich schemata, určující polohu jednotky a společných částí domu, s údaji o podlahových plochách jednotek a společných částí domu, jakož i písemný souhlas k převodu bytu uvedený v § 24 odstavcích 4 a 5.

§ 6

Prohlášení musí obsahovat ustanovení o tom, jak budou společné části domu spravovány, kdo bude správcem, a jaká jsou jeho práva a povinnosti; dále musí obsahovat ustanovení o tom, jak bude správce odměňován.",

ostatní paragrafy se přečíslují,

k dosavadnímu § 5 odst. 1 písm. e)

závěr upravit takto: "... která přecházejí z dosavadního vlastníka jednotky na budoucího vlastníka jednotky,"

dosavadní § 8 zní:

"§ 8

Zajišťování správy, provozu

a oprav společných částí domu

(1) Správu, provoz a opravy společných částí domu (dále jen "správa domu"), v němž jsou jednotky ve vlastnictví podle tohoto zákona, zajišťuje správce.

(2) Správce je povinen nejméně jednou ročně, a to ke konci prvního kalendářního čtvrtletí následujícího roku, předložit vlastníkům jednotek zprávu o své činnosti, zejména o finančním hospodaření, o stavu společných částí domu, jakož i o jiných významných skutečnostech, které se týkají společných částí domu nebo jeho činnosti. Končí-li správce svou činnost, musí předložit vlastníkům jednotek zprávu o své činnosti a písemné materiály, které, pokud jde o jeho činnost, má k dispozici.

(3) Za jednání správce vůči třetím osobám odpovídají vlastníci jednotek společně a nerozdílně.

(4) Funkce správce nepřechází na jeho právní nástupce. Právní nástupci jsou však povinni sdělit vlastníkům jednotek všechny skutečnosti a předat písemné materiály, které, pokud jde o činnost, správce mají k dispozici.

(5) Smlouvu o správě domu uzavřenou se správcem lze uzavřít jen na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou šest měsíců.",

za dosavadní § 8 vložit nový paragraf tohoto znění:

"§..

Zřízení právnické osoby

(1) Vlastníci jednotek se spolu mohou dohodnout, že zřídí právnickou osobu podle zvláštního zákona6), jejímž účelem bude zejména správa společných částí domu. Tato právnická osoba může být zřízena pouze z vlastníků jednotek. Vlastníci jednotek, které se nacházejí v jednom domě mohou zřídit jen jednu právnickou osobu. O zřízení právnické osoby se však spolu mohou dohodnout vlastníci jednotek, které se nacházejí ve více domech.

(2) Pokud vlastníci jednotek zřídili právnickou osobu, plní povinnosti správce tato právnická osoba.",

dosavadní § 9 zní:

"§ 9

Společenství vlastníků jednotek

(1) Pokud je dům rozdělen na jednotky, které vlastní více než jedna osoba, tvoří vlastníci jednotek společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství").

(2) Společenství musí alespoň jednou ročně konat shromáždění.

(3) Shromáždění se sejde buď z podnětu správce nebo z podnětu vlastníků jednotek, kteří mají alespoň jednu čtvrtinu hlasů. Shromáždění svolává správce, a to písemně tak, aby vlastníci jednotek obdrželi oznámení o konání shromáždění alespoň 15 dnů předem.

(4) Při hlasování je rozhodující velikost spoluvlastnického podílu vlastníků jednotek na společných částech domu (§ 7 odst. 2); hlasy spoluvlastníků jednotky jsou společné. Shromáždění je schopné usnášení, jsou-li přítomni vlastníci jednotek, kteří mají většinu hlasů; k přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny všech hlasů.

(5) K přijetí usnesení o věcech, které jsou obsahem prohlášení je zapotřebí tříčtvrtinové většiny všech hlasů.

(6) K přijetí usnesení o odvolání a ustanovení správce a o určení jeho práv a povinnností a způsobu jeho odměňování je zapotřebí nadpoloviční většiny všech hlasů.

(7) K přijetí usnesení týkajícího se změny účelu užívání stavby a o zcizení společných částí domu, které jsou nezbytné pro zachování účelu užívání stavby je zapotřebí jednomyslného souhlasu všech vlastníků jednotek.

(8) Nedosáhne-li se potřebné většiny nebo dohody, rozhodne na návrh kteréhokoli vlastníka jednotky soud. Jde-li o důležitou záležitost, může přehlasovaný vlastník jednotky požádat soud, aby o ní rozhodl.

(9) Všechny změny, které se týkají obsahu prohlášení je společenství povinno do 30 dnů oznámit katastrálnímu úřadu. Přílohou oznámení katastrálnímu úřadu je zápis z jednání společenství včetně prezenční listiny.",

k dosavadním § 10, 11, 12 a 13

vypustit,

k dosavadnímu § 14 odst. 2

- vypustit,

- ostatní odstavce přečíslovat,

k dosavadnímu § 14 dosavadnímu odst. 4

- ve druhé větě vypustit slova "který je členem společenství",

- třetí větu "Pokud není společenství zřízeno, musí si vlastník jednotky k takovým úpravám vyžádat souhlas ostatních vlastníků jednotek v domě; ustanovení § 9 odst. 8 platí obdobně." vypustit,

za dosavadní § 14 vložit nový paragraf tohoto znění:

"§..

Každý z vlastníků jednotek užívá jednotku, která je v jeho vlastnictví a dále společné části domu. Přitom nesmí zasahovat do práv ostatních vlastníků jednotek ani je ve výkonu jejich obdobných práv jakkoli omezovat.",

k dosavadnímu § 15

na konec připojit slova "ve veřejné dražběx)",

- odkaz x) pod čarou zní: "x) příslušný § zákona č....... občanský soudní řád.",

k dosavadnímu § 16 odst. 1

ve druhé větě slova "nebo stanovy" vypustit,

k dosavadnímu § 16 odst. 2

na konec připojit větu: "Výši částky a den její splatnosti sděluje vlastníkům jednotek správce po společném projednání věci (§ 9).",

dosavadní § 16 odst. 4 zní:

"(4) Pokud je zřízena právnická osoba (§ 8a), jsou finanční prostředky zálohově poskytnuté vlastníky závazkem právnické osoby vůči vlastníkům jednotek.",

k dosavadnímu § 19 odst. 1 písm. d)

na konec připojit slova "není-li dohodnuto něco jiného",

k dosavadnímu § 19 odst. 5 a 6

vypustit,

k dosavadnímu § 20

vypustit,

k dosavadnímu § 22 odst. 2

vypustit,

k dosavadnímu § 24

nad označení paragrafu vložit nadpis "Zvláštní ustanovení",

dosavadní § 24 odst. 2 zní:

"(2) Po dobu jednoho roku od uplynutí lhůty uvedené v odstavci 1 má nájemnce při převodu bytu právo na jeho přednostní nabytí za podmínek stanovených v § 606 občanského zákoníku. Nabídka k převodu bytu nájemci musí být písemná a musí obsahovat všechny podmínky převodu. Smlouvu o převodu bytů je nájemce za výše uvedených podmínek povinen uzavřít do tří měsíců ode dne doručení nabídky, jinak jeho právo na přednostní nabytí bytu zaniká. Ustanovení § 603 odst. 3 občanského zákoníku platí obdobně."

k dosavadnímu § 24

vložit nové odstavce 8 a 9 těchto znění:

"(8) Lhůty uvedené v odstavcích 1, 2 a 7 neběží po dobu řízení o určení platnosti či neplatnosti nabídkyx).

(9) Při převodu bytů a spoluvlastnických podílů v domech, převedených do majetku obcí z majetku státu podle § 3 odst. 1 se u domů postavených z prostředků státní dotace na komplexní bytovou výstavbu použije pro výpočet maximální smluvní ceny za převod výše účetní hodnoty domu.",

odkaz x) pod čarou zní: "x) § 39 a 43a občanského zákoníku a § 2 odst. 3 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.",

k dosavadnímu § 25

stávající text označit jako odst. 1 a připojit odstavce 2 a 3 těchto znění:

"(2) Družstvo je povinno uzavřít smlouvu o převodu bytu uvedeného v § 26 odst. 1 a 2 s členem bytového družstva, který vyzval družstvo k uzavření smlouvy o převodu vlastnictví k bytu. Smlouva musí být uzavřena nejpozději do 31. prosince 1995, není-li dohodnuto jinak.

(3) Obdobně se postupuje i u nebytových prostor u nichž se na financování podílel svým členským podílem pouze nájemce nebo jeho právní předchůdce.",

k dosavadnímu § 26

za odst. 2 vložit nové odst. 3, 4 a 5 těchto znění:

"(3) Ustanovení odstavce 1 platí i pro převody nebytových prostorů vzniklých rekolaudací z bytů, garáží a ateliérů, uvedených v odstavcích 1 a 2.",

(4) Je-li v budově ve vlastnictví popřípadě spoluvlastnictví družstva nebytový prostor vzniklý rekolaudací ze společných prostorů budovy, přechází tento nebytový prostor při převodu jednotek do podílového spoluvlastnictví vlastníků jednotek. Velikost spoluvlastního podílu se řídí velikostí spoluvlastnického podílu na společných částech domu. Obdobně jak je uvedeno v předcházejícíh dvou větách, se postupuje i u nebytových prostorů, u nichž se na financování podíleli svými členskými podíly pouze nájemci bytů v budově nebo jejich právní předchůdci. Ustanovení odstavce 1 platí i pro tyto převody nebytových prostorů.

(5) Nadpoloviční většina nájemců bytů - členů družstva a vlastníků bytů v domě může prohlásit do 6 měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona, že nesouhlasí s převodem jiných nebytových prostorů než které jsou uvedeny v odstavci (....), na jiného, než vlastníky bytů v domě. Takovéto nebytové prostory se stávají spoluvlastnictvím vlastníků bytových jednotek v domě v poměru stanoveném v § 7 odst. 2. Prohlášení je účinné doručením družstvu. Dispozice družstva k této jednotce jsou od okamžiku doručení naplatné.",

ostatní odstavce přečíslovat,

dosavadní § 26 dosavadní odst. 3 a 4 znějí:

"(3) S vlastnickým právem k převáděnému majetku podle odst. 1 až.. přecházejí na jeho nabyvatele závazky související s převáděným majetkem, zejména dosud nesplacené úvěry s příslušenstvím poskytnutým družstvu, připadající na převáděný byt, popřípadě nebytový prostor. Přechod pohledávek se řídí jinak právní úpravou podle zvláštních předpisůx). Zřízené zástavní právo zůstává zachováno.

(4) K přechodu závazku podle odst. 3 se nevyžaduje souhlas věřitele. Nabyvatel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit věřitelům převzetí závazku.",

odkaz x) zní: "x) odkaz na občanský zákoník",

k dosavadnímu § 26 dosavadnímu odst. 5

- vypustit slova "statutárního fondu",

- slovo "tvořeného" nahradit slovem "tvořených",

k dosavadnímu § 26 dosavadnímu odst. 7

- ve druhé větě za slovo "jestliže" vložit slova "po vypořádání podle odst. 5",

- na konec připojit slova "nebo složí-li člen družstva do 30 dnů základní členský vklad",

dosavadní § 27 odst. 2 zní:

"(2) Družstvo je povinno pojistit nepřevedené jednotky v domě tak, aby byl zachován dosavadní rozsah pojištění budovy, odpovídající nepřevedeným jednotkám, pokud se těchto jednotek týká úvěr ponechaný podle odstavce 1.",

k dosavadnímu § 27 odst. 3

slova "družstvu podle odstavce 1" nahradit slovy "vlastníkům a družstvu podle § 26 odst. 1",

k dosavadnímu § 27 odst. 4

- slova "družstvu" nahradit slovy "vlastníkům a družstvu podle § 26 a 27 odst. 1",

- ve druhé větě vypustit slovo "družstva",

k dosavadnímu § 27 odst. 5

za slova "§ 26 odst. 1" vložit slova "a odst. 2a",

k dosavadnímu § 28 odst. 1

slova "§ 26 odst. 4 a 5" nahradit slovy "§ 26 odst. 4, 5 a 7",

k dosavadnímu § 29

- slova "§ 26" nahradit slovy "§ 25",

- slova "bytů" nahradit slovem "jednotek",

k dosavadnímu § 30

nadpis nad označením paragrafu zní: "Společná a přechodná ustanovení",

k dosavadnímu § 34

- na konec nadpisu nad označením paragrafu doplnit slova "a zákona č. 322/93 Sb."

- v uvozovací větě za slova "č. 18/1993 Sb." doplnit slova "a zákona č. 322/1993 Sb.",

- slova "V § 20 odst. 6 písm. d)" nahradit slovy "V § 20 odst. 6 písm. g),"

- poznámku pod čarou označenou jako 11) označit jako 12a),

k dosavadnímu § 36

vypustit slova "a společných částí domu a pozemku",

k dosavadnímu § 37 bodu 2

vypustit číslovku "24",

dosavadní § 38 zní:

"Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1994.",

 

II. zmocňuje zpravodajku JUDr. Hana Marvanovou vypracovat spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, společnou zprávu, s tím, že dále pověřuje poslance JUDr. Hanu Marvanovou a ing. Ivana Maška dopracovat § 28 odst. 2 ve smyslu schválené připomínky,

 

III. upozorňuje branný a bezpečnostní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu, že nebytovými prostory podle tohoto zákona jsou i zvláštní stavby civilní obrany vestavěné do obytných a jiných budov a navrhovaná úprava neřeší ve vlastnictví kterého subjektu zůstanou.

 

Petr KOHÁČEK v.r.

JUDr. Anna RÖSCHOVÁ v.r.

ověřovatel výboru

místopředsedkyně výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP